Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonsøkning i 2021 – hva forventer vi?

Vi har forventninger til at 2021 blir et godt år, med en solid økning av pensjonene.

I tillegg til kompensasjonen for fjorårets dårlige trygdeoppgjør vil forhåpentligvis årets korrigering gi den beste pensjonsøkningen på mange år. (Illustrasjonsfoto: iStock)

I tillegg til kompensasjonen for fjorårets dårlige trygdeoppgjør vil forhåpentligvis årets korrigering gi den beste pensjonsøkningen på mange år. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Vi går en spesiell vår i møte når det gjelder reguleringen av pensjon. Flere endringer av pensjonsreguleringen er vedtatt. Her er Pensjonistforbundets forventninger til trygdeoppgjøret i 2021:

Kom mai, du skjønne milde

Trygdeoppgjøret gjennomføres som regel mot slutten av mai. Trygdeoppgjøret er møter mellom Pensjonistforbundet og de øvrige organisasjonene (se siste avsnitt) hvor krav legges frem og drøftes med regjeringen representert ved arbeids- og sosialministeren. 

I trygdeoppgjøret fastsettes det hvor mye pensjonen skal oppreguleres fra 1. mai. Normalt mottar du din første oppjusterte pensjonsutbetaling fra NAV i juni, med etterbetaling fra 1. mai.

I tillegg har Stortinget nylig vedtatt at det i forbindelse med de årlige trygdeoppgjørene skal kunne forhandles om andre spørsmål av betydning for pensjonistene.

Ny reguleringsmetode

Det blir et spesielt trygdeoppgjør i 2021 siden en ny reguleringsmetode skal innføres. 

Tidligere har pensjonsutbetalingene økt i takt med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. I 2021 skal pensjonen øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten – dog med en begrensning om at pensjonene ikke skal øke mer enn lønnsveksten. 

Denne begrensningen vil kun være relevant dersom prisveksten blir høyere enn lønnsveksten.

Et år med solid vekst

Vi har forventninger til at 2021 blir et godt år, med en solid økning av pensjonene. 

Det er etterlengtet etter mange år på rad med svak utvikling. Nøyaktig hva resultatet blir, er det imidlertid for tidlig å beregne, da det er flere faktorer som ikke er klare. Vi vet ennå ikke hvilken lønnsvekst arbeidstakerne vil forhandle seg frem til i år, og anslagene på prisveksten for 2021 vil også kunne endre seg frem til trygdeoppgjøret gjennomføres i mai.

Noe vet vi imidlertid allerede. 

I trygdeoppgjøret i 2020 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 1,7 prosent da pensjonsøkningen ble beregnet. I ettertid har Statistisk Sentralbyrå beregnet at lønnsveksten i 2020 ble hele 3,1 prosent. Differansen på 1,4 prosentpoeng skal i henhold til regelverket legges til pensjonsøkningen i trygdeoppgjøret i inneværende år. Dette vil styrke veksten i årets trygdeoppgjør.

I tillegg har Stortinget bestemt at det i forbindelse med trygdeoppgjøret i 2021 skal legges inn en kompensasjon for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020. Kompensasjonen skal tilsvare differansen mellom hva pensjonen ble oppregulert med i fjor, og hva en regulering lik det faktiske gjennomsnittet av lønns- og prisveksten ville gitt.

Fasit kommer i mai

I fjor var oppreguleringen av ordinær alderspensjon 1,24 prosent på årsbasis, mens minstepensjon økte med 1,4 prosent. Gjennomsnittet av lønns- og prisveksten var 2,2 prosent (lønnsveksten var 3,1 prosent og prisveksten 1,3 prosent). 

Differansen mellom reguleringen som ble gitt, og gjennomsnittet av lønns- og prisveksten skal altså gis som en ekstra kompensasjon i årets trygdeoppgjør.

Summen av ny reguleringsmetode, korrigering for avviket i lønnsveksten fra 2020, og i tillegg kompensasjonen for fjorårets dårlige trygdeoppgjør vil forhåpentligvis gi den beste pensjonsøkningen på mange år. Men nøyaktig fasit er først klart når trygdeoppgjøret er gjennomført mot slutten av mai.

Deltagere i trygdeoppgjøret

I trygdeoppgjøret deltar følgende organisasjoner: Pensjonistforbundet, LO, YS, Unio, Akademikerne, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP), Senior Norge, Forvarets seniorforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).