Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Reduksjon i sykehjemsplasser?

Narvik og omegn pensjonistforening reagerer på kommunens administresjon som foreslår reduksjon i sykehjemsplasser.

ELDROMSORG FOR FRAMTIDEN I NARVIK

Man kan lure på hvorfor det er for ”ulønnsomt” med eldreomsorg. Er det fordi den rike staten ikke overfører nok penger og ressurser til kommunene eller er det kommunene som prioriterer pengene til helt andre formål? Norge bør jo være klar over et økt antall eldre de nærmeste årene.

 Narvik kommune kan ikke bare uten videre kutte i sykehjemsplasser.

 Harstad kommune har bestilt SINTEF for å se på forholdene der i gården. SINTEF har gjort en fremskrivingsanalyse av diverse helse-og omsorgsbehov fram til 2035. Den forventede demografiske utviklingen i Harstad tilsier et behov for rundt 260 flere årsverk i omsorgstjenesten i 2035 som tilsvarer en økning på 34 %. Det forventes en dobling av antall i alderen 85 år og eldre i 2035. Dette betyr også en økt andel av demente.

Har Narvik kommune bestilt en tilsvarende analyse av rådgivingsfirmaet Agenda Kaupang som underviste formannskapet sist, eller var det kun regnskap og utgifter om eldreomsorg som var bestilt? For noen av oss som hørte på, virket det som det siste.

Det som vil gi minst press på behov for omsorgstjenestene er "sunn aldring", men det krever en stor innsats på andre områder, bl.a hjelpemiddelsentralen, tilrettelegging i bolig, forebyggende tiltak med aktivitet og trening m.m.

 Narvik og Omegn Pensjonistforening krever at kutt i kommunens omsorgstjenester kompenseres med større innsats i hverdagsrehabiliteringen i kommunen, større investeringer i velferdsteknologi og andre hjelpemidler. Kutt vil altså bety at det må komme store økonomiske investeringer på mange andre områder. Kutt i sykehjemsplasser må kompenseres med bedre oppfølging av pårørende som i enda større grad enn i dag må ta vare på dem som må bli hjemme.

 Hva med de økte kostnadene knyttet til innleie av vikarer fra vikarbyrå? Er det ikke bedre at Narvik kommune med en bedre og mere fremtidsrettet seniorpolitikk kunne møtt dette på en bedre måte. I dag er det ingen strategi som får seniorer til å stå lengre med f. eks kompensasjon med fridager. I tillegg vil NK kunne spare store summer med å holde ansatte lengre i jobb kontra at de går av på AFP tidligere.

Rådmannen i Narvik mener at kommunen tilbyr for mange og for gode tjenester, og er ute etter raske resultater i budsjettet.

 Har man undersøkt hvordan brukerne og deres pårørende opplever omsorgtjenestene?

Men selv om man øker innsatsen på slike forebyggende og helsefremmede tiltak, så vil likevel behovet for institusjonsplasser øke i fremtiden. Så her bør det bygges opp og ikke rives ned ....

Narvik og Omegn Pensjonistforening

Styret v/ Knut Nilsen

Oktober 2022