Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Spennende konferanse

Tirsdag 15.11 arrangerte Pensjonistforbundet Telemark en spennende konferansen med mange interessante tema. Det var en godt besøkt konferanse, med mange gode innledere, og engasjerte deltakere.

Innleder Anette Hansen fra Universitetet Sørøst Norge om prosjektet "Heime"

Innleder Anette Hansen fra Universitetet Sørøst Norge om prosjektet "Heime"

Spennende konferanse

Dag Westhrin

Tirsdag 15.11 arrangerte Pensjonistforbundet Telemark konferanse med tema Hvordan bruke seniorene, og skape gode liv for seniorer. Første post på programmet var en presentasjon av fellesskapet Nabolaget, ved Merethe Solstad. Nabolaget er et selvstendig og egendrevet borettslag på Hovet i Porsgrunn. Det ble etablert gjennom et samarbeid mellom Porsgrunn Boligbyggelag og engasjerte seniorer. Porsgrunn kommune stilte eiendom til disposisjon, og på den måten klarte de å bygge og etablere rimelige boliger for seniorer. Det skal være et forpliktende fellesskap, men likevel rom for privatliv. Fellesskapet bygger på respekt for hverandre, men verdsetter forskjellighet. Ulikhet er et gode, og ikke et problem. Nabolaget er et spennende prosjekt, det burde være mulig å få til noe liknende her i Kragerø også. Utfordringen går til ildsjeler, KBBL og Kragerø kommune. Det kan bli et vinn - vinn prosjekt.

Dagen videre presenterte et annet prosjekt “Heime”.  Det ble presentert av Anette Hansen og Therese Hugøy fra Universitetet Sør-Øst Norge. Det er et fireårig prosjekt, som nå er i sitt andre år. Det første de gjorde var å slå hull på noen myter. De påpekte at den største økningen av helse- og omsorgstjenester faktisk ikke er blant eldre, men yngre pleietrengende. Selv om vi har en eldrebølge, så slår ikke den så hardt ut som mytene antyder. Selv om det på grunn av høyere levealder ser slik at de eldste er mer pleietrengende enn før, og forekomsten av demens av den grunn øker. De ønsker å få fram at det som må bli målet er at eldre må få flere gode dager hjemme, og samtidig påpekte de at det ikke alltid er så mye som skal til.

I dag er det et politisk mål at eldre skal bo lengre hjemme. Og de fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme, blant annet fordi hen kan styre dagen i større grad sjøl, enn når en er i en institusjon. Det er viktig å være “Herre i eget liv”. Studien viste også mangfoldet blant eldre. Vi er like forskjellige som yngre mennesker, samtidig som hen etter hvert må tilpasse livet til de begrensninger som alderen etter hvert kan påføre oss.

På avslutningen av dagen presenterte den nye generalsekretæren Arne Halaas Pensjonistforbundet arbeide. Der vi legger vekt på å se eldre som ressurs. Blant annet derfor er forbundet aktive i arbeidet med Datastuer, folkehelsearbeid, og samarbeider med KS om opplæring for eldreråd rundt i kommunene. Forøvrig driver Pensjonsitforbundet egen datasupport hvor du kan ringe og få hjelp. Den er åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, tlf 22600700.

Dagen ble rundet av med en presentasjon av Porsgrunn kommunes eldreråd, og hvordan de har klart å få en plass i det politiske arbeidet, for å utvikle kommunen til det beste for alle eldre. Det var en meget interessant dag, og her i Kragerø har vi plass til flere. Vi gjør et viktig sosialt og eldrepolitisk arbeid.

Bilde 1 er av Anette Hansen som presenterte “Heime”-prosjektet, det andre fra Porsgrunn, det skal være litt gøy å bli eldre i Porsgrunn.