Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Staten skylder deg penger for 2022

I fjor økte prisene mer enn du fikk i pensjonsøkning. Det betyr at staten skylder deg penger, som du skal få etterbetalt etter årets trygdeoppgjør.

Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet anslår at den samlede verdien på etterslepet fra 2022 er på 5,6 milliarder kroner, noe som utgjør om lag 5500 kroner i gjennomsnitt per pensjonist per år. 

Da pensjonen ble oppregulert i mai 2022, var den forventede prisveksten kun 3,4 prosent. Nå når året er omme, vet vi at prisveksten ble hele 5,8 prosent. Differansen mellom den forventede og faktiske prisveksten utgjør et etterslep, som skal legges til når pensjonene skal oppreguleres etter årets trygdeoppgjør i mai. 

Økte priser = høyere pensjon

Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke i takt med gjennomsnittet av lønnsveksten og prisveksten. Det betyr at halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten teller med når pensjonsøkningen skal beregnes.

Når prisene stiger, vil derfor også pensjonsøkningen bli større.

Fjoråret ble preget av høy prisvekst på en rekke nødvendige varer. Alle har merket de høye prisene på strøm, matvarer og drivstoff. Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet den samlede prisveksten i 2022 til 5,8 prosent, den høyeste prisveksten siden 1988.

Redusert kjøpekraft

Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon ble oppregulert med 4,12 prosent på årsbasis i 2022. Prisveksten var dermed høyere enn veksten i pensjon, og kjøpekraften ble redusert med 1,6 prosent. 

Lønnsveksten som ble lagt til grunn i mai 2022 var 3,7 prosent, mens nyere anslag fra Statistisk sentralbyrå viser en lønnsvekst på 3,9 prosent. Den endelige fasiten på hvor høy lønnsveksten ble i 2022 er først klar rundt midten av februar.

Dersom det blir et etterslep her, skal det også kompenseres i årets trygdeoppgjør.

Datoer du bør merke deg i årets trygdeoppgjør

14. februar: SSB publiserer lønnsveksten for 2022, i Nasjonalregnskapet. Når prisveksten og lønnsveksten er publisert, er avviket som skal korrigeres i 2023 klart.

Tidlig i april: Møte i «engere utvalg», hvor Pensjonistforbundet m.fl. gjennomgår rapporten «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023».  

11. mai: Revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen publiserer anslag på forventet lønns- og prisvekst for 2023. 

Ca. 15-25. mai: Trygdeoppgjøret 2023 gjennomføres og oppreguleringen av pensjon, uføretrygd og grunnbeløp fastsettes. 

Starten av juni: Regjeringen sender Stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2023 og pensjonisters inntektsforhold til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. 

Midten av juni: Stortinget fatter endelig vedtak om oppreguleringen av alderspensjon, minste pensjonsnivå, garantipensjon, uføretrygd og grunnbeløpet.

20. juni: NAV utbetaler oppregulert pensjon med tilbakevirkende kraft fra 1. mai.