Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Her er vår vurdering av partiprogrammene

Ingen får terningkast 6 for pensjonspolitikken, men ett av partiene får bare 1 prikk på terningen.

Stortingsvalget 2021 nærmer seg! Valgdagen er førstkommende mandag 13. september og du kan forhåndsstemme til 10. september.

Pensjonistforbundet har lett etter alt som handler om temaet pensjon i partiprogrammene, og vurdert både innhold og hvor tilgjengelig informasjonen er. Se hvilket parti som skårer høyest og lavest i vår vurdering.

Arbeiderpartiet – terningkast 3

Lett å finne informasjon om temaet «pensjon» i partiprogrammet. Ganske konkrete forslag, men noen av forslagene under temaet «pensjon» dreier seg om andre ting. Partiprogrammet skal gjelde for 2021 til 2025, men Arbeiderpartiet får trekk for at mange av forslagene allerede er vedtatt, og sånn sett er programmet litt lite ambisiøst. Folk kan tro at dette er saker som Arbeiderpartiet skal jobbe for fremover. Dette gjelder «Pensjon fra første krone», «Regulere pensjon basert på gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst», «Pensjonsoppgjøret skal igjen legges frem som egen sak i Stortinget». Dette er viktige saker, men når de allerede er vedtatt så kan det vanskelig sies at disse forslagene gir en ytterligere systemforbedring. Forslagene fra Arbeiderpartiet minsker ulikhet noe – ved å gi mest til utsatte grupper, som minstepensjonister og skjerming av uføre alderspensjonister for deler av levealdersjustering. Men sier ikke noe konkret om hvor mye av levealdersjusteringen som skal skjermes eller hvor mye minstepensjon skal økes. Og den viktigste driveren for økte forskjeller er den prosentvise økningen av pensjonen – dette nevnes ikke med et ord. 

Høyre – terningkast 2

Ikke noe eget kapittel om pensjon i partiprogrammet. Lite konkrete formuleringer om å «videreutvikle et bærekraftig og forutsigbart pensjonssystem som stimulerer til å stå lenger i arbeid». Og vil «videreføre dagens rammer for individuell pensjonssparing (IPS), men vurdere hvordan denne ordningen kan forbedres slik at flere sparer til pensjon». Ellers innføre pensjon fra første krone fra 2023, noe som allerede er vedtatt. Forslagene gir ikke mer pensjon uten at man eventuelt bruker IPS og sparer mer selv. Få forslag. Sparing gjennom IPS forventes å kunne gi økt ulikhet, da dette ikke er obligatorisk.

FrP – terningkast 3

Pluss for oversiktlig partiprogram med egne kapittel i partiprogrammet om «folketrygden», «offentlig tjenestepensjon» og «alders- og etterlattepensjon». Litt trekk for at etterlattepensjon nevnes i overskriften uten at det står noe om etterlattepensjon i selve programmet. En del konkrete forslag. Fjerne underregulering og gi reell kjøpekraftsutvikling, så lenge lønnstakere får det (men det er dårligere enn vedtatt regel om regulering lik gjennomsnitt av pris og lønn). Fjerne avkortning for gifte og samboende. Avvikle supplerende stønad (innstramming). Sikre rett til dagpenger og sykepenger mellom 67 og 72 år. Vil tilsynelatende hverken ha etterlattepensjoner eller obligatoriske tjenestepensjoner. «Personer som ønsker pensjonsytelser utover det nivået folketrygdens alderspensjon innebærer, må selv sørge for dette gjennom private avtaler med for eksempel forsikringsselskaper eller spareavtaler i bank.» Noe urealistisk å fjerne obligatorisk tjenestepensjon, og det er et forslag som gir mindre pensjon og mindre forutsigbarhet. Noen forslag gir økt pensjon – mens andre forslag gir mindre pensjon. Forslagene vil øke ulikheten – folk må spare til pensjon gjennom egne private avtaler, supplerende stønad skal fjernes, og de vil gi mer til gifte/samboende, noe som relativt sett øker forskjellene, da flere enslige pensjonister lever med lavinntekt enn gifte/samboende.

Senterpartiet – terningkast 4

Senterpartiet har gjennomgående gode og konkrete forslag som innebærer mer pensjon for pengene. Men de får et betydelig trekk for at partiprogrammet er dårlig utformet. Det er vanskelig å finne hvor pensjonsforslagene står. Kunne fått fem på terningen med bedre kapittelinndeling og et mer oversiktlig partiprogram. Trekker frem endring av samordningsloven for at offentlig tjenestepensjon ikke skal reduseres ved å jobbe utover pensjonsalder. Gi pensjonistorganisasjonene forhandlingsrett. Opprettholde systemet med etterlattepensjon. Sette av en egen pott til bedring av minstepensjon i årlige trygdeoppgjør. Forslagene vil redusere ulikhet gjennom etterlattepensjon, økt minstepensjon og forhandlingsrett. 

SV – terningkast 5

Eget underkapittel om pensjon under «velferd og fordeling». En lang rekke konkrete forslag med en klar utjevningsprofil som vil gi mer pensjon. Innføre reell forhandlingsrett i trygdeoppgjøret som forhandlinger mellom pensjonistorganisasjonene og staten. Skjerme uføre for levealdersjustering og gi opptjening til 67 år. Endre levealdersjusteringa for å sikre rettferdighet for yrkesgrupper som må slutte tidlig, samt for yngre generasjoner. Styrke tjenestepensjon med krav om høyere sparesatser. Løfte minste pensjonsnivå over EUs fattigdomsgrense. 

Venstre – terningkast 2

Skuffende lite politikk på pensjonsområdet. Vil videreføre pensjonsreformen og stimulere til privat pensjonssparing. Vil styrke OTP (obligatorisk tjenestepensjon) – konkret forslag om å øke minste innskuddsprosent til 4 prosent. Vil prioritere å øke minstepensjon for enslige. (Det er bra, men mangler noe troverdighet etter 8 år i regjering uten å fremme forslag om økt minstepensjon uten påtrykk fra KrF og FrP). Vil avvikle det statlige bidraget til AFP – det vil svekke AFP-ordningen og gi mindre pensjon for pengene. Vil også stramme inn handlingsregelen fra 3 til 2,5 prosent, noe som gir strammere budsjetter og mindre rom for velferdsøkninger. 

KrF – terningkast 2

Overraskende lite om pensjon. Burde vært mer ambisiøse i for eksempel å kjempe for å fjerne fattigdom blant eldre. Eneste de skriver er at «ved økninger i pensjoner skal de som har minst prioriteres». Vil la hovedprinsippene for pensjonsreformen ligge fast, men vurdere justeringer for å sikre et mer bærekraftig pensjonssystem. Betyr dette potensielt innstramminger som gir mindre pensjon? Vil gi «bedre anledning til å jobbe etter 70 år». Lite konkrete forslag med runde formuleringer. Lite som vitner om at KrF vil redusere ulikhet blant pensjonister, selv om de sier de vil prioritere de som har minst.

Miljøpartiet de grønne – terningkast 1

Nevner ordet «pensjon» færrest ganger av alle partiene. Ikke noe eget kapittel om pensjon, vil kun gjøre noen vurderinger, og har ingen konkrete forslag. Siden de tilsynelatende ikke har noen politikk på pensjonsområdet er det vanskelig å vurdere dette til noe annet enn terningkast 1, og jumboplass. 

Rødt – terningkast 5

Eget underkapittel om pensjon med en lang liste svært konkrete forslag. Tydelig utjevnende profil. Vil blant annet: Beholde etterlattepensjon. Avvikle levealdersjustering. Pensjon skal følge lønnsutviklingen både under opptjening og utbetaling. Vil øke satsene for OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Vil heve minstepensjon til 2,5 G uten levealdersjustering. Vil gi pensjonspoeng for omsorgsarbeid med tilbakevirkende kraft til 1967. Vil innføre pensjonspoeng for all utdanning etter fylte 18 år. 

Rødt får noe trekk for at enkelte av forslagene antagelig er lite realistiske og vil være vanskelig å gjennomføre. Vil for eksempel fjerne alleårsopptjening, og gjøre dagens tjenestepensjoner overflødig ved å innarbeide obligatorisk tjenestepensjon i folketrygden. De vil også omgjøre AFP til en ordning som sikrer at alle har mulighet til å gå av med tidlig pensjon ved fylte 62 år og motta 66 prosent av lønnen i pensjon. Det er konkrete forslag, men enkelte forslag blir nok vanskelig å få gjennomført og endringene kan fjerne noe av forutsigbarheten i pensjonssystemet.