Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Håper Stortinget og regjeringen biter seg merke i den formidable innsatsen

Norske pensjonisters frivillige innsats er verdt 29 milliarder kroner for samfunnet hvert år.

Pensjonistforbundets teknologiambassadører er et fremragende eksempel på frivillig innsats. Her fra en kurssamling i Risør i fjor høst. (Foto: Kjell Skarheim)

Pensjonistforbundets teknologiambassadører er et fremragende eksempel på frivillig innsats. Her fra en kurssamling i Risør i fjor høst. (Foto: Kjell Skarheim)

En fersk rapport NyAnalyse har utarbeidet på oppdrag fra Senteret for et aldersvennlig Norge, viser at norske pensjonisters frivillige innsats er verdt 29 milliarder kroner for samfunnet hvert år.

Rapporten er en oppdatering av utredningen som ble gjennomført for Statens seniorråd i 2016/2017, og bygger på nye datakilder for befolkningsframskrivinger, årsverk, verdibidrag og lønnskostnader.

Pensjonistene leverte på ett år 15.500 årsverk knyttet til lag, organisasjoner og frivilligsentraler, mens de la ned 36.200 årsverk på uformelt, frivillig engasjement.

Håper innsatsen krones

– Vi skal være stolte av den frivilliginnsats som pensjonister bidrar med til felleskapet. Jeg håper virkelig storting og regjering biter seg merke i den formidable innsatsen og «kroner» dette med å gi alderspensjonister det har rettmessig krav på i trygdeoppgjøret til våren, sier generalsekretær Harald Olimb Noman i den kommentar til rapporten.

Formell frivillig innsats involverer aktivitet som er tilrettelagt gjennom formelle kanaler som organisasjoner, frivillighetssentraler, lag og lignende.

Denne timebruken utgjorde totalt i overkant av 26 millioner timer i 2019, eller omtrent 15.500 årsverk.

Uformell frivillig innsats omhandler aktiviteter som skjer direkte, uten en organisasjon eller tilsvarende formell kanal som tilrettelegger. Uformell frivillig aktivitet innebærer deriblant regelmessig hjelp til personer utenfor egen husholdning som eksempelvis venner, naboer eller bekjente.

Her anslås at den totale timebruken befinner seg på ca. 61,5 millioner timer i 2019. Dette tilsvarer om lag 36.200 årsverk.

Økning på 6000 årsverk på tre år

I «Frivillighetsbarometeret 2015» kommer det frem at det ble gjennomført mest frivillig arbeid fra personer over 60 år. 17 prosent av seniorene deltok i formelt frivillig arbeid mellom 5 og 10 timer hver måned. Videre deltok 14 prosent i formell frivillig aktivitet over 10 timer hver måned.

Tallene fra 2019 utgjør 6000 flere årsverk og et hopp på nærmere 4 milliarder kroner sammenlignet med tallene fra 2016, som NyAnalyse den gang utarbeidet for Statens seniorråd. Den nye rapporten baserer seg på tall fra 2019 på grunn av begrensningene som følge av pandemien i 2020 og 2021.

Fortsetter å øke også i fremtiden

I årene som kommer vil vi ifølge SSB få et gradvis aldrende samfunn, der befolkningsandelen på 60 år og eldre stiger sammenlignet med andelen på 0 til 59 år. Den eldste aldersgruppen forventes å stige til ca. 1,4 millioner mennesker (13 prosent) frem til 2025, og deretter til om lag 1,7 millioner personer (26 prosent) i 2035. Ti år senere, i 2045, forventer SSB i sitt middelalternativ at andelen personer over 60 år vil stige med 51 prosent sammenlignet med 2019, og dermed utgjøre over 1,8 millioner personer.

Beregningene fra NyAnalyse viser at bidraget fra pensjonistene vil øke kraftig de neste årene. Det samlede verdibidraget kan nesten dobles, og dermed utgjøre ca. 54 milliarder kroner i 2035. 

Sparer samfunnet for milliarder

− Vi må legge vekk tanken om at flere eldre kun byr på utfordringer og økte kostnader, eller at eldre i hovedsak er mottakere av frivillig innsats. Flere aktive eldre betyr muligheter, og at de bruker så store deler av tiden sin på frivillighet sparer samfunnet for milliarder, understreker Wenche Halsen i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) ser verdiene i innsatsen til pensjonistene.

– Pensjonistene er en fantastisk verdifull ressurs i frivilligheten rundt omkring i hele landet. Deres innsats er et sentralt bidrag til å skape møteplasser, inkludering og deltakelse i små og store lokalsamfunn. Det fine med frivilligheten er at den gir noe både til de som utfører den, de som oppsøker frivillige tilbud, og ikke minst til storsamfunnet, sier Trettebergstuen.

Frivillighet

Frivillig arbeid defineres som «ikke-obligatorisk arbeid, som en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter – enten gjennom en organisasjon eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning – uten å ta betalt».

• Formell frivillig innsats omhandler aktiviteter som er som skjer gjennom formelle organisasjoner, lag eller liknende.

• Uformell frivillig innsats omhandler aktiviteter som personer deltar direkte i uten en formell organisasjon som bindeledd mellom aktiviteten og personen som utfører den.

Uformell omsorg er omsorg til ektefelle/samboer eller nære slektninger, og inngår ikke i uformell frivillig innsats.