Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stordal og Liabygda Pensjonistlag

Referat frå årsmøte /medlemsmøte 07. februar 2024

FELLES REFERAT FRÅ ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE.

Eigen årsmøteprotokoll med meir utfyllande opplysningar er skriven i samsvar med lokalforeningane sine retningsliner - § 4a.

I dette felles referatet blir det derfor referert kun vedtaka frå årsmøtet som er gjort i kvar enkelt sak .

Etter at leiar Ann Elise Dyrkorn opna møtet med å ønskje alle hjarteleg velkomne, sang vi våre tradisjonelle opningssangar «Sangen til bygda» og «Sangen til Liabygda» - fint akkompagnert av våre trufaste sang- og spelemenn «Nabolaget».

Sak 1 – Godkjenning av innkalling : Innkallinga godkjent.

Sak 2 – Godkjenning av sakliste: Saklista for årsmøtet 2024 godkjent.

Sak 3 – Val av ordstyrar og referent:  

  • Olav Bratland - ordstyrar. - Norunn Viset Busengdal - referent

Sak 4 – Val av 2 personar til å skrive under årsmøteprotokollen:

Magnar Skjellum og Tora Åmodt Moe

Sak 5 – Årsmelding 2023: Årsmelding 2023 for Stordal og Liabygda pensjonistlag vart samrøystes vedteke.

Sak 6 – Rekneskap 2023:

Årsmøtet ber styret vurdere å opprette ein bankkonto som gjev renter.

Rekneskapen for 2023 for Stordal og Liabygda Pensjonistlag vart elles vedteken slik den låg føre.

Sak 7 – Val av nye medlemar/varamedlemar til styret:

Etter valet vil styret vere samansett slik:

  • Ann Elise Dyrkorn - leiar (attval)
  • Kristen Leganger - nestleiar
  • Knut Hjelme
  • Norunn Viset Busengdal - sekretær (attval)
  • Ole Jakob Rødset (ny)

Varamedlemar: Else Vinje og Arna Øvrebust (attval)

Sak 8 – Val av revisor og vararevisor. Johan Vinje - revisor . Kjell Talberg - vararevisor (attval)

Sak 9 – Val av Turnemnd. Sindre Helland , Alfred Johansen og Bjørg Hjelmset (attval)

 Sak 10 -Val av valnemnd. Jonas Falch (ny) , Ingebjørg Holtleite og Solveig Kvammen

Sak 12 – Val av utsending til Fylkesårsmøtet:

Leiar Ann Elise Dyrkorn vert pensjonistlaget sin utsending til Fylkesårsmøtet 2024.   Styret får fullmakt til å velge styremedlem som skal delta på fylkesårsmøtet som observatør.

Alle val vart vedteke med applaus. Ann Elise Dyrkorn takka for tilliten på attval som leiar. Ho retta ei stor takk til ordstyrar Olav Bratland for fin og oversiktleg gjennomføring av valet.

Som avslutning på årsmøtet fekk avtroppande styremedlem og rekneskapsførar Ottar Røren overrakt blomster som takk for god innsats for laget gjennom mange år.

Årsmøtet vart avslutta kl. 15:00 og MEDLEMSMØTET vart deretter sett :

Medlemsmøtet starta med sangen «Litt gammel» - akkompagnert av Nabolaget med Westerås som forsanger.  Ein sang med snert av humor og som fekk ein til å drage litt på smilebandet.

For første gong prøvde vi oss med Quiz på medlemsmøte. Kvart bord fekk utdelt 10 spørsmål med 3 alternative svar.  Litt hjernetrim  . Som premie fekk dei 3 beste laga kvar sin twistpose til fordeling.  . Då det viste seg at dette er ønskjeleg fleire gongar, vil styret lage til Quiz på eit og anna medlemsmøte gjennom året.

Kjøkkengjengen serverte gode karbonade-/salatsmørbrød og bløtkake til varm og god kaffi.  Praten gjekk livlig rundt borda.

Ikkje eit medlemsmøte utan åresal – dette gjekk fort unna og vinnarane fekk med seg gevinstar heim som ein får håpe dei fekk glede og nytte av.

Leiar orienterte om fylgjande:

-         Leiar Ann Elise Dyrkorn og nestleiar Kristen Leganger vert laget sine utsendingar til fylkesårsmøtet på Molde i mars.

-         Styret har sett opp ein førebels handlingsplan for 2024 (pr. 07. februar):

22. februar og 29. februar : Bowling Bowling

06. mars : Hørselhemming v/Hørselshemmedes Landsforbund Indre Sunnmøre

10. april   : Arild Hoksnes – journalist/humorist/musikar

04. sept. : Storfjordens Venner

  • Deltaking på teater og konsertar, Bussturar - både dags- og fleirdagers turar med ymse opplevingar
  • Diverste foredrag og underhaldning
  • Ymse kurs/oppfriskningskurs

Takk til Nabolaget som gjennom møtet spelte opp til fleire allsangar – bl.a sangen «Barn av regnbuen» - ein liten hyllest til den folkekjære og avdøde visesangaren Lillebjørn Nilsen. 

Leiar Ann Elise Dyrkorn takka til slutt for frammøtet - ønskte alle vel heim og velkomne til neste medlemsmøte 06. mars.

Møtet slutt kl. 17.00.                                                     NVB – sekr.