Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Fortsatt krav om helseattest for bilførere over 80 år

Regjeringen utsetter oppfølging av stortingsvedtak.

Samferdselsministeren mener en obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Samferdselsministeren mener en obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Stortinget har vedtatt å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for bilførere over 80 år, men regjeringen har ennå ikke fulgt opp vedtaket.

Derfor gjelder fortsatt kravet om helseattest for eldre.

Regjeringen hadde frist til 1. august med å følge opp Stortingets vedtak. Men i en pressemelding skriver regjeringen at den vil vente til etter 1. oktober med å ta stilling til hvordan vedtaket skal følges opp.

Det betyr at det inntil videre fortsatt er krav om helseattest for bilførere over 80 år.

– Uforsvarlig

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener det er uforsvarlig å fjerne kravet allerede 1. august. Han vil vente på en utredning fra Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Den kommer 1. oktober og viser hvordan fagetatene mener Stortingets vedtak bør følges opp.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vedtaket har også fått sterk kritikk av flere organisasjoner.

I et brev til Stortinget i juni i år, skrev Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trygg Trafikk og Optikerforeningen at det er «både uansvarlig og uforsvarlig å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere før konsekvensene av vedtaket er tilstrekkelig utredet og en alternativ ordning, som fanger opp både eldre og yngre trafikkfarlige bilførere, er på plass».

Utfordringer

Det er en rekke utfordringer knyttet til Stortingets vedtak, blant annet om eldre over 80 år som har utløpte førerkort skal få automatisk rett til å kjøre igjen, og at 37 prosent av sjåførene over 80 år i dag har førerkort med forkortet gyldighet, det vil si har behov for hyppig medisinsk oppfølging.

Det er behov for å få avklart hvordan eldre sjåfører som ikke lenger har tilstrekkelig helse til å kjøre bil, skal fanges opp og om nødvendig fratas denne retten.

Ved bortfall av helseattest, vil legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere enn før. Pårørendes rolle vil også bli viktigere. Regjeringen vil også vurdere både egenerklæring om helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering for å kompensere for bortfallet av helseattesten.

Les regjeringens pressemelding her.