Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regjeringen vil legge ned eldreombudet

Revidert nasjonalbudsjett gir ikke eldre noen grunn til å juble.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombudet

Eldreombud Bente Lund Jacobsen. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombudet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å redusere bevilgningen til Eldreombudet med en million kroner i 2022, og legge ned ombudet i 2023.

Pensjonistforbundet vedtok på sitt landsmøte i 2018 at det burde opprettes et nasjonalt eldreombud. I 2020 vedtok Stortinget å opprette et slikt ombud, med oppstart i april 2021. Kun ett år senere ønsker regjeringen å legge ned Eldreombudet. Årsaken er først og fremst økonomisk, men regjeringen viser også til at Eldreombudets oppgaver dekkes av andre ombud og instanser.

Skuffende

– Innføringen av et nasjonalt eldreombud var en viktig seier for Pensjonistforbundet og ble vedtatt med et bredt flertall på Stortinget. Derfor er det både overraskende og skuffende at Regjeringen vil legge ned Eldreombudet, sier forbundsleder Jan Davidsen. 

Eldreombudets virksomhet koster om lag 10 millioner kroner i året, i et statsbudsjett på over 1 500 milliarder kroner. Davidsen mener derfor begrunnelsen om å spare penger ikke holder vann.

– Det er påfallende at regjeringen vil frata de eldre ombudet sitt, for å spare fattige 10 millioner kroner i året. Motivet for å legge det ned må derfor være mer enn kun økonomisk, sier Davidsen. 

Revidert budsjett behandles i Stortinget i juni. En samlet opposisjon har reagert sterkt på forslaget. Det er heller ikke sikkert at regjeringens støttepartier vil støtte regjeringen i dette. Eldreombudets fremtidige skjebne er derfor ikke avgjort.

Lite å glede seg over i budsjettet

Et revidert budsjett er kun en oppdatering av statsbudsjettet for det inneværende året. Det er derfor svært sjelden at det foreslås store endringer eller nye grep i et revidert budsjett. Som regel er det kun justeringer av eksisterende bevilgninger, fordi inntekter eller utgifter er økt eller redusert etter at statsbudsjettet ble vedtatt.

Pensjonistforbundet forventet derfor ingen større gjennomslag i revidert budsjett. Kravene Pensjonistforbundet la frem for statsbudsjettet 2022 (fremmet i desember 2020), ble dessverre ikke tatt mer hensyn til i revidert budsjett i mai 2022, enn de gjorde i statsbudsjettet som ble vedtatt i desember 2021.

Pensjonistforbundet er likevel skuffet over at revidert nasjonalbudsjett 2022 verken medfører forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner, økte minstepensjoner, økte overføringer til kommunene, nye tiltak for bedre og billigere munnhelse, nye tiltak for å stoppe vold og overgrep mot eldre, økte bevilgninger til eldrerådskurs, mer til digital opplæring av eldre, nye tiltak i boligpolitikken, flere tilbud om fysisk aktivitet for eldre, tiltak for å redusere aldersdiskriminering eller øremerking og fordobling av midlene til Den kulturelle spaserstokken.

Mindre til kommunene

Revidert nasjonalbudsjett 2022 omhandler i liten grad eldre. Hovedvekten ligger på forhold som har inntruffet etter at statsbudsjettet ble vedtatt, for eksempel krigen i Ukraina og oppløsning av fylker og kommuner.

– Vi er skuffet over at det eneste målrettede tiltaket overfor eldre synes å være å legge ned eldreombudet. Ellers ser vi liten vilje til å ta tak i de utfordringene vi har påpekt overfor regjeringen enn rekke ganger, sier Jan Davidsen.

Dessuten reduserer regjeringen rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 11,5 milliarder kroner. Reduksjonen begrunnes av regjeringen med at «den samlede offentlige pengebruken blir for høy i lys av den økonomiske situasjonen». Likevel ender kommunene og fylkeskommunene opp med en reell inntektsøkning på 2-3 milliarder, men dette skyldes økt skatteinngang på anslagsvis 14-16 milliarder, og ikke tiltak fra regjeringens side.

Med økte oppgaver for kommunene, hadde Pensjonistforbundet helst sett at rammetilskuddene ikke ble kuttet.

– Det er dessverre ikke mye for eldre å gledes over i dette budsjettet. Vi mener at kommunene burde ha fått beholde sine økte skatteinntekter, og dermed fått en reell styrking av sine økonomiske vilkår. Hvis det er behov for å redusere offentlige utgifter på grunn av fare for overoppheting av økonomien, finnes det langt bedre steder å spare enn i kommuneøkonomien, sier Davidsen.

Det kanskje mest interessante for pensjonistene er derfor regjeringens ferske anslag for inneværende års lønnsvekst på 3,7 prosent. Dette tallet vil utgjøre basis for forbundets krav i trygdeoppgjøret som overleveres regjeringen fredag 13. mai.

Noen bittesmå lyspunkter

I revidert nasjonalbudsjett er det kun noen mindre endringer Pensjonistforbundet vurderer som (litt) positive:

• Regjeringen foreslår å kompensere sykehusene med 700 millioner kroner for bortfall av aktivitetsbaserte inntekter under pandemien. 

• Regjeringen vil øke tilleggskompensasjonen til mindre kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester fra 55 millioner kroner til 80 millioner kroner.

• Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til pasient- og brukerombudene for å beholde dagens årsverk og styrke de mest sårbare kontorene.

• Det kommer en handlingsplan høsten 2022 om digital opplæring: «Digital hele livet – økt digital deltakelse og kompetanse».