Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat fra årsmøte 2023

Det var bra oppmøte

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Pensjonistforbundet

Pensjonistforening Vi Over 60 Vestby

Org.nr. 9941962

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2023 FOR «VI OVER 60 - VESTBY»

ARSMØTET BLE AVHOLDT TORSDAG 23.FEBRUA 2023 KL 18.30 -

VESTBY SENIORSENTER.

'

1.  Åpning ved leder Bjørnar Ottesen

Leder ønsker velkommen og er svært fornøyd med at så mange har møtt til tross for at det var medlemsmøte i uken før årsmøtet. Spesielt velkommen til fylkesleder Sigmund Kristoffersen.

  2.  Konstituering:

• Innkalling og dagsorden ble godkjent uten kommentar

• Møteleder: Sigmund Kristoffersen

• Sekretær: Inger Fredriksen

• Protokollunderskrivere: Rolf Yttereng og Else Tannum

 3.  Styrets årsberetning for-,2022:

En av møtedeltakerne ønsker Årsberetningen referert i sin helhet. Møteleder refererer beretningen punkt for punkt og medlemmene tar stilling til hvert enkelt punkt.

Møteleder tar seg også tid til å rose foreningen for godt arbeid, og han roser leder Bjørnar Ottesen for god ledelse av foreningen og for godt samarbeid med fylkesnivå.

Vedtak: Årsberetningen godkjennes i sin helhet med unntak av pkt.10, Økonomi, som tas under pkt. 4 på dagsorden, Regnskap. I tillegg kommer en tilføyelse på slutten av pkt 2 - Medlemstall: Disse er også utnevnt til Æresmedlemmer: Randi Olafsen, Anne Marie Stubberud, Bjørg Langli Narozny. Ny tilføyelse pkt. 7: Seniorsenteret kommer ikke til å belaste Pensjonistforbundet Vestby med husleie for torsdagsaktivitetene, dette er sosiale aktiviteter uten inntekt. (ref.: Senterleder Sverre Tannum).

4.   Regnskap for 2022: De to revisorene - Sverre Tannum og Kirsten Larsen anbefaler at regnskapet for 2022 for Vestby- Vi over 60 - godkjennes av Årsmøtet.

  Vedtak: Regnskapet godkjennes med et tillegg i forholdltil pkt.10 i År beretningen:Driftsresultatet skal være kr 35.091,15, ikke kr 10.100, som det står i pkt.10.

 5.  Innkomne forslag:

•         Navneendring: Det forelå to ulike forslag til navneendring - ----- 1.«Pensjonistforbundet Vestby», 2.«Pensjonistforbundet-Vestby Pensjonistforening» og det ble i tillegg stemt over det eksisterende navnet

3. «Vi over 60-Vestby». Det ble skriftlig stemmegivning.

  Vedtak: Alt.1 fikk 18 stemmer, alt.2 fikk 4 stemmer, alt.3 fikk 4 stemmer, en blank stemme. Det nye navnet blir: Pensjonistforbundet Vestby.

•         Minne-og bidragsfond: Vedtektene for oppretting av et minne-og bidragsfond for foreningen ble redegjort for, og vedtektene ble referert.

Vedtak: Det opprettes et MINNE-OG BIDRAGSFOND for Pensjonistforbundet Vestby. Vedtaket var enstemmig.

 6.  Budsjett 2023:

Vedtak: Godkjent og enstemmig vedtatt.

 7.   Valg av leder, kasserer, og styre, varamedlemmer og revisor:

Vedtak: Valgkomiteens forslag støttes med følgende endring/rettelse: Varamedlem Peder Kvam, Son (ny) 1 år.

Da blir styrets sammensetning slik:

 Leder: Inger Marie Stokker, Son (ny) 1 år Kasserer: Ottar Hansson, Vestby, 1 år Styremedlem: Sverre Tannum, Vestby (ny) 2 år Styremedlem: May Lise Høymer, Vestby (ny) 2 år Varamedlem: Bjørnar Ottesen, Vestby (ny) 1 år

Varamedlem: Arne Modahl, Vestby (ny) 1 år. Inger Marie Stokker og Tore Lien er begge styremedlemmer som ikke er på valg i år.

Varamedlem: Peder Kvam, Son (ny) 1 år

 Revisor: Asbjørn Fredriksen, Vestby (ny) 1 år, Kirsten Larsen, Vestby (gj.v.) 2 år

8.  Valg av valgkomite:

Det forelå forslag på gjenvalg på medlemmene. Dette ble applaudert !

Vedtak: Steinar Setten, leder, Svein Grønli, medlem, KirJen Larsen, varamedlem.

 9.   Valg av utsendinger til fylkesårsmøte i Akershus:

Vedtak: Inger Marie Stokker, Mai-Lise Høymer og Tore Lien velges som utsendinger til årsmøtet i fylket.

 10.  Hedersbevis sølvmerke:

Styret har vurdert den innsatsen for foreningen og for fellesskapet som gjøres og har vært gjort av mange medlemmer. De har valgt ut noen som nå får denne utmerkelsen:

Gerd Irene Bakke, Ingrid Authen, Rolf Yttereng, Bjørg Heggem, Astrid Eriksen. Møteleder og ny leder av foreningen overrakte i tillegg hedersbeviset m/sølvmerke til avtroppende leder Bjørnar Ottesen.

 11.   AVSLUTNING

Møtelederen takker for tilliten og roser foreningen for det arbeidet som gjøres. Mikrofonen overlates til avtroppende leder som overrekker gave til møteleder. Han overrekker også gave til Berit Jahr, som takkes for det arbeidet hun har gjort som

«blomsteransvarlig». Han ønsker også ny leder velkommen i vervet og til slutt ønskes alle deltakerne vel hjem.