Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nok et tapsår for pensjonistene

Forslaget til statsbudsjett viser hvorfor vi må få forhandlingsretten tilbake.

Landets pensjonister går nok et år i møte med mindre penger å leve for, viser regjeringens forslag til statsbudsjett. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Landets pensjonister går nok et år i møte med mindre penger å leve for, viser regjeringens forslag til statsbudsjett. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Opprinnelig publisert 07. oktober 2020 – av Sindre Farstad

Landets pensjonister går nok et år i møte med mindre penger å leve for, viser regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Det kan bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført - og kjøpekraften kan svekkes med hele to prosent.

- At regjeringen legger fram disse anslagene uten å følge opp med avbøtende tiltak er uhørt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

En person med gjennomsnittspensjon på 250.000 kroner kan få 5000 kroner spist opp av prisstigningen.

- Dette viser med all tydelighet hvorfor pensjonistene må få tilbake forhandlingsretten, få en plass i Teknisk beregningsutvalg - og ikke minst, at Stortinget får trygdeoppgjøret til behandling, understreker Davidsen.

Pensjonistforbundet er nå spent på hva opposisjonspartiene på Stortinget vil gjøre av endringer på statsbudsjettet, når det kommer til behandling der.

- Vi har nå møter med alle opposisjonspartiene for å få flertallet til å forstå alvoret i situasjonen, sier Davidsen.

Skatter og avgifter

Regjeringen foreslår skatte- og avgiftskutt på til sammen 2,6 milliarder kroner, hvor om lag 1,6 milliarder er kutt i formuesskatten.

  • Alderspensjonistene vil i gjennomsnitt få 400 kroner i redusert inntektsskatt, og 200 kroner i gjennomsnittlig redusert formuesskatt.
  • Eiendomsskatten reduseres fra maksimalt 5 til 4 promille fra 2021.

Har du elbil?

Det foreslås å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler på 2135 kroner per år. Det er ingen slik avgift i dag.

Frikort for helsetjenester

I dag må man maksimalt betale en egenandel på 2460 kroner innen egenandelstak 1, og 2176 kroner under egenandelstak 2. Disse foreslås slått sammen til ett egenandelstak på 3183 kroner.

De som i dag betaler egenandeler i begge ordningene vil få lavere egenandel med den nye ordningen, mens de som kun er omfattet av et av egenandelstakene per i dag, vil få økt egenbetaling.

2,24 millioner brukere får ingen endring som følge av sammenslåingen. 419.500 brukere vil få lavere utgifter, og sparer i snitt 993 kroner hver i året.

1,03 millioner brukere vil få høyere utgifter, og vil i snitt få 607 kroner høyere utgifter i året. Pensjonistforbundet er for en forenkling av egenandelsordningen, men ønsker at egenandelstaket settes lavere, slik at endringen ikke blir dyrere for en million personer.

Penger til å motarbeide ensomhet blant eldre

Regjeringen vil sette av penger til å motarbeide ensomhet blant eldre gjennom en engangsbevilgning på 60 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr tiltak som bidrar til økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre. Forslaget ses i sammenheng med Leve hele livet, Demensplan 2025, pårørendestrategien og ernæringsstrategien.

Pensjonistforbundet mener det er viktig å ha fortsatt oppmerksomhet mot eldre som er ensomme og inaktive på grunn av koronatiltak.

Økt bostøtte til enslige

Regjeringen foreslår å øke bostøtten slik at enslige kan få opptil 3830 kroner mer i bostøtte i året. Pensjonistforbundet mener det er positivt at ordningen styrkes. Regjeringen skal sette ned en ekspertgruppe som skal utrede bostøtten og innen november 2021 legge frem sin rapport og forslag om tiltak og innretting av bostøtteordningen.

Dette er et viktig ledd i arbeidet med å styrke bostøtteordningen på sikt og Pensjonistforbundet og Bostøttealliansen har dermed fått gjennomslag i en svært viktig sak.

Digital opplæring

Digital opplæring av eldre er ikke nevnt i budsjettforslaget. Det er fortsatt ca. 200.000 eldre som ikke er digitale, og 200.000 som har lav digital kompetanse. Opplæringen av eldre overlates til frivillig sektor – og Pensjonistforbundet jobber videre med denne viktige oppgaven, også i 2021.

Vi mener det er avgjørende at kommunene må ha plikt til å ansette en som er ansvarlig for opplæring av de eldre i digitale verktøy. Kommunene må også få øremerkede midler til å etablere opplæringsprogrammer for digital kompetanseheving for eldre og andre innbyggere som har behov for det. Dette la vi fram som krav til statsbudsjettet for 2021.