Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Reformen av etterlatteytelsene er kvinnefiendtlig

Gjenlevendetillegget foreslås ikke videreført i det nye alderspensjons-regelverket.

I 2020 var det om lag 120.000 mottakere av alderspensjon med gjenlevendetillegg. Nær 95 prosent av disse var kvinner. (Illustrasjonsfoto: iStock)

I 2020 var det om lag 120.000 mottakere av alderspensjon med gjenlevendetillegg. Nær 95 prosent av disse var kvinner. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Enkelte etterlatte alderspensjonister har hatt rett på å få alderspensjonen beregnet etter særskilte regler. Ved å «arve» deler av den opptjente tilleggspensjonen til den avdøde ektefellen, har man fått et gjenlevendetillegg som gir en høyere alderspensjon når ektefellen dør.

Dette gjenlevendetillegget er derimot ikke videreført i det nye alderspensjonsregelverket.

Dermed opphører etterlatteytelsene i folketrygden for alderspensjonister født i 1963 eller senere.

Personer født i 1944 til 1962 vil også rammes, da det er vedtatt at gjenlevendetillegget kun skal videreføres nominelt, og ikke lenger oppreguleres hvert år. Siden prisene stiger vil gjenlevendetillegget dermed reelt sett bli mindre verdt, og svekkes betydelig over tid. Endringene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2024.

Pensjonistforbundet er sterkt imot avviklingen av etterlatteytelsene til alderspensjonister i folketrygden, samt den manglende reguleringen for dem som mottar slike ytelser. Vi mener gjenlevendetillegget burde vært tilpasset og videreført i ny alderspensjon fra folketrygden, og med bedre fordelingsvirkninger for dem med de laveste pensjonene enn i det gamle regelverket. 

Kvinnefiendtlig

Det er i all hovedsak kvinner som mottar gjenlevendetillegg, og en avvikling vil på sikt øke kjønnsforskjellene ved at kvinner får enda lavere gjennomsnittlig alderspensjon enn menn.

Pensjonistforbundet mener at reformen av etterlatteytelsene for alderspensjonister ikke er sosialt bærekraftig. Den er kvinnefiendtlig og har svært uheldige fordelingsmessige konsekvenser.

Vurderingene av de likestillingsmessige konsekvensene av endringene har tilsynelatende ikke hatt noen påvirkning på vedtakene. Endringene rammer kjønnene svært ulikt.

I 2020 var det om lag 120.000 mottakere av alderspensjon med gjenlevendetillegg. Nær 95 prosent av disse var kvinner.

I 2015 var gjennomsnittlig størrelse på gjenlevendetillegget om lag 38.000 kroner. For mange er tillegget helt nødvendig for at hverdagen går rundt økonomisk.

Motstandere av sitt eget forslag

Pensjonistforbundet er svært skuffet over at Støre-regjeringen sender ut forslag på høring som følger opp etterlattereformen de selv var motstander av.

Dagens stortingsflertall ønsket nemlig en videreføring for etterlatte alderspensjonister. Komitemedlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV gikk mot forslagene som var fremmet av Solberg-regjeringen i sin tid.

Pensjonistforbundet får mange bekymrede meldinger fra medlemmer som følge av at etterlatteytelsene skal utfases. Det gjelder spesielt enker, men også ektepar som ønsker trygghet for fremtiden når den ene ektefellen faller fra.

Du finner Pensjonistforbundets høringsinnspill i denne saken her.