Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nå legger vi frem kravene våre

Trygdeoppgjøret er i gang. Hvor mye mer skal pensjonister få utbetalt hver måned?

Forbundsleder Jan Davidsen  legger frem Pensjonistforbundet krav til trygdeoppgjøret. (Foto: Johnny Syversen)

Forbundsleder Jan Davidsen legger frem Pensjonistforbundet krav til trygdeoppgjøret. (Foto: Johnny Syversen)

Trygdeoppgjøret går over to dager. Det starter med et møte i dag, onsdag, fra kl 10-11. 

Den første dagen legger vi og de andre organisasjonene normalt frem våre krav, uten at statsråden gir noen tilbakemelding på disse. 

Det andre og siste møtet er i morgen, torsdag fra kl. 10-11, og der vil statsråden presentere resultatet. 

Uenighet om regnemetode

Departementet har allerede presentert sine beregninger på hva pensjonene skal øke med. Vi er imidlertid uenige med departementet i regnemetoden, og dermed hvor mye pensjonene skal øke. 

Pensjonistforbundets beregninger gir en vekst i ordinær pensjon under utbetaling på 5,36 prosent fra 1. mai 2021 (med de anslagene på lønns- og prisvekst for 2021 som presenteres i høringsnotatet).

Departementets beregningsmetode gir til sammenligning en vekst på 4,99 prosent fra 1. mai 2021.

Spørsmålet blir om vi kan klare å få departementet til å snu i saken, og støtte vårt syn. LO, FFO og Unio støtter Pensjonistforbundets krav, så vi har et sterkt håp om å vinne frem i denne saken.

OBS! I morgen kl 11.30 blir det direktesendt pressekonferanse fra Youngstorget. Følg med her på våre nettsider og på vår Facebook-side.

Slik oppsummerer forbundsleder Jan Davidsen Pensjonistforbundets krav:

Foruten kravet om økt pensjon i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, stiller vi fire andre krav i årets trygdeoppgjør:

Ansvar for opplæring av eldrerådene

Pensjonistforbundet, i samarbeid med KS og Rådet for et aldersvennlig Norge får et nasjonalt ansvar for opplæring av eldrerådene. Funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner for et ansvar for opplæring av rådene for personer med funksjonsnedsettelse.

Eldrerådene og rådene for personer med funksjonsnedsettelse er lovpålagte medvirkningsorganer for alle kommuner og fylkeskommuner.

Til sammen er det om lag 3000 rådsmedlemmer og i underkant av 500 rådssekretærer i norske kommuner og fylkeskommuner. Rådene har behov for opplæring. Til tross for at de er definert som folkevalgte, har svært få rådsmedlemmer tatt del i den ordinære folkevalgtopplæringen. 

Pensjonistforbundet og SAFO ber om 10 millioner kroner til å arrangere kurs over hele landet.

Midlene til Den kulturelle spaserstokken bør økes og øremerkes

Koronapandemien har medført at stadig flere eldre har et lavere aktivitetsnivå, erfarer ensomhet og har vansker med å oppsøke kulturopplevelser. 

Organisasjonene vil derfor at Den kulturelle spaserstokken økes til 70 millioner kroner, med en halvpart til eldre på institusjon og en halvpart til eldre utenfor institusjon. 

Pensjonistforbundet har tidligere hatt ansvaret for formidling av deler av Den kulturelle spaserstokken. Forbundet kjenner målgruppa og er forberedt på å ta et tilsvarende ansvar i tiden fremover.

Midler til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse

Andelen inkassosaker blant gruppen 60+ er sterkt økende og behovet for en god samtale som kan vise vei til et hjelpeapparat er større enn noen gang.

I 2017 opprettet Pensjonistforbundet en hjelpetelefon til eldre knyttet til økonomiske forhold som gjeld, arv, og økonomisk veiledning.

Telefonen betjenes av godt skolerte personer fra økonomi- og finansmiljøer.

Gjeldsassistanse er et foretak som driver gjeldsarbeid for å assistere personer slik at de kan få løst sine gjeldsproblemer og derved ta tilbake kontrollen over egen økonomi.

Vi ber derfor om en støtte fra staten på kr 3 millioner pr år i et spleiselag med Pensjonistforbundet til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse.

TryggEst og vern av sårbare voksne

Norske kommuner har plikt til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Bestemmelsen omfatter også risikoutsatte eldre. 

TryggEst har vist seg som en effektiv og god metode for å avdekke vold i nære relasjoner.

Vi ønsker å fremheve TryggEst-modellen og utviklingen av denne gjennom de siste tre årene som et suksessprosjekt.

Pilotkommunene som har deltatt i TryggEst-utprøving viser at en nasjonal utrulling av modellen vil være et godt og nødvendig tiltak for å få bukt med de store mørketallene rundt vold mot sårbare og risikoutsatte voksne.

En årlig sum på rundt 20 millioner i fire til fem år vil bidra til at et større antall kommuner tilslutter seg modellen og kan bli selvgående TryggEst-kommuner. 

Vedlagt finner du kravene fra Pensjonistforbundet (SAKO-samarbeidet ) og SAFO til trygdeoppgjøret 2021.