Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Je vil bo heme lengst mulig

Publisert: 29.10.14 Skrevet av: Vidar Høgberget

Illustrasjonsfoto

De fleste vil på sine eldre dager bo hjemme så lenge som mulig, og den 10. september arrangerte Pensjonistforbundet Hedmark sammen med Postpensjonistene og Fagforbundet en konferanse om hvordan vi kan legge til rette slik at dette kan være mulig.

Flere interessante og høyst aktuelle tema ble berørt på konferansen, som hadde en overveldende oppslutning.

Seniorrådgiver Geir Aasgaard fra Husbanken orienterte om bygningsmessig tilrettelegging av boliger, finansordninger og mulighet for tilskudd/støtte. Han poengterte at det i dag er kun 7% av boligene i landet som er tilgjengelig for rullestol.

Rådgiver og tekniker ved Hjelpemiddelsentralen, Kay Bagås holdt foredrag om tekniske hjelpemidler og løsninger som gir trygghet og sikkerhet i boliger for eldre. Han kunne fortelle at Hjelpemiddelsentralen gir råd/veiledning og kjører ut hjelpemidler i hele fylket.

Han sa det fantes gode og hensiktsmessige hjelpmidler som gjør det mulig å bo hjemme lenger. Han påpekte viktigheten av å tenke sikkerhet ved oppussing, spesielt med hensyn til adkomst, trapper, belysning og kjøkkenløsninger.

Leder av Pensjonistforbundet Hedmark, orienterte om samarbeid mellom Fylkeskommunen og Pensjonistforbundet om kartlegging av folks behov med hensyn til boliger.

Ergoterapeut Anne Merete F Strandvik og sykepleier Berit Lillestu orienterte om prosjektet "Hverdagsrehabilitering" i Rendalen kommune. Prosjektet skal sette søkelyset på ressursgapet innenfor pleie- og omsorgssektoren samtidig som en har som mål å opprettholde et godt faglig tilbud til brukerne. Dette krever økt samhandling mellom faggrupper, familie, frivillige og bruker sjøl.

Siste foredrag var ved utviklingsleder Jessica Blomsterlund ved PRO Elverum. Hun snakket om pleie- og omsorgsbehov ved økende alder og hvordan vi kan forebygge ensomhet og isolasjon.

Liv Hodøl Thorsen fra Postpensjonistene rundet av med en oppsummering av konferansen.

Bodil Nordhagen fra vår forening var til stede på konferansen og har skrevet et fyldig notat om det som ble formidlet på konferansen:

«Je vil bo heme lengst mulig»

- lærerik og informativ konferanse som bør få oss eldre til å reflektere og forberede oss på åra som kommer

Jeg var så heldig å få delta på konferansen om å bo hjemme så lenge som mulig som ble arrangert i Elverum den 10. september d.å. Konferansen som ble arrangert av Pensjonistforbundet Hedmark, sammen med Postpensjonistene og Fagforbundet, hadde overveldende stor oppslutning.

Her vil jeg dele noe av informasjon og kunnskap som ble formidlet under konferansen:

Seniorrådgiver i Husbanken, Geir Aasgaard, orienterte om bygnigsmessig tilrettelegging i eldres boliger, finansieringsordninger og mulighet for tilskudd/støtte.

Det er et tankekors at det i dag kun er 7 % av boligene i landet som er tilgjengelige for rullestol! Universell utforming er viktig og baseres på verdigrunnlag og menneskesyn.

Antallet eldre øker og vil øke kraftig fram til 2030! Dette gir store utfordringer både samfunnsøkonomisk og m.t. å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft innafor helse, pleie og omsorg. Med dagens former for omsorg vil 2 av 3 måtte utdanne seg til helse- og omsorgsyrker for å dekke behovet i 2030! Det er neppe realistisk. For å møte utfordringene må det

TENKES NYTT – OPPGAVENE MÅ ORGANISERES OG LØSES PÅ NYE MÅTER!

Mange av oss må endre boligene våre, slik at vi kan bo hjemme så lenge som mulig og på den måten utsette behovet for en plass i institusjon. Tiltak som utsetter behovet for institusjonsplass ett år, gir kr. 500000,- i innsparing pr. person.

VI MÅ TA TAK I VÅR EGEN SITUASJON NÅ OG SPØRRE OSS OM VI HAR EN BOLIG SOM ER HENSIKTSMESSIG I FRAMTIDA.

Husbanken har flere tilskuddsordninger for utredning og prosjektering av nødvendig boligtilpasning, f.eks. bad og adkomst til huset, heis i lavblokker.

I tillegg har Husbanken tilskudd og lånemuligheter til boligtilpasning og bygging av eks.vis omsorgsboliger og sykehjem. Kommunene skal ha en rådgivningstjeneste for veiledning og bistand ved ombygging av eldre hus. Mer informasjon finnes på Husbankens hjemmeside: http://www.husbanken.no/

Rådgiver og tekniker ved Hjelpemiddelsentralen, Kay Bagås, hadde et foredrag om tekniske hjelpemidler og løsninger som gir trygghet og sikkerhet i eldres boliger. Han orienterte om trygghet- og sikkerhetsteknologi, kommunikasjon- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie.

Hjelpemiddelsentralen gir veiledning/råd og kjører ut hjelpemidler i hele fylket. Gode og hensiktsmessige tekniske hjelpemidler gjør det mulig for eldre å bo hjemme lenger. Bagås oppfordrer alle som pusser opp huset sitt til å tenke sikkerhet spesielt m.h.t. adkomst, trapper, belysning, kjøkken.

Leder av Pensjonistforbundet Hedmark, Oddbjørg Morseth, orienterte om et samarbeid mellom fylkeskommunen og Pensjonistforbundet om kartlegging av folks behov m.h.t. boliger. Hun ga videre informasjon om Pesjonistforbundets prosjektet om Aktivitetssentre i alle kommuner. Staten har bevilget 10 millioner kroner til prosjektet.

Morseth sa at boliger i størst mulig grad bør ligge i nærheten til sentra, fordi det da blir enklere for eldre å delta i aktiviteter og kunne ha sosialt samvær med andre og spise sammen med andre. 

Sosial kontakt, aktivitet og det å være en del av et fellesskap, gir større livskvalitet som også bidrar til at eldre kan bo hjemme lenger. Mange eldre er enslige.

Hun ga også en kort informasjon om dataopplæring i Pensjonistforbundets regi og viktigheten av å kunne ta i bruk ny teknologi.

Prosjektmedarbeider i Fjellregionen, ergoterapeut Anne Merete F, Strandvik og sykepleier Berit Lillestu orienterte om prosjektet «Hverdagsrehabilitering» i Rendalen kommune. Bakgrunn for prosjektet er ressursgapet innafor pleie- og omsorgssektor samtidig som en har som mål å opprettholde et godt faglig tjenestetilbud til brukere. Dette krever økt samhandling mellom faggrupper, familie, frivillige og bruker sjøl. Målet er at brukeren, gjennom omsorgstjenestene, skal få bedre livskvalitet, bli mer selvhjulpne, oppleve mestring og derigjennom kunne utsette eller forsinke behovet for institusjonsplass.

Gjennom prosjektet settes bruker i sentrum og de stiller spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Brukers personlige valg og deltagelse blir støttet opp om. Dette skal utløse brukers egne ressurser, være helsefremmende og gi målrettet og intensiv opptrening gjennom en avtalt periode, slik at bruker blir lengst mulig aktiv i eget liv. Brukere med moderat og alvorlig kognitiv svikt er ikke målgruppe for prosjektet.

Dette er et spennende utviklingsprosjekt som det blir interessant å se resultatet av.

 Siste foredraget i konferansen var ved PRO Elverum, ved utviklingsleder Jessica Blomsterlund som vektla pleie- og omsorgsbehov ved økende alder og hvordan vi kan forebygge ensomhet og isolasjon.

Blomsterlund minnet om Samhandlingsreformen som innebærer at pasienter skrives ut fra sykehus tidligere/raskere enn før og at kommunene har ansvar for behandling og oppfølging av behov før innleggelse og etter innleggelse i sykehus.

Hun sa at de tre største utfordringene ved økende alder er fall, kognitiv svikt og ensomhet/isolasjon.

Disse utfordringene gir ofte dårligere fysisk og mental helse. En sikker og trygg bolig vil redusere fall som ofte fører til redusert mobilitet, som i neste omgang også reduserer sosial kontakt.

Videre fortalte Blomsterlund om nasjonal satsing på velferdsteknologi og at alle nye sykehjem og eldreboliger nå blir tilrettelagt for velferdsteknologi. Før en tar i bruk velferdsteknologi i stor skala blir det viktig med utprøving og testing av slik teknologi, og hun sa at teknologi aldri kan erstatte «hender og hjerter».

Blomsterlund avsluttet med å si at «Den andre samhandlingsreformen» blir å mobilisere ressurser og sette samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten.

Liv Hodøl Thorsen fra Postpensjonistene oppsummerte konferansen og takket foredragsholdere og deltakere.

                                                               (Bodil Nordhagen 231014)

Relaterte artikler