Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjon fra første krone innføres fra 2022

Fra 2022 får omtrent én million ansatte med innskuddspensjon endret sin innskuddspensjon, slik at det spares pensjon fra første krone, og ikke bare for den delen av lønnen som overstiger 1 G.

Regelverksendringen sikrer at den obligatoriske tjenestepensjonen forbedres, slik at fulltidsansatte får en økt pensjonssparing på 2128 kroner per år.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Regelverksendringen sikrer at den obligatoriske tjenestepensjonen forbedres, slik at fulltidsansatte får en økt pensjonssparing på 2128 kroner per år. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Omtrent 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor har i dag innskuddspensjonsordning. Gjennom den spares det hvert år en prosentandel av lønnen de tjener.

Frem til nå har arbeidsgiver hatt lov til å gjøre et fratrekk i pensjonssparingen for 1 G av lønnen (106.399 kroner per 1. mai 2021). Minstekravet til pensjonssparingen styres av loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Loven sier at det må spares minst 2 prosent av lønnen mellom 1 og 12 ganger G. Dagens regelverk rammer dem med lavest lønn hardest, siden de får pensjonssparing for en mindre andel av lønnen enn de med høyere lønn.

Loven endres fra 2022 slik at det også spares pensjon for lønn mellom 0 og 1 G.

Det gir mer pensjonssparing for alle arbeidstakere som i dag er omfattet av minstekravet. Og det kan også gi mer til dem som har en høyere sparesats enn 2 prosent, men som kun har sparing for lønn over 1 G.

I tillegg oppheves regelen om at man minst må ha 20 prosent stilling for å bli medlem av pensjonsordningen, samt at aldersgrensen for medlemskap senkes fra 20 år til 13 år.

Solberg-regjeringen foreslo opprinnelig at lovendringene skulle tre i kraft fra 1. januar 2023. Støre-regjeringen har fått fremskyndet innføringen til 1. januar 2022, men med mulighet for endring fra 1. juli 2022 for bedrifter som trenger ekstra tid.

Pensjon fra første krone

Fra 2022 får omtrent én million ansatte med innskuddspensjon endret sin innskuddspensjon, slik at det spares pensjon fra første krone, og ikke bare for den delen av lønnen som overstiger 1 G. Tall fra Finans Norge viser at en tredel av de ansatte i privat sektor allerede har sparing fra første krone i dag, men det er altså ikke obligatorisk.

Dersom man for eksempel har en årslønn på 500.000 kroner, så er det bare krav om å spare pensjon basert på en lønn i underkant av 400.000 kroner.

Med pensjonsopptjening fra første krone sikres heltidsansatte med obligatorisk tjenestepensjonen at det spares 2128 kroner mer i året til deres pensjon.

Eksempel på dagens regler:

Årslønn 500.000 kroner, 2 prosent sparing av lønn over 1 G.

Årlig pensjonssparing: (500.000 – 106.399) x 2 prosent = 7872 kroner i året.

Eksempel med de nye reglene fra 2022:

Årslønn 500.000 kroner, 2 prosent sparing av lønn fra første krone.

Årlig pensjonssparing: 500.000 x 2 prosent = 10.000 kroner i året.

Regelverksendringen sikrer at den obligatoriske tjenestepensjonen forbedres, slik at fulltidsansatte får en økt pensjonssparing på 2128 kroner per år.

Større gevinst desto større pensjonssparing

Minstekravet for innskuddspensjon er at det spares 2 prosent av lønnen. Men hvor mye som spares varierer fra bedrift til bedrift, hvor 2 prosent er minimum og 7 prosent av lønnen er maksimal sparing for lønn inntil 7,1 G.

Det er mulig å spare inntil 18,1 prosent av lønnen i tillegg, for den delen av lønnen som overstiger 7,1 G og opp til 12 G. Dette skyldes at opptjeningen av alderspensjon fra folketrygden kun gjelder for lønn opp til 7,1 G.

Dersom en person i dag er ansatt i en bedrift med maksimal sparing på 7 prosent, men kun for den delen av lønnen som overstiger 1 G, blir økningen i pensjon større.

Eksempel med dagens regler og 7 prosent sparing for lønn over 1 G:

Årslønn 500.000 kroner, 7 prosent sparing av lønn over 1 G.

Årlig pensjonssparing: (500.000 – 106.399) x 7 prosent = 27.552 kroner i året.

Eksempel med de nye reglene fra 2022:

Årslønn 500.000 kroner, 7 prosent sparing av lønn fra første krone.

Årlig pensjonssparing: 500.000 x 7 prosent = 35.000 kroner i året.

Pensjonssparingen øker med 7448 kroner i året.

Vil alle som i dag har pensjonssparing fra 1 G få økt pensjon?

For ansatte som i dag har en høyere prosentsats enn lovens minimum på 2 prosent, kan arbeidsgiver potensielt nedjustere sparesatsen når pensjon fra første krone innføres.

NHO har vært tydelige med at de har ønsket en kostnadsnøytral løsning når pensjon fra første krone innføres. De ønsket at minstesatsen på 2 prosent sparing måtte nedjusteres når man skulle få pensjonssparing for hele lønnen. Det fikk de ikke gjennomslag for. Minstesatsen skal fremdeles være på 2 prosent. Men det kan være bedrifter som i dag har en høyere sparesats enn 2 prosent, som velger å nedjustere sparesatsen når pensjonsopptjeningen skal beregnes fra første krone, for å unngå økte kostnader.