Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Protokoll

Årsmøte 23. februar 2023

Protokoll  - Årsmøte  23. februar 2023.

Protokoll - Årsmøte 23. februar 2023.

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.
  2. Konstituering. Vedtak: Valg av møteleder: Trond Reitan. Valg av referent: Solveig Stabel Mjaaseth. Valg av 2 personer til å signere protokollen: Bjørn Nilsen og Gudrun Gjertsen.
  3. Årsmelding 2022. Vedtak: Årsmelding 2022 godkjennes.
  4. Resultatregnskap 2022 og balanse 31.12.22/01.01.23. Vedtak: Resultatregnskap 2022 og balanse 31.12.22/01.01.23 signert av revisor godkjennes.
  5. Budsjett 2023. Vedtak: Budsjett 2023 godkjennes.
  6. Aktivitetsplan 2023. Vedtak: Aktivitetsplan for 2023 godkjennes.
  7. Valg. Vedtak: Tormod Mjaaseth og Bjørn Nilsen har ett år igjen av valgperioden. Arild E. Berge valgt for ny 2 års periode. Suppleringsvalg til styre: Trond Reitan og Reidun Westergren. Vararepresentant: 1. Bjørn Egeli 2. Gudrun Gjertsen 3. Solveig Stabell Mjaaseth. Styre konstituerer seg selv. Revisorer: Sigurd Engebu og Tore Tallaksen.
  8. Innkomne forslag. Vedtak: Ingen saker meldt til behandling. Protokoll signering: Bjørn Nilsen og Gudrun Gjertsen.