Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Små kommuner taper

Kan bli vanskelig for små kommuner å opprettholde gode helse- og omsorgstjenester.

Skal vi sikre gode velferdstjenester, er utformingen av inntektssystemet og kriteriene i inntektssystemet helt avgjørende.

Inntektssystemutvalget, som hadde som oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, leverte sin utredning høsten 2022. Her foreslår de endringer både i forhold til hvordan skatteinntektene og statens rammetilskudd til kommunene skal fordeles. Pensjonistforbundet har avgitt høringsinnspill som du kan lese i sin helhet under.

Vil gå utover de minste kommunene

Anslag på fordelingsvirkninger av utvalgets forslag viser at kommunene med befolkning under 15.000 vil komme dårligst ut, mens kommunene med befolking over 50.000 vil komme best ut.

– De samlede effektene av forslagene er mest negative for de mindre kommunene. Det er samtidig kommuner med en høy andel eldre blant sine innbyggere. Dette vil gjøre det vanskeligere for disse kommunene å opprettholde gode helse - og omsorgstjenester, sier Jan Davidsen.

Pensjonistforbundet mener at de eldre aldersgruppene må veie tyngre når man fordeler midler til kommunene.

– Andelen eldre innbyggere, og spesielt andelen i de aller eldste aldersgruppene, har økt mye de senere årene, og vil øke videre fremover. Derfor mener vi at disse kriteriene må få økt vekt i tildelingen av inntekter, både i forhold til nåværende nivå og det nivået utvalget foreslår, fortsetter Jan Davidsen.

De aller eldste vektes ned

Utvalget konkluderer med at andelen innbyggere over 90 år ikke lenger har noen betydning for behovet for kommunale helsetjenester, noe Pensjonistforbundet finner overraskende.

Pensjonistforbundet er også negative til at kriteriet «enslige husholdninger over 67 år» er foreslått å få langt lavere vekt sammenlignet med det kriteriet det erstatter «ikke- gifte over 67 år».

Det er imidlertid positivt at aldersgruppen 67-89 år skal vekte noe tyngre ved tildelingen av midler. 

Toppfinansieringen må fortsette som før

Utvalget har også vurdert systemet med statlig toppfinansiering av ressurskrevende tjenester til personer med spesielle behov.

De foreslår å delvis innlemme det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet kombinert med en omlegging av toppfinansieringsordning der man i større grad ser på kommunens utgifter i sin helhet i stedet for enkeltpersoner i ordningen.

Antall personer med behov for slike tilskudd kan variere mye fra kommune til kommune.

Pensjonistforbundet er negativ til utvalgets forslag og mener at toppfinansieringen skal fortsette som et øremerket tilskudd utenfor inntektssystemet.

Muligheten kommunene har til å få dette øremerkede tilskuddet gjelder ikke for personer over 67 år.

– Aldersgrensen på 67 år må fjernes slik at tjenestetilbudet til eldre med størst helse- og omsorgsbehov blir toppfinansiert fra statens side på samme måte som tjenestetilbudet til personer under 67 år, avslutter Jan Davidsen.