Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Protokoll fra årsmøte

Årsmøte 21.02.2023

Årsmøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening

21.02.2023 kl. 12.00 i lokalene til Menighetshuset i Narvik.

1.       Åpning av møtet

Det møtte 37 medlemmer inkl. 5 fra styret. Foreningen har pr. i dag 178 medlemmer. Det er en enorm økning i forhold 34 på stiftelsesdatoen.

Leder Knut Nilsen ønsket de fremmøtte velkommen og ba de forsyne seg med kaffe og vafler før møtet startet.

Vi fikk så et kulturelt innslag med Torbjørn Dåbakk som spilte gitar og sang et par sanger. Det ble en fin åpning av årsmøtet.

2.       Godkjenne møteinnkallingen

Innkallingen enstemmig godkjent.

3.       Godkjenne dagsorden

Dagsorden enstemmig godkjent.

4.       Valg av dirigent og sekretær

Aage Sørensen ble enstemmig valgt til dirigent.

Reidar Frantzen ble enstemmig valgt til sekretær.

5.       Beretning

Knut leste beretningen for Narvik og Omegn Pensjonistforening fra 18.02.22 til 21.02.23.

Kommentar til beretningen: Løkås foredrag om Leve Hele Livet på et medlemsmøte, var ikke kommet med i beretningen. Dette skal korrigeres.

Beretningen godkjent med nevnte kommentar.

6.  Regnskap m/revisjonsberetning

Dirigenten gikk gjennom regnskap og revisjonsberetning.

Regnskap og revisors beretning enstemmig vedtatt.

7. Budsjett 2022/2023

Budsjett enstemmig vedtatt.

8.   Handlingsplan

Knut leste handlingsplanen.

Hilde Olsen hadde ordet til saken.

Handlingsplanen enstemmig vedtatt.

9.   Innkomne saker

Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

10.   Bevilgninger til styret

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

11.   Valg til styret

Følgende på valg for 2 år: Nestleder Dagny Pettersen gjv., Kasserer Jan Helge Olsen gjv., Styremedlem Sigrun H. Djupvik ny.

Følgende på valg for 1 år: Sekretær Reidar Frantzen gjv., Repr. fylket Reidar Frantzen ny,

repr. fylket Knut Nilsen gjv., Vara Norvald Johannesen gjv., Vara Inger E Åsheim ny, Vara fylket Dagny Pettersen gjv., Vara fylket Sigrun H. Djupvik ny.

12.   Avslutning

Knut avsluttet møtet med å takke medlemmene for fremmøte og inviterte alle til et medlemsmøte, etter en liten kaffepause, der noen fra Brannstasjonen skulle orientere om brannsikkerhet generelt i hjemmet og spesielt om komfyrvakt.

Møtet slutt kl. 13.30

Reidar Frantzen

ref.