Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Statsforvaltermidler 2021 - informasjon til lokallagene i Rogaland

På denne siden finner du maler for søknad og regnskapsskjema for refusjon av utlegg, samt annen nyttig informasjon.

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med prosjektmedarbeider Rita Våland på e-post: rita.vaaland@lyse.net / tlf. 93 66 28 90 eller fylkessekretær Aina Nordfonn på e-post: rogaland@pensjonistforbundet.no / 47 44 53 63.

Her finner du viktig informasjon vedrørende søknad om midler:

  • I tilsagnsbrevet fra Statsforvalteren er grunnlaget for å få tilskudd til aktiviteter: "Kulturelle og sosiale tiltak for å auke aktivitet og minske einsemd i Rogaland. Tilskotet skal raskt legge til rette for meir aktivitet hjå eldre og seniorar som bur i eigen heim eller omsorgsbustad. Konkret aktivitet som raskt kan kome målgruppa til gode."
  • Søknadene kan sendes inn fortløpende, men ved planlegging av store arrangementet anbefaler vi at søknaden sendes inn i god tid på forhånd.
  • Aktiviteten det søkes tilskudd til må foregå i 2021.
  • Det kan kun søkes om en aktivitet pr. søknad. Men, hvis dere f.eks. planlegger busstur og dette er en gjentatt aktivitet (flere turer i 2021) kan dette legges inn i en søknad.
  • Kjøregodtgjørelse, tlf. utgifter og annen innsats fra frivillige dekkes ikke.
  • Husk å ta vare på alle kvitteringer/fakturaer, da disse danner grunnlaget for å få refundert utlegg. Disse skal sendes sammen med "regnskapsskjema foreningens utlegg" når aktiviteten er fullført for refusjon av utlegg.
  • Man annonsere aktiviteten på en slik måte at den når ut til alle eldre i kommunen – ikke kun medlemmer i lokalforeningen. I tillegg til annonsering (f.eks. i lokalavisen) kan man sette oppslag rundt i lokalmiljøet (matbutikk, aktivitetssenter, kirke etc.) og man kan også lage en liten trykksak (kopi) som hjemmetjenesten og/eller frivilligsentral kan ta med seg når de er ute på besøk.
  • Når aktiviteten er fullført fylles regnskapsskjema foreningens utlegg ut, som sendes inn sammen med kvitteringer/fakturaer.
  • Når det legges inn beløp i regnskapsskjema det kun legges inn tall, hvis ikke fungerer ikke den automatiske utregningen.
  • Husk å legge inn antall deltakere i skjema.