Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Jubileumsberetning

Det ble i anledning 40-årsjubileet skrevet en jubileumsberetning, denne ble lest ved feiringa vår på Gaia i Alvdal den 18.03.

De første medlemmene, fra oppstarten i 1983

De første medlemmene, fra oppstarten i 1983

Pensjonistforbundet Folldal 40 år.

Den 26. august i 1982 fikk Olga Nordeng brev med forespørsel om hjelp til å starte

pensjonistforening i Folldal. Henvendelsen kom fra Hedmark fylkes pensjonistforening

ved formannen Arvid Hoel. Alvdal hadde startet forening året før og det var formannen der,

Harald Reinertsen, som hadde anbefalt å sende henvendelse til Olga.

Olga og fylkesforeningens leder ble enige om å tillyse et møte i Folldal, for om mulig å starte

en prosess for å få dannet en pensjonistforening i bygda tilknyttet Norsk pensjonistforbund.

Dette møtet ble avholdt på Folldal samfunnshus 17. november, med 14 frammøtte. Arvid

Hoel orienterte om fordelene med medlemskap i forbundet, forbundets oppbygging og

arbeid og forbundets politisk nøytrale formål. Møtet resulterte i at det ble nedsatt et arbeidsutvalg på 4 personer: Olga Nordeng, Agnar Krokan, Marie Svendsen og Sverre Øien.

 Folldal var en av tre kommuner i Hedmark, som ikke hadde en forening tilsluttet Norsk

pensjonistforbund. Det eksisterte fra før et pensjonistlag i bygda, men det var ikke

tilsluttet noe forbund. Laget ble kontaktet med forespørsel om det var interesse for å bli en forening under Norsk pensjonistforbund, dette ble det svart negativt på. Dersom laget hadde vært positiv til dette hadde det ikke vært grunnlag for å danne en ny forening.

 Arbeidsutvalget var derfor enig om å begynne verving av medlemmer og disse skulle betale

kr. 10 ved innmeldingen. Dessuten var de enige om å invitere pensjonister og trygdede til

konstituerende møte på Folldal samfunnshus torsdag 3. februar 1983.

På dette møtet ble «Folldal pensjonister og trygdedes forening» stiftet og ut i fra et bilde fra

møtet, var det 18 som gikk inn som medlemmer denne dagen. Som foreningens første leder ble Olga Nordeng valgt, resten av de 18 frammøtte fikk også sine verv og oppgaver.

 Allerede på medlemsmøte en måned senere den 03.03. hadde styret forslag på årskontingent på kr. 30, som ble vedtatt. For øvrig kostet bladet pensjonisten kr. 20 pr. år, som medlemmene måtte betale i tillegg til kontingenten.

Forholdet til den andre pensjonistforeninga i bygda ble drøftet under eventuelt på dette

møtet. Det kom fram at det var mange som feilaktig hadde fått inntrykk av at Norsk

pensjonistforbund var en politisk organisasjon, og at det muligens var en medvirkende årsak til at det ikke var mulig å samle bygdas pensjonister i en forening tilsluttet forbundet.

Allerede på medlemsmøte i april var dette oppe under eventuelt, og det refereres ordrett fra

protokollen: «Det ble dvelt litt med det forhold, at det fremdeles er mange som tror at det

er en viss form for politiske tendenser innen vår forening, som mange har vanskelig for å

godta, og at dette er en viss grunn til at det er vanskelig å få større tilslutning til vår

forening».

I 1996 ble det en del samarbeid i form av møter og turer med Pensjonistlaget, og pr. i dag er det så vidt vi vet bare vår Pensjonistforening som er aktiv.

 Foreningen startet straks opp med å planlegge arbeidet og legge opp til forskjellige aktiviteter. Det ble bestemt at medlemmer som fyller «runde» år skulle få en oppmerksomhet, den gang telegram eller blomster, det er en tradisjon som er holdt vedlike i alle år. Nå er blomster det vanlige.

 Det ble også bestemt at foreningen skulle ha en egen «lagsavis», med ny redaktør til hvert møte. Denne ble senere gitt navnet «Pensjonistviljen», og etter hvert er flere bøker fylt med medlemmers tanker og opplevelser.

 Praktiske oppgaver

Det har i alle år vært viktig for foreningen å bidra i lokalsamfunnet med forskjellige tiltak, da først og fremst rettet mot vår aldersgruppe. En av de viktigste sakene som er jobbet for er opprettelse av Eldreråd i kommunen og at vi skulle være representert i dette rådet. Rådet ble opprettet i 1984.

 Foreningen har ellers:

·      Jobbet for å få til et eget Eldresenter i Gulsetbygget, men det huset ble bestemt brukt til andre formål.

·      Arrangert kurs for eldre bilførere (65+)

·      Tatt med beboere fra FBSS ut, f. eks. ved arrangement av Sentrumsdager. Etter hvert er det organisert faste «venneringer», som hver måned møter opp og tar med ut de beboerne som kan og vil, når værforholdene ligger til rette for det. Ellers hygger vi oss inne, besøker «seterstua» eller prater, synger og spiser på Arbeidsstua.

·      Vært behjelpelig med å skaffe folk strøsand, og å opprette en småjobbsentral, dit folk kan ringe for å få hjelp til snømåking og andre ting. Dette er nå et samarbeid med Frivilligsentralen.

·      Arrangert datakurs for medlemmene, i bruk av smarttelefoner og nettbrett.

·      I mange år vært aktive i arrangement på Eldredagen, dette har foregått på Folldal Samfunnshus/Flerbrukshus. Her har vi bidratt både praktisk og økonomisk. 10. klasse pleier å være servitører, og for dette får de fra oss et bidrag til skoleturen sin.

·      Deltakelse i planlegging av etterbruk av Verket skole, med aktivitetssenter og boliger.

·      Vært statister ved filminnspilling, der vårt honorar for jobben gikk til foreningen.

·      2022 var «Frivillighetens år», noen av foreningens medlemmer deltok på den landsomfattende sykkelturen, vår etappe var fra Strømbu rasteplass til Folldal sentrum. Noen syklet og noen var passasjerer. Andre bidro med å arrangere hesteskomesterskap ved torvet. Dette ble for øvrig vunnet av en alvdøl.

·      Den største  enkeltsaken for oss har trolig vært rydding av sansehage og bygging av platting for beboerne ved FBSS. Her nedla både våre medlemmer og andre med mange dugnadstimer. Mange foreninger bidro økonomisk her, ikke minst Lions, som sto for innkjøp av materialer. Plattingen ble ferdigstilt i 2018, og var populært for mange av beboerne, inntil den måtte rives i 2022 pga. utbygginga ved FBSS.

Økonomi/økonomiske bidrag

I tillegg  betaling av servitører ved Eldredagen har vi bidratt økonomisk til mange store og små formål, mest til FBSS, til Folldal skolekorps og til Frivilligsentralen. Vi har også  bevilget penger til bergverksmonument, og til nytt orgel i Folldal kirke.                                                                      Hovedinntekten til foreningen er fra loddsalg, medlemmene kjøper lodd/årer på medlemsmøtene for å vinne medbragte gevinster…. men slik er det vel de fleste lag og foreninger drives.

En sak som nevnes fra 85 er at foreningen har fått et hjelpefond. Med tillatelse fra Folldal Verk har Olaf Nyheim samlet brom ved verket og Kolbjørn Moseng har stått for salget. Dette var tydeligvis lønnsomt, for iflg. protokoller fra den tia var fondet snart på ca. 60.000kr. Det ble nedsatt en komite for å utarbeide retningslinjer for bruken av fondet. På årsmøtet ser det ut til at retningslinjer for bruken er vedtatt, ved at det velges egen kasserer for fondet. Dette skal brukes til sosiale formål for medlemmene, til eksempel en årlig konsultasjon hos lege og et årlig besøk hos fotpleier. I 87 ble det vedtatt at fondet skulle dekke to «fotpleierbesøk». Pr. 01.01.1992 var hjelpefondet oppe i 81.000kr, slik at foreningens samlede kapital var på hele 164.000kr. Etter hvert ble penger fra fondet brukt også til andre formål, beløpet gikk ned, og og alt ble etter hvert slått sammen i ei «kasse».               Sommeren 89 tok foreninga på seg å stå for omvisning på Gruvemuseet, og damene solgte kaffe, dette tilførte kassa ca 8.000kr. I 98 var det «påskeutlodning», denne innbrakte 13.692kr som gikk til solskjerming ved FBSS.

Både Sparebaken Innlandet og Tolga­-Os Sparebank har støttet oss opp gjennom åra, og av

to av våre egne medlemmer fikk vi i 2013 ei raus jubileumsgave på 25.000.

Ved siste årsskifte hadde foreningens kasse en beholdning på ca. 100.000.

Div. aktiviteter

Det har opp gjennom åra vært mange arrangementer og aktiviteter som bare har vært til ren hygge og glede for medlemmene. Det har vært sommeravslutninger, julebord, turer og konserter. Det har og vært samkvem med Alvdal pensjonistforening, med fellesmøter og hyggekveld, samt St.Hansfeiring med pensjonister fra Sollia på Rondetunet. Bussturene våre er noe som medlemmene ser fram til. Disse har hatt forskjellige lengder og mål, fra dagstur gjennom Einunndalen til tredagers tur til Telemark med båttur på kanalen. Den aller første turen gikk til Beitostølen. Senere har Røros og Valdres stått på programmet, samt «Brimiland», Vektarstua i Tydal, Storlidalen i Trollheimen, Atlanterhavsvegen, Kapp, Inderøy og Finnskogen. De siste åra har turene vært arrangert sammen med LHL Folldal, vi har også samarbeid om julebordene våre. Det har vært både praktisk og trivelig.

Av konserter kan spesielt nevnes de med panfløytisten Roar Engelberg, fantastisk flott!

 Noe annet som har vært og er veldig populært blant våre medlemmer er «Aktive pensjonistdager» på Savalen. Dette arrangementet er åpent for alle pensjonister i fylket, så her gjelder det å være rask for å få plass. Flere av våre medlemmer har vært med flere ganger, og noen har gjort det veldig bra i hesteskokasting og samlet opp et anselig antall premieboller.

 Møter

Medlemsmøter arrangeres 3. onsdag i måneden, og har i mange år vært avholdt på Arbeidsstua på FBSS. Antall frammøtte kan være rundt 45 personer på det meste. På møtene blir det orientert om aktuelle saker, det er faglige eller kulturelle innslag, opplesing fra «Pensjonistviljen», servering og åresalg. Faginnslag er helst om temaer som angår vår aldersgruppe, den siste tia har det vært stor interesse rundt utbyggingen av FBSS. Det har vært orienteringer om velferdsteknologi, om kulturminneplan, om en kommende NATO-øvelse, og foredrag om ensomhet v/sogneprest Ryen. Et bredt spekter av temaer med andre ord. Nåværende ordfører har vært på besøk flere ganger og orientert oss om forskjellige aktuelle saker i kommunen.

Av kulturinnslag er det alltid populært med sang og musikk, vi har mange flinke aktører i bygda, to sangkor, toradergruppe og enkeltpersoner som synger og spiller.  Vi har også invitert aktører fra andre steder, særlig populære var Johan Sundberg og Stein Nygaard som var på besøk hos oss i november 2022. De likte seg visst hos oss og, for det ble en bra lang konsert med kjente og ukjente sanger.

Vi er også så heldige å ha flere av våre egne i foreningen som bidrar på møtene, med bildevisninger og musikkinnslag. Noen har hatt ei historie å fortelle, andre har lest egne dikt.  Og ikke minst Kjell med sin musikkquiz, det er noe som fenger og engasjerer.

I tillegg til egne møter deltar leder og nestleder, ev. en annen person fra styret, på fylkesårsmøter og ledersamlinger.

 Medlemsutvikling

Fra den spede start med 18 frammøtte på stiftelsesmøte i 1983 så har medlemstallet økt jevnt og trutt til 126 medlemmer ved siste årsskifte. Men vi har plass til mange fler, og vi ønsker oss især yngre pensjonister, da snittalderen hos oss begynner å bli nokså høy. For en del virker det som det sitter langt inne å melde seg inn hos oss, mange av dagens yngre pensjonister er dessuten aktive på så mange hold. Men vi prøver å snakke med de vi kjenner og møter, og av og til lykkes vi, såpass at vi flere ganger er blitt premiert for verving i forbindelse med fylkesårsmøter.

 Pandemi

Som for de fleste andre, både lag og foreninger, andre organisasjoner og enkeltpersoner, var vi berørt av nedstengingen på grunn av koronapandemien. Det meste ble stengt ned i mars 2020, og alt av medlemsmøter og andre aktiviteter stoppet opp. Første medlemsmøte etter at det ble åpnet litt opp igjen var 18.08.21. I mellomtiden hadde styret hatt en del nødvendige møter, det hadde også vært noen TEAMS-møter, samt Webinar med leder Jan Davidsen og andre sentrale personer i forbundet.

Heldigvis er vi i gang igjen med normale aktiviteter, og gleder oss over det.

Foreningens ledere

På de første 40 åra hadde Pensjonistforbundet Folldal 8 ledere, den 9. ble valgt på årsmøtet nå i 2023.

·      Olga Nordeng                       1983 – 1985

·      Kolbjørn Moseng                  1985 – 1989

·      Willy Holsten                        1989 – 1996

·      Kåre Kirkvold                        1996 – 1999

·      Mathias Vollan                     1999 - 2001

·      Ola Dalløkken                       2001 - 2006

·      Magne Larsen                                   2006 – 2012

·      John O. Bakken                     2012 – 2023

·      Unni Rustad                         2023 -            

Vi gratulerer oss sjøl med jubileet, og ser fram til fortsatt mange fine år sammen!