Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skatten min har økt, hva har skjedd?

Flere opplever at skatten som trekkes av pensjonen i 2022 er like høy eller høyere enn i 2021. Hvorfor er det slik?

Pensjonister og lønnstakere får noe lavere skatt i 2022, fordi personfradraget er økt fra 52.450 til 58.250 kroner. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonister og lønnstakere får noe lavere skatt i 2022, fordi personfradraget er økt fra 52.450 til 58.250 kroner. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Skulle ikke den nye regjeringen og SV senke skattene for «folk flest», og alle med inntekter under 650.000 kroner?

Pensjonistforbundet har sett nærmere på skatteendringene.

Skatten på pensjonen er redusert fra 2021 til 2022. Pensjonister med en inntekt mellom 250.000 og 650.000 kroner får skatten redusert med 935 kroner, sammenlignet med en nøytral videreføring av skattesystemet fra 2021.

Lønnstakere med samme inntekt har i gjennomsnitt fått 1750 kroner lavere skatt, siden trygdeavgiften på lønnsinntekt er redusert fra 8,2 prosent til 8,0 prosent. Trygdeavgiften på pensjonsinntekt er uendret på 5,1 prosent.

Dersom du har en pensjon på 230.000 kroner eller mindre i 2022, skal du ikke betale skatt på inntekten i det hele tatt. Dette sikrer blant annet at enslige minstepensjonister ikke betaler skatt på selve pensjonen. Minstepensjonister må imidlertid betale merverdiavgift og eventuell formuesskatt, eiendomsskatt og andre avgifter, på lik linje med andre pensjonister.

Lavere personfradrag

Pensjonister (og lønnstakere) får noe lavere skatt i 2022, fordi personfradraget er økt fra 52.450 kroner i 2021 til 58.250 kroner i 2022. Dersom skattesystemet for 2021 var nøytralt videreført i 2022, ville personfradraget økt i takt med lønnsveksten, som er anslått til 3 prosent i 2022. Det ville gitt et personfradrag på 54.000 kroner i 2022.

Personfradraget er altså økt med 4250 kroner mer enn dette (til nevnte 58.250 kroner), og det reduserer den «alminnelige inntekten» som det trekkes 22 prosent skatt av.

Når personfradraget øker med 4250 kroner, blir skatten dermed redusert med 4250 kroner x 22 prosent = 935 kroner.

Dermed har pensjonister med inntekt mellom 250.000 og 650.000 kroner fått en skattelettelse på 935 kroner.

For inntekter høyere enn om lag 650.000 kroner er det også endringer i trinnskatten, som gjør at man betaler noe mer skatt i 2022 enn man ville gjort med en nøytral videreføring av skattesystemet fra 2021.

Men hvorfor får jeg allikevel det samme eller høyere skattetrekk i 2022?

Sjekk skattekortet

Mange pensjonister har opplevd at skattekortet for 2022 har den samme eller et høyere prosenttrekk enn for 2021.

Dersom du har samme prosenttrekk som i 2021, skyldes det at den reduserte skatten med 935 kroner utgjør såpass lite at du bør beholde det samme prosenttrekket som i fjor.

Dersom skatteprosenten din har økt fra 2021 til 2022, kan du undersøke skattekortet og se om den forventede inntekten som er oppført ser riktig ut. I noen tilfeller kan det være oppgitt en for høy forventet inntekt for 2022, og dermed trekkes du et høyere prosenttrekk enn nødvendig. Dersom du skal justere den forventede inntekten for 2022 i skattekortet ditt, bør du huske på at pensjonen skal oppreguleres fra mai, slik at du tar høyde for at pensjonen vil øke noe fra dette tidspunktet.

Dersom du trekkes for mye skatt i løpet året, vil du få dette tilbakebetalt i forbindelse med skatteoppgjøret i 2023.

Økt formuesskatt?

Du kan ha fått høyere skattetrekk dersom du betaler formuesskatt. Formuesskatten vil være lavere for noen i 2022, men høyere for andre, avhengig av hvor stor formuen er.  

Formuesskattesatsen er økt fra 0,85 prosent i 2021 til 0,95 prosent i 2022 for formue inntil 20 millioner kroner. Det er også innført et nytt trinn i formuesskatten på 1,1 prosent for den delen av formuen som overstiger 20 millioner. I tillegg har boliger med verdi over 10 millioner kroner fått økt skattemessig verdsettelse, slik at man må betale mer formuesskatt på verdifulle boliger.

Verdsettelsen av aksjer og aksjefond er også økt, fra 55 til 75 prosent av verdien ved utgangen av året. Det betyr at en større andel av aksjenes verdi teller inn i formueskatteberegningen.

Samtidig har bunnfradraget for formueskatten økt fra 2021 til 2022, noe som isolert sett bidrar til å redusere formuesskatten. I 2021 måtte man betale formuesskatt dersom netto formue var høyere enn 1,5 millioner kroner for en som bor alene, eller 3 millioner for ektepars samlede formue. Dette har økt til 1,7 millioner for de som bor alene og 3,4 millioner for ektepar i 2022.

Nylig blitt pensjonist?

Har du nylig fått endret inntekt som følge av at du har blitt helt eller delvis pensjonist, bør du justere den forventede inntekten i skattekortet ditt, ellers kan du få feil skattetrekk hver måned. Du kan justere skattekortet på www.skatteetaten.no.