Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

SAMARBEID

Samarbeidet mellom - kommune - eldreråd - pensjonist.

Pensjonistforbundet har sammen med regjeringen og kommunenes sentralforbund (KS ) utarbeidet en håndbok som er distribuert til eldreråd i hele landet og som forklarer hvordan forholdet mellom eldreråd og kommune bør organiseres og fungere for å oppnå et aldersvennlig samfunn. Målsettingen er også at de eldre skal få gjennomslag og medvirkning i de beslutninger som tas i kommunene. Boka er også en veiviser om hvordan vi i satt alder kan " leve hele livet ".

Som styremedlem i Kongsvinger pensjonistforening vil jeg fremheve det samarbeidet som er mellom kommunen og eldrerådet i Kongsvinger. Eldrerådet har fått muligheten til å legge fram sine saker og komme med sine synspunkter spesielt med vekt på saker som gjelder de eldre i kommunen. Vår leder Reidar Tangen har i flere sammenhenger fremhevet det gode forholdet eldrerådet har med kommunen på møter vi bl.a. har hatt med Pensjonistforbundet Hedmark. Samarbeidet mellom eldrerådet og Kongsvinger kommune er sannsynligvis et eksempel til etterfølgelse for flere kommuner i Innlandet fylke og også i kommuner ellers i landet.

Ordfører, rådmann, formannskap og kommunestyret har i vedtatt økonomiplan fram til 2025 foretatt disposisjoner slik at avdelingen for helse og mestring er godt rustet til å ta hensyn til den voksende andelen av eldre i kommunen. Vi føler at lederen for avdelingen Cathrine Pedersen følger opp og har god styring med de budsjetterte beløp som er bevilget til eldre og som trenger bistand fra hennes avdeling.

Et nytt område i år innen avdelingen for helse og mestring er opprettelsen av et seniorsenter. Dette er et forebyggende tiltak for seniorer og uføre i hele kommunen som ennå ikke trenger direkte hjelp fra kommunen. Det er opprettet et interimstyre med Hans Reum som leder og senteret forventes å komme i drift sommeren 2022. Vår aldersgruppe ser fram til at dette prosjektet endelig blir realisert.

Kongsvinger pensjonistforening føler at vi har et godt og konstruktivt samarbeid med kommunen. Vi håper at dette kan fortsette i årene framover og at det kan inspirere andre kommuner og eldreråd til å ta valg til gavn for den eldre del av befolkningen.