Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

RETTFERDIG PENSJON

Årsmøtet har fattet følgende vedtak:

Pensjon er viktig, det var tydelig ved vårt årsmøte 2023. Inger-Marie Stokker fra forbundet sentralt var også tydelig på dette i sin innledning.

Pensjon er viktig, det var tydelig ved vårt årsmøte 2023. Inger-Marie Stokker fra forbundet sentralt var også tydelig på dette i sin innledning.

FORSLAG D) RETTFERDIG PENSJON

Pensjonistforbundet Østfold vil ha et rettferdig pensjonssystem som i framtiden løfter inntekten til minstepensjonister og som sørger for hederlig regulering av inntekten for landets 1 009 700 alderspensjonister.

Når Regjeringen og Stortinget skal behandle pensjonsutvalgets innstilling, mener Pensjonistforbundet Østfold at det er et grunnleggende krav at løpende pensjon og trygd skal være gjenstand for reelle forhandlinger med en ramme som er lik lønnsveksten.

Våre hovedkrav:

Regulering av pensjon                                                                                              

Etter pensjonsreformen i 2011 har pensjonistene fått en årlig underregulering av pensjonen på 0,75 prosent, frem til 2021. Pensjonistene har fått en svakere utvikling enn lønnstakere, og har i disse årene opplevd flere år med tapt kjøpekraft. I 2021 ble reguleringsregimet midlertidig endret til en regulering lik gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Fra 2022 ble reguleringsregimet endret igjen, ved at pensjonene skal øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, uten noen begrensning om å ikke overstige lønnsveksten.

Pensjonsutvalget foreslår å endre reguleringen av minsteytelsene under opptjening til å følge lønnsveksten, men at alle pensjoner under utbetaling skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

Pensjonistforbundet Østfold krever at løpende pensjon og trygd skal være gjenstand for reelle forhandlinger med en ramme om lag lik lønnsveksten. Det er et viktig demokratisk prinsipp at landets 1,4 millioner pensjonister og trygdede sikres medinnflytelse over egen inntekt og levekår.

Vi krever at inntektene til alderspensjonistene og trygdede skal ha et anstendig nivå og en rettferdig innretning. Forhandlingsrett vil være et virkemiddel for å få til dette.

Minsteytelse                                                                                                                     

Dagens pensjonssystem har en åpenbar svakhet ved at minsteytelsene underreguleres. Ikke bare underreguleres minstepensjonen under utbetaling, men selve minstesatsene øker mindre enn lønnsveksten. Minsteytelsene blir dermed stadig lavere sammenlignet med gjennomsnittlig lønnsnivå. Over flere år vokser avstanden betydelig.

Pensjonistforbundet har flere ganger påpekt at dette ikke er bærekraftig, og er glad for at Pensjonsutvalget også har innsett dette. Utvalget har foreslått at minsteytelsene skal reguleres i takt med lønnsveksten, noe som stopper det økende gapet mellom minsteytelsene og lønnsnivået. Utvalget har imidlertid foreslått at minsteytelsene fremdeles skal underreguleres i utbetalingsfasen. Vi mener at utvalgets forslag ikke er godt nok.

Minstepensjonistene i Norge har i dag ytelser som ligger under «EUs fattigdomsgrense» som anslås i 2022 til å være kr. 259 600 kroner for enslige, og 194 650 kroner for samboende.

Utvalget foreslår at minsteytelsene i Norge ikke skal øke utover dagens nivå, og det innebærer at minsteytelsene vil sementeres på et lavt nivå. I tillegg foreslås minsteytelsen underregulert de årene man er pensjonist, slik at avstanden opp til fattigdomsgrensen bare vil øke desto eldre man blir.

Når Stortinget og Regjeringen skal behandle pensjonsutvalgets innstilling, ber Pensjonistforbundet Østfold om at minste pensjonsnivå skal øke opp til EU60-nivå og at det blir en oppgjørsform som sørger for hederlig regulering av inntekten for landets 1 009 700 alderspensjonister.

Etterlattepensjon                                                                                          

Pensjonistforbundet Østfold er sterkt imot avviklingen av etterlatte ytelsene til alderspensjonister i folketrygden, samt den manglende reguleringen for dem som mottar slike ytelser. Vi mener gjenlevendetillegget burde vært tilpasset og videreført i ny alderspensjon fra folketrygden. Det er i alle hovedsak kvinner som mottar gjenlevendetillegg og avviklingen vil på sikt øke kjønnsforskjellene ved at kvinner får enda lavere gjennomsnittlig alderspensjon enn menn.

Vi ber om at dagens rettigheter til etterlatte alderspensjonister videreføres i reglene om ny alderspensjon fra folketrygden.

Pensjonistforbundet Østfold