Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Resolusjon

Resolusjon fra årsmøtet i Hedmark Pensjonistforbund

Jan Tyriberegt, styreleder.

Jan Tyriberegt, styreleder.

PENSJONISTFORBUNDET HEDMARK

Pensjonistforbundet Hedmark avhold årsmøte med ledersamling på Scandic, Hamar den 29. og 30. mars.

Styreleder, Jan Tyriberget, Stange ble gjenvalgt som leder for 2 nye år. De øvrige i styret er nestleder, Arne Thobru fra Våler, øvrige styremedlemmer: Else Marie Engebretsen, Vang (ny), Åge Ivar Kristiansen, Trysil og Eva Henny Endresen, Brandval (ny).

Årsmøtet vedtok ellers å bevilge 10 000 kroner til humanitært arbeid i Ukraina.

I forhold til årets trygdeoppgjør, slik det ligger an, vedtok årsmøtet en skarp resolusjon med følgende tekst:

TRYGDEOPPGJØRET

Pensjonistforbundet Hedmark er svært skuffet over at regjeringen sammen med Høyre har sikret flertall for sitt forslag om å frata pensjonistene to milliarder kroner i pensjonsregulering i årets trygdeoppgjør. Den sterke prisveksten på mat, strøm og drivstoff gjør at mange er bekymret for om pensjonen vil strekke til. Det er derfor forstemmende å se at Stortingsflertallet også stemmer imot å løfte minstepensjonen og heller innfører en enda svakere regulering av det laveste pensjonsnivået i Norge.

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent. Oppdaterte beregninger fra SSB viser imidlertid at lønnsveksten i 2021 ble 3,5 prosent, og ikke 2,4 prosent. Det vil si 1,1 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai.

Det er lang tradisjon i trygdeoppgjøret for å håndtere avvik og at disse korrigeres fullt ut i neste års oppgjør. Pensjonistforbundet krever at regjeringen holder seg til prinsippet om full kompensasjon for avvik slik de gjorde da de var i opposisjon, og at lønnsvekstavviket for 2021 på 1,1 prosentpoeng kompenseres fullt ut og legges på toppen av reguleringen for 2022. Pensjonistforbundet Hedmark forventer at politikerne fra Hedmark Valgkrets sier tydelig ifra til regjeringen om at fjorårets avvik på lønnsveksten skal utbetales på toppen av det ordinære trygdeoppgjøret, at det må skje en opptrapping av minstepensjonen til fattigdomsgrensen (EU60) og at minstepensjonen må reguleres med lønnsveksten.  

Med vennlig hilsen

Pensjonistforbundet Hedmark

Jan Tyriberget, styreleder