Framtidsfullmakt

Eksempler på framtidsfullmakt for enslige og par.

Forslag til framtidsfullmakt for enslige:

Eksempel på FRAMTIDSFULLMAKT

Undertegnede (navn og personnummer) gir herved følgende person fullmakt til i fremtiden å representere meg, og handle på mine vegne, dersom jeg på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta mine interesser.

Fullmektigens navn: (Navn og personnummer)

Adresse: 

Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra lege at jeg ikke er i stand til å ivareta mineegne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om min helsetilstand, for å bekrefte at jeger ute av stand til å ivareta mine interesser. Fullmektigen skal ved ikrafttredelse underrette meg og mine barn om fullmaktens ikrafttredelse.

Fullmektigen skal ivareta mine økonomiske interesser ved å betale mine løpende utgifter og sørge for at minebarn, barnebarn og svigerbarn får utbetalt gaver til deres gebursdager og til jul med (kr XXXX) så lenge minøkonomi gir rom for det. Det samme skal gjelde til fremtidige oldebarn. Det skal også utbetales gaver til konfirmasjoner, dåp, giftermål og dødsfall. Fullmektigen bestemmer beløp til disse anledningene

Fullmektig skal si opp abonnementer og medlemskap som ikke lenger antas å være av interesse og avvikle betalingsforpliktelser som kan sies opp.

Foreta forhåndsutdeling av innbo og løsøre.

Jeg ønsker å bo i mitt hjem lengst mulig, og at det brukes av mine penger for å få dette til. 

Fullmektigen skal sørge for at min eiendom Gnr xx, bnr yy i zzzzz kommune blir solgt på det tidspunkt jeg får fast sykehjemsplass. 

Fullmektigen skal motta årlig beløp på kr xxxx,- for å gjøre det løpende arbeid som fullmektig. Beløpet reguleres årlig med 5%. For mer omfattende arbeider beregnes en timelønn på kr yyy,- (samme årlige indeksregulering). Fullmektigen skal ha årlig opplysningsplikt overfor mine barn over medgått utgifter.

Fullmektigen skal ha disposisjonsfullmakt overfor bank for å utføre sine oppgaver. Jeg gir derfor fullmektig rett til å disponere mine bankkontoer, herunder inngå avtale om bruk av betalingstjenester knyttet til kontoene.

Er fullmektig ved død eller på grunn av sin egen sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger i stand til å ivareta våre interesser, ønsker jeg at

( NNN Navn og personnummer ) trer inn som ny fullmektig.

Sted:

Dato:

Fullmaktsgiver :…………………………………………….​​​​

Som særskilt tilkalte vitner bekrefter vi herved at ovenstående fremtidsfullmakt I dag, mens vi begge var til stede samtidig, ble underskrevet av fullmaktsgiver og at Fullmaktsgiver vedkjente den som sin vilje om (Han/hun) i fremtiden ikke skulle være i stand til å ivareta sine egne interesser. Vi er ikke fullmektiger etter fullmakten og underskriver herved etter eget ønske, og mens fullmaktsgiver selv er til stede, og bekrefter at fremtidsfullmakten er opprettet av egen fri vilje.

.

Sted:

Dato:

Vitne 1:………………………………………………………….

Født:

Adresse:

Vitne 2:………………………………………………………….

Født:

Adresse:​​​

Forslag til framtidsfullmakt for par:

Eksempel på FRAMTIDSFULLMAKT

Undertegnede (navn og personnummer) og (navn og personnummer), gir herved følgende person fullmakt til i fremtiden å representere oss, og handle på våre vegne, dersom vi på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta våre interesser.

I utgangspunktet er vi fullmektig for hverandre. Dersom situasjonen blir slik at vi ikke kan ivareta våre interesser og oppgaver skal følgende person (er) ivareta våre interesser

Fullmektigens navn: (Navn og personnummer)

Adresse: 

Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra lege at vi ikke er i stand til å ivareta våre egne interesser. Fullmektigen har rett til å innhente legeerklæring om vår helsetilstand, for å bekrefte at vi er ute av stand til å ivareta våre interesser. Fullmektigen skal ved ikrafttredelse underrette oss og våre barn om fullmaktens ikrafttredelse.

Fullmektigen skal ivareta våre økonomiske interesser ved å betale våre løpende utgifter og sørge for at våre barn, barnabarn og svigerbarn får utbetalt gaver til deres gebursdager og til jul med (kr XXXX) så lenge vår økonomi gir rom for det. Det samme skal gjelde til fremtidige oldebarn. Det skal også utbetales gaver til konfirmasjoner, dåp, giftermål og dødsfall. Fullmektigen bestemmer beløp til disse anledningene

Fullmektig skal si opp abonnementer og medlemskap som ikke lenger antas å være av interesse og avvikle betalingsforpliktelser som kan sies opp.

Foreta forhåndsutdeling av innbo og løsøre.

Vi ønsker å bo i vårt hjem lengst mulig, og at det brukes av våre penger for å få dette til. 

Fullmektigen skal sørge for at vår eiendom Gnr xx, bnr yy i zzzzz kommune blir solgt på det tidspunkt vi får fast sykehjemsplass. 

Fullmektigen skal motta årlig beløp på kr xxxx,- for å gjøre det løpende arbeid som fullmektig. Beløpet reguleres årlig med 5%. For mer omfattende arbeider beregnes en timelønn på kr yyy,- (samme årlige indeksregulering). Fullmektigen skal ha årlig opplysningsplikt overfor våre barn over medgått utgifter.

Fullmektigen skal ha disposisjonsfullmakt overfor bank for å utføre sine oppgaver. Vi gir derfor fullmektig rett til å disponere våre bankkontoer, herunder inngå avtale om bruk av betalingstjenester knyttet til kontoene.

Er fullmektig ved død eller på grunn av sin egen sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger i stand til å ivareta våre interesser, ønsker vi at

( NNN Navn og personnummer ) trer inn som ny fullmektig.

Sted:

Dato:

Fullmaktsgiver 1:​​​​​Fullmaktsgiver 2 :

--------------------------------------​​---------------------------------------------

Som særskilt tilkalte vitner bekrefter vi herved at ovenstående fremtidsfullmakt I dag, mens vi begge var tilstede samtidig, ble underskrevet av fullmaktsgiverne og at de begge vedkjente den som sin vilje om de i fremtiden ikke skulle være i stand til å ivareta sine egne interesser. Vi er ikke fullmektiger etter fullmakten og underskriver herved etter deres eget ønske, og mens de selv er til stede, og bekrefter at de har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje.

Sted:

Dato:

Vitne 1:………………………………………………………….

Født:

Adresse:

Vitne 2:………………………………………………………….

Født:

Adresse:​​​