Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gående må sikres bedre vern

Pensjonistforbundet og fem andre organisasjoner står sammen om klare anbefalinger til nytt regelverk for elsparkesykler.

Slik så det ut på Aker Brygge i Oslo i juni 2021, før kommunen innførte begrensninger for utleiere av elsykler.

Slik så det ut på Aker Brygge i Oslo i juni 2021, før kommunen innførte begrensninger for utleiere av elsykler.

Pensjonistforbundet, Trygg Trafikk, Blindeforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund og Personskadeforbundet har levert en felles uttalelse til høring om forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy - eller «liten motorvogn», som de fra våren 2022 er klassifisert som. 

Alle disse seks organisasjonene har lenge etterlyst strengere regulering av slike kjøretøy.

Skader og utrygghet

De kommersielle elsparkesyklenes massive inntog i norske byer fra 2019 har ført til konflikt, utrygghet og uakseptable skadetall.

Med bakgrunn i skadetall og konfliktnivå, har regjeringen besluttet å stramme inn reglene for bruk av elsparkesykler ytterligere. I tillegg har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen gjennomføre høring av følgende forslag:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. 
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.
  • Det foreslås også endringer i skiltforskriften som en naturlig følge av omklassifiseringen, samt forslag til nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn.

Samstemte anbefalinger

De seks organisasjonene nevnt innledningsvis mener at loven som gir kommunene hjemmel til å regulere bruk og utleie av små elektriske kjøretøy er en god start, men imøteser også innføring av 0,2 promillegrense, (minst) 12 års aldersgrense og hjelmpåbud for barn under 15 år.

Til forslagene som nå er på høring, er organisasjonene samstemte om følgende anbefalinger:

Forbud mot bruk på fortau:

Fortau er etablert og ment for gående. Gående er en sårbar trafikantgruppe som består av mange barn, eldre, svaksynte, blinde og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Gående må sikres bedre vern gjennom et forbud mot bruk av liten motorvogn på fortau. 

16 års aldersgrense:

Aldersgrensen bør økes fra 12 år til 16 år. Unge mellom 12 år og 16 år ferdes mye i trafikken på egen hånd. De er opptatt av å speile seg mot jevnaldrende og har stor tro på egne ferdigheter og usårbarhet. Mange har mangelfull risikoforståelse og liker å teste grenser.

Elsparkesykkelen er et høyrisikokjøretøy, der risikoen for å bli skadet er 5–7 ganger høyere enn på vanlig sykkel (Transportøkonomisk institutt, aug. 2021). 

Hjelmpåbud for alle:

Hjelmpåbudet for barn under 15 år bør utvides til å gjelde for alle brukere av små elektriske kjøretøy. Hodeskader er den vanligste skaden blant brukere av elsparkesykler (34 prosent). Forskning viser at sykkelhjelm forebygger alvorlige hodeskader med 60 prosent. 

Omfattes av bilansvarsloven:

Det er svært viktig at små elektriske kjøretøy blir omfattet av bilansvarsloven, slik at vi unngår at brukere og påkjørte kommer opp i vanskelige økonomiske situasjoner etter en ulykke.

Vedlegg

Les hele høringsinnspillet her (PDF):

TT_Felles uttalelse til høring.pdf