Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Historisk forslag om pensjonsforlik

FrP, SV og Pensjonistforbundet med julegave til pensjonistene?

FrP, SV og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

FrP, SV og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå. (Foto: Bjørg Karin Buttedahl)

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 10. november 2020

Tirsdag 10. november klokken 13.30 holdt FrP, SV og Pensjonistforbundet pressekonferanse på Stortinget.

Deltakere på pressekonferansen var Siv Jensen (Frp), Audun Lysbakken (SV) og forbundsleder Jan Davidsen fra Pensjonistforbundet.

Det er 17 år siden sist SV og Frp kom med felles forslag til et forlik i Stortinget, da handlet det om barnehager. Nå er det landets pensjonister som forener de to partiene.

Vil hindre underreguleringen

FrP, SV og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå. Samtidig inviterer vi partiene på Stortinget med på et bredt forlik. 

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt kjøpekraft som følge av pensjonsreformen. Ut fra anslaget vil neste år bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført. 

SV, FrP og Pensjonistforbundet kommer derfor med et konstruktivt forslag for å bryte den fastlåste situasjonen på Stortinget i denne saken. Partiene og Pensjonistforbundet er enige om flere forslag som vil hindre underreguleringen, sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg, og heve inntekten til minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense.  

Håper på flertall i Stortinget

- Landets pensjonister har de siste årene tapt kjøpekraft, i strid med Stortingets forutsetninger. Derfor er jeg glad for at Frp og SV nå tar ansvaret for å finne en felles løsning som kan få oss ut av den fastlåste situasjonen. Det er også viktig å styrke pensjonistenes medbestemmelse og innflytelse ved å gjenopprette forhandlingsretten, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. 

Det er bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt. 

FrP, SV og Pensjonistforbundet har ikke støttet pensjonsreformen, og ønsker primært en enda bedre modell, der underreguleringen oppheves i sin helhet. Partiene har som mål å få til en endring som kan favne et flertall på Stortinget, som sikrer en bedre pensjonsutvikling for landets alderspensjonister. 

FrP og SV har derfor, sammen med Pensjonistforbundet, jobbet for å finne midlertidige løsninger det skal være mulig å komme til bred enighet om i Stortinget, i påvente av Pensjonsutvalgets eventuelle forslag til varige endringer.

- Uverdig og urettferdig

– Vi må nå få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister. Som følge av pensjonsreformen har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det sånn at pensjonistene skal stå igjen som taperne. Våre pensjonister har ikke tid til å vente på et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Da risikerer pensjonistene mange år med tapt kjøpekraft. Vi inviterer nå til et bredt samarbeid for raskt å bedre pensjonistenes kår, sier leder i FrP Siv Jensen.

– Minstepensjonistene i Norge er fattige, og pensjonssystemet gjør at pensjonistene taper, år etter år. SV, Pensjonistforbundet og FrP kommer her med en utstrakt hånd til de partiene som stod bak pensjonsreformen om å rette på noen av de urettferdighetene som har vist seg. Vi løfter minstepensjonistene over fattigdomsgrensen, vi rydder i tapt kjøpekraft og vi gir pensjonistene en selvsagt forhandlingsrett over egne pensjoner. Det er rettferdig, på høy tid og vi håper alle partiene vil være med oss i dette viktige arbeidet, sier SV-leder Audun Lysbakken. 

SV og Frp tok i sin tid initiativ til et stort og bredt barnehageforlik i Stortinget. Da sørget de for full barnehagedekning med bruk av offentlige, private og ideelle barnehager.

Nå inviterer de to partiene til et bredt forlik igjen. De håper de andre partiene vil være med for å bedre situasjonen til landets eldre.

FrP og SV inviterer i dag resten av partiene på Stortinget til å inngå et nytt og midlertidig forlik, som skal vare frem til pensjonsutvalget kommer med sitt forslag i 2022. 

Forslagene som FrP og SV fremmer i Stortinget:  

1.  Stortinget ber regjeringen snarest fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønn og prisvekst til grunn. Ordningen bør få virkning fra 2020. 

2.  Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.

3.  Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner.  

4.  Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. mld 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.

5.  Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner. 

6.  Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistenes kan løftes og drøftes.

Forslaget kan også lastes ned i sin helhet.