Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Prosjekt Kvaløya Bo- og velferdssenter er startet opp

Tromsø kommunestyre har vedtatt oppstart av arbeid med konseptvalg-utredning for bygging av nytt bo- og velferdssenter Utredningen skal lede frem til beslutning i 2023. Pensjonistforeninga er invitert med i arbeidet.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Bakgrunnen for arbeidet som er startet opp er at eksisterende sykehjem verken tilfredsstiller dagens eller fremtidas krav til arbeidsplass eller institusjonsplass. Formålet med arbeidet e r å få etablert et bo- og velferdssenter i bydelen som er tilpasningsdyktig og fleksibelt, er dimensjonert for fremtidens brukere og tjenesteprofil samtidig som det styrker Kvaløya som bærekraftig bydel.

Pensjonistforeninga er i første omgang invitert inn i arbeidet som deltakere i en ressursgruppe som skal gi innspill til behov for tjenester og aktiviteter i vid forstand som vi ser som ønskelig og hensiktsmessig å få tilgang på i det nye senteret som planlegges ferdigstilt i 2030.

Prosjektet er nærmere beskrevet i vedlagt prosjektplan. Innspill til hvilke behov for tjenester og aktiviteter vi ser for oss mottas med takk. Ta gjerne kontakt med leder i foreninga (tlf. 46879370 eller trrlars@gmail.com), helst før 24. mai.

Vedlegg

Kvaløya bo- og velferdssenter - Fase 1 Behov+Fase 2 KVU

230331_Prosjektplan_.pdf