Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonisttreff 25.01.23

Askvoll Sjøbuer

Askvoll januar 2023

Askvoll januar 2023

36 personar møtte fram til januartreffet i Askvoll pensjonistlag. Etter allsong, ord for dagen og velkomst ved Kjell Grane, fekk Silje Heggheim Mjåseth ordet. Ho er geriatrisk sjukepleiar og med i demensteam i Askvoll kommune. Ei lydhør forsamling fekk ei god orientering generelt om demens og korleis Askvoll har bygd opp ei teneste som skal møte utfordringar knytt til denne sjukdommen. Spørsmål og kommentarar etterpå vitna om stor interesse for tema. Kari Fismen ga ordet til Vlada Tsytsurka og Astrid Halstensen, ny og avtroppande leiar av Frivilligsentralen. Det nærmar seg innflytting i Sentrumsgarden, og dei ga uttrykk for at dei ser fram til samarbeid med pensjonistlaget og andre organsasjonar. Alle 3 fekk tulipanar som takk for innsatsen.

Matøkt bestod denne gongen av Wraps/potetlefse med fyll, kaffi og twist.

Solveig hadde ei kort orientering om aktivitet i lokal- og fylkeslag. Aktuelt er gratis datakurs for medlemmer i byrjinga av mars. Nærmare opplysningar vil fylgje om tid og stad.

Avslutning på treffet var underhaldning ved Jarl Audun Rivedal og Jakob Øyren; trekkspel og gitar. Sentralt var allsong med introduksjon av den nye songboka Jukebok S.

Solveig takka alle for frammøtet og ynskte velkommen til samling på biblioteket mandag 30.01. kl 10.30 der lensmann Åge Løseth møter og gir informasjon om prosjektet Innbyggarstemma i polititenesta. Ho minte også om neste treff som er årsmøte 15.02.