Gi kommunene større muligheter

Det er kommunene som skal gi landes innbyggere det gode og trygge liv. Derfor må kommunen gi økonomiske muskler til å drive gode barnehager, en god grunnskole, gi gode kulturelle opplevelser og ikke minst gode omsorgstjenester til de som trenger det.

Kommunene har fått flere krevende oppgaver. Dessverre oppleves det at statens vilje til å finansiere de viktige oppgavene, ikke er helt til stede. Samtidig begrenser regjeringen kommunenes egne muligheter til å skaffe egne inntekter. Konsekvensen er at kommunenes økonomiske handlingsrom reduseres.

Pensjonistforbundet som representerer mer enn 250 000 eldre, vil rette særlig oppmerksomhet mot hvordan svak kommuneøkonomi går utover de svakeste eldre. Tall fra Helsedirektoratet viser at eldre på sykehjem har vært særlig utsatt for koronasmitte. En lite hensiktsmessig bygningsmasse, bruk av dobbeltrom, lav bemanning, mye bruk av deltid og feil prioriteringer i smittevernsarbeidet, har hatt fatale følger. En stor andel av de døde var eldre enn 70 år.

Pensjonistforbundet Østfold er positive til hverdagsrehabilitering, en boligomsorg tilpasset funksjonsevne og ny velferdsteknologi. Men dette kan ikke erstatte behovet for flere trygge og bedre sykehjemsplasser.

Det er stor mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og i hjemmesykepleien. Det medfører økt bruk av deltid og underbemanning av tjenestene. For å få bedre kvalitet på tjenestene må kommunene tilføres ressurser til å ha en sterkere heldøgns ledelse, ansette flere helsepersonell på heltid.

Regjeringens satsing på et aldersvennlig samfunn gjennom, Leve hele livet, har gode intensjoner og er en reform der kommunene forventes å bidra, men uten at staten bevilger de nødvendige pengene.

Kommuneøkonomi er i seg selv et traust og kanskje et kjedelig begrep, men det inneholder så mye. Det er kommuneøkonomien som bestemmer kvaliteten på barnehagene, skolene og all velferd. Det er kommuneøkonomien som bestemmer om omsorgstjenesten har de varme hender og kompetanse som gir mennesker det gode liv. Derfor mener Pensjonistforbundet Østfold at kommuneøkonomi må bli en hovedsak i valgkampen.

Vi krever velferd for de mange, framfor skattekutt for de få! 

Styret

Pensjonistforbundet Østfold

Leder

Bjørn Eriksen