Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kjøring på fortau bør forbys

El-sparkesykler som brukes på fortau, utgjør en trussel for eldre fotgjengeres trygghet.

Pensjonistforbundet ba om å verne fortauene for fotgjengere, men siden de små elektriske kjøretøyene faller inn under definisjonen som sykkel, så kan de brukes som sykler og parkeres som sykler.  (Foto: Anders Rasch)

Pensjonistforbundet ba om å verne fortauene for fotgjengere, men siden de små elektriske kjøretøyene faller inn under definisjonen som sykkel, så kan de brukes som sykler og parkeres som sykler. (Foto: Anders Rasch)

Pensjonistforbundet jobber aktivt for å fremme aktivitet og samfunnsdeltakelse blant eldre, og samarbeider med lokale og nasjonale myndigheter for å få til gode, aldersvennlige lokalsamfunn og byer.

En viktig pilar i aldersvennlige samfunn er nettopp at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet på tvers av alder, og det betyr også at eldre skal kunne bruke byer og infrastruktur på lik linje med andre. Velfungerende fortau og gangveier er i dag essensielle for at eldre kan komme seg ut i sitt nærmiljø, være i aktivitet og delta i lokalmiljøet rundt seg.

Maksfart

I en høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy, ba Pensjonistforbundet om at kjøring på fortau skulle forbys, og dersom kjøring på fortau tillates, må fartsgrense på maksfart 6 km/t ved passering av fotgjengere presiseres, informeres om og håndheves.

Dette er Pensjonistforbundets hovedstandpunkt:

  • Regulering av bruk og parkering av små elektriske kjøretøy er strengt nødvendig
  • Kjøring på fortau bør forbys
  • Dersom kjøring på fortau tillates, må fartsgrense på maksfart 6 km/t ved passering av fotgjengere presiseres, informeres om og håndheves.
  • Bruk av hjelm bør påbys, også på vanlig sykkel og uavhengig av alder.
  • Promillegrense ved bruk av små elektriske kjøretøy er opplagt.
  • God informasjon må rulles ut parallelt med regelendringer.
  • Håndheving av regelverk må prioriteres, og mulighet for ileggelse av gebyr støttes.
  • Den kommunale selvråderetten må ikke begrenses av trafikkreglene når det kommer til regulering av utleie.
  • Aldersgrense kan være nødvendig, det bør legges til grunn at den som fører kjøretøyet er i stand til å bruke det på en god måte.

Vern fortauene

- Det vi har vært mest kritisk til, er bruk av fortau. Vi ba om å verne fortauene for fotgjengere, men siden de små elektriske kjøretøyene faller inn under definisjonen som sykkel, så kan de brukes som sykler og parkeres som sykler. Altså, de kan kjøres og parkeres på fortau. Det liker vi dårlig, opplyser Margrethe Gaassand, Pensjonistforbundets rådgiver for bolig og tilgjengelighet.

Aker Brygge i Oslo, en fredag ettermiddag i juli 2021. (Foto: Margrethe Gaassand)

Aker Brygge i Oslo, en fredag ettermiddag i juli 2021. (Foto: Margrethe Gaassand)

Sensio, på vegne av Blindeforbundet, gjorde i fjor en undersøkelse som viste at svært mange eldre i hovedstaden vegrer seg for å gå ut etter inntoget av el-sparkesykler på Oslos fortau. De er redde for å bli skadet eller å komme i ubalanse, noe de også har god grunn til å være redd for.

- Sånn kan vi ikke ha det. Det er ikke en del av det aldersvennlige samfunnet som vi trodde vi var på vei inn i, sier Gaassand.

Reguleringsprosesser

Reglene sier at fotgjengere har forrang på fortau, så skal du passere en fotgjenger når du selv sykler, må du avpasse farten til gangfart (6 km/t). Det virker som det er få som har fått med seg dette, og mange kjører også mye fortere enn det de selv tror at de gjør.

Det eneste Pensjonistforbundet ble hørt på, var det som angår muligheten til ilegge gebyrer ved feilparkering, og det som angår selvråderetten som kommunene må ha for å regulere utleie.

Etter innføringen av denne regelen nasjonalt, er det flere kommuner som har startet reguleringsprosesser, og Oslo kommune er i gang med dette i en høringsprosess hvor det har kommet inn mange tusen høringssvar.

- Vi vet ikke hvordan dette kommer til å ende, men det vil bli færre sykler i gatene og de skal begrenses til ulike soner i byen.

Befolkningsgruppe i vekst

Risikoen for å bli drept eller hardt skadd for bilførere over 75 år er seks ganger høyere enn for bilførere mellom 25 og 64 år. Tilsvarende risiko for fotgjengere over 75 år er seks-syv ganger høyere enn for øvrige aldersgrupper.

De eldre er dessuten en befolkningsgruppe i sterk vekst, som trolig vil ha andre behov og forventninger i framtiden enn dagens eldre.