Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regjeringen vil ta 1,2 milliarder kroner fra pensjonistene

Prøver å halvere kompensasjonen pensjonistene skal få i 2022.

Ferske prognoser anslår at årets lønnsvekst blir 0,9 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen. Når lønnsveksten nå viser seg å bli så høy, må dette korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret neste år.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Ferske prognoser anslår at årets lønnsvekst blir 0,9 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen. Når lønnsveksten nå viser seg å bli så høy, må dette korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret neste år. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Regjeringen sendte i dag et forslag til Stortinget som innebærer å frata pensjonistene 1,2 milliarder i pensjonsøkning fra 1. mai i 2022. Det er urimelig at pensjonistene skal tape på at regjeringen la til grunn en for lav lønnsvekst i årets trygdeoppgjør.

Pensjonistforbundet reagerer sterkt på forslaget. Vi hadde en lignende situasjon i årets trygdeoppgjør i mai. Da ville den forrige regjeringen frata pensjonistene 650 millioner kroner, men ble stoppet av Stortingsflertallet. Da kom Arbeiderpartiet til unnsetning i siste liten, og Jonas Gahr Støre troppet opp på Youngstorget på Pensjonistforbundets pressekonferanse, og sikret at pensjonistene skulle få full kompensasjon for at det ble brukt en for lav lønnsvekst i trygdeoppgjøret i 2020.

Nå utspiller en lignende situasjon seg. Pensjonistforbundet krever at det også neste år gis full kompensasjon for at det ble benyttet en for lav lønnsvekst i beregningen av pensjonene i år. Hvis ikke vil pensjonistene tape om lag dobbelt så mye penger som de fikk etterbetalt i desember.

Reguleringen av pensjon

For 2021 er det vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent, og en anslått prisvekst på 2,8 prosent. Dermed ble pensjonsøkningen begrenset til å være lik lønnsveksten på 2,4 prosent. I tillegg ble Stortingsflertallet enige om å sikre full kompensasjon for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2020 på 1,4 prosent. Når avviket på 1,4 prosent fra 2020 ble lagt til lønnsveksten på 2,4 prosent i 2021, ble pensjonene vedtatt å øke med 3,8 prosent i år.

Ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår imidlertid at årets lønnsvekst blir 3,3 prosent, og ikke 2,4 prosent. Det vil si 0,9 prosentpoeng høyere enn den lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai.

Pensjonistforbundet krever at vedtaket om å regulere pensjonen i 2021 med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten respekteres. Når lønnsveksten nå viser seg å være høyere enn anslått i mai, må dette korrigeres fullt ut i trygdeoppgjøret neste år. Dersom riktig lønnsvekst faktisk hadde blitt benyttet i 2021, ville pensjonistene fått det de skulle ha. Det er ikke rimelig at pensjonistene skal få noe mindre som følge av at den forrige regjeringen bommet på sine anslag i mai.

Det er lang tradisjon for å korrigere for avvik mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten, slik at pensjonene korrigeres opp eller ned med hele avviket fra forrige år.

Regjeringen prøver seg nå på å halvere kompensasjonen pensjonistene skal få i 2022. Begrunnelsen er omleggingen til en regulering lik gjennomsnittet av lønns- og prisvekst fra 2022, hvor lønnsveksten teller inn med en halvpart, og prisveksten teller med den andre halvparten. Dermed vil også bare halvparten av avviket i lønnsveksten fra 2021 telle med. Men når avviket stammer fra 2021, hvor pensjonene i realiteten skal bli regulert i takt med hele lønnsveksten, så må også hele avviket etterbetales.

Her kan du lese hele forslaget: proposisjon til Stortinget