Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høye strømpriser spiste opp det meste av veksten i pensjon i fjor

De høye strømprisene spiste opp det meste av pensjonsøkningen i 2021 men ikke mer enn at kjøpekraften ble styrket noe.

En høy prisvekst i 2022 vil trekke opp veksten i pensjon, og pensjonen sikres dermed en delvis kompensasjon for økte priser.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

En høy prisvekst i 2022 vil trekke opp veksten i pensjon, og pensjonen sikres dermed en delvis kompensasjon for økte priser. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet at prisene steg med 3,5 prosent i 2021. Pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon økte til sammenligning med 3,83 prosent i 2021. Til tross for at dette var den høyeste pensjonsøkningen siden 2011, ble kjøpekraften dermed kun styrket med 0,3 prosent i fjor. 

Enslige minstepensjonister fikk et ekstra løft på 5000 kroner fra juli. Samlet ble veksten i ensliges minstepensjon 5,76 prosent i 2021, og gruppen fikk styrket kjøpekraften med 2,2 prosent. 

Strømprisene til himmels

Årsaken til den høye prisveksten i 2021 skyldes i stor grad strømprisene, som trakk opp prisveksten med 2,1 prosentpoeng av totalt 3,5 prosentpoeng. Prisene uten strøm økte med kun 1,4 prosent, ifølge beregninger fra SSB. 

Hva skjer i 2022?

Fra 2022 er det vedtatt at pensjonene skal oppreguleres i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Det betyr at økningen i pensjon vil påvirkes delvis av prisveksten og delvis av lønnsveksten. Tidligere år har det kun vært lønnsveksten som direkte har påvirket reguleringen av pensjon.

En høy prisvekst i 2022 vil derfor bidra til å trekke opp veksten i pensjon, og pensjonen sikres dermed en delvis kompensasjon for økte priser.

Dersom prisveksten blir lav, vil imidlertid det bidra til å trekke ned veksten i pensjon.

Eksempel:

Dersom lønnsveksten blir 4 prosent og prisveksten 3 prosent, skal pensjonene øke med halvparten av lønnsveksten pluss halvparten av prisveksten, det vil si 2 + 1,5 = 3,5 prosent.

Etterslep fra 2021

I trygdeoppgjøret i mai 2021 ble det lagt til grunn en forventet lønnsvekst på 2,4 prosent. Foreløpige anslag fra SSB i desember antyder at lønnsveksten i 2021 kanskje ble hele 3,3 prosent. Lønnsveksten kan dermed være 0,9 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i trygdeoppgjøret. Dette skal det korrigeres for når pensjonene oppreguleres i mai 2022, slik at pensjonsveksten blir høyere.

Størrelsen på etterslepet er basert på foreløpige anslag, og hva etterslepet faktisk blir, vet vi først når Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) leverer sin rapport i februar.

Regjeringen har varslet at ved reguleringen av pensjon i 2022, vil de kun korrigere for halvparten av et eventuelt etterslep mellom den anslåtte og den faktiske lønnsveksten fra i 2021. 

Pensjonistforbundet vil kreve å få korrigert for hele differansen mellom den anslåtte og faktiske lønnsveksten fra 2021, slik at etterslepet legges på toppen av den pensjonsveksten man får med gjennomsnitt av lønnsveksten og prisveksten.