Prosjekt Kvaløya Bo- og velferdssenter er startet opp

Tromsø kommunestyre har vedtatt oppstart av arbeid med konseptvalg-utredning for bygging av nytt bo- og velferdssenter Utredningen skal lede frem til beslutning i 2023. Pensjonistforeninga er invitert med i arbeidet.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Bakgrunnen for arbeidet som er startet opp er at eksisterende sykehjem verken tilfredsstiller dagens eller fremtidas krav til arbeidsplass eller institusjonsplass. Formålet med arbeidet e r å få etablert et bo- og velferdssenter i bydelen som er tilpasningsdyktig og fleksibelt, er dimensjonert for fremtidens brukere og tjenesteprofil samtidig som det styrker Kvaløya som bærekraftig bydel.

Pensjonistforeninga er i første omgang invitert inn i arbeidet som deltakere i en ressursgruppe som skal gi innspill til behov for tjenester og aktiviteter i vid forstand som vi ser som ønskelig og hensiktsmessig å få tilgang på i det nye senteret som planlegges ferdigstilt i 2030.

Prosjektet er nærmere beskrevet i vedlagt prosjektplan. Innspill til hvilke behov for tjenester og aktiviteter vi ser for oss mottas med takk. Ta gjerne kontakt med leder i foreninga (tlf. 46879370 eller trrlars@gmail.com), helst før 24. mai.

Vedlegg

Kvaløya bo- og velferdssenter - Fase 1 Behov+Fase 2 KVU

230331_Prosjektplan_.pdf