Medlemsmøte 2.11.21 kl 18.00 på LIF Klubbhus

Fremtidsfullmakter

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

_«_En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»Lager du en fremtidsfullmakt nå, vil du selv bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser om du havner i en situasjon hvor du selv ikke kan klare dette. Du vil også kunne legge føringer og sette begrensninger for hvordan denne personen – fullmektigen – skal forvalte dine interesser og verdier.

Fagsjef Lene Lund fra Statsforvalteren Vestfold og Telemark, vil orientere om fremtidsfullmakter- hvorfor, hvordan og gi praktiske eksempler.

Det blir også orienteringer fra Eldrerådet og Pensjonistforbundet.

Kaffe og kake og sosialt samvær