Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Folkehelse kan ikke bare være et individuelt ansvar

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonenes innspill til den nye folkehelsemeldingen inneholder både individuelle tiltak og samfunnsmessige tiltak.

Fysisk aktivitet gjennom programmet Sterk og stødig, treningsgrupper for seniorer, bidrar til bedre balanse og styrke hos hjemmeboende eldre. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Fysisk aktivitet gjennom programmet Sterk og stødig, treningsgrupper for seniorer, bidrar til bedre balanse og styrke hos hjemmeboende eldre. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Våren 2023 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om folkehelsen. Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene har levert et felles innspill til denne folkehelsemeldingen. Vårt innspill fokuserer på områder og tiltak som er viktige for den eldre del av befolkningen. 

Alle har et ansvar

Innspillet inneholder både individuelle tiltak og samfunnsmessige tiltak og vi understreker at folkehelse ikke kan være et individuelt ansvar alene. 

Alle har ansvar for å ta vare på egen helse, men samfunnet har et ansvar for å legge forholdene til rette slik at folk blir i stand til å ta dette ansvaret, og slik at det blir enklere å ta gode valg gjennom hele livet.

Vi etterlyser Leve hele livet

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene er skuffet over at stortingsmeldingen Leve hele livet ikke er nevnt i invitasjonen til innspill. Den inneholder mange viktige folkehelsetiltak for den eldre del av befolkningen. 

Det er rapporter om at mange kommuner oppfatter Leve hele livet mest som en omsorgsreform. Da blir det spesielt viktig å få fram at det også er en folkehelsereform for eldre.

Pensjonistforbundet har gitt innspill til følgende tema vedrørende folkehelsemeldingen:

• Sosial ulikhet i helse (minstepensjon, forhandlingsrett og bostøtte)

• Livet etter pandemien (ensomhet, inaktivitet)

• Ikke-smittsomme sykdommer (mat, aktivitet, møteplasser og deltagelse)

• Kultur (Den kulturelle spaserstokken)

• Gode boliger og nærmiljø (kommunalt planarbeid, boligplanlegging)

• Pårørendestøtte (avlastningstiltak, støtte). 

• Psykisk helse og livskvalitet (psykisk helsevern for eldre, endrede alkoholvaner).

• Tilrettelagte arenaer for gode generasjonsmøter.

• Økt deltagelse fra eldre (eldreråd, partnerskap med frivillige organisasjoner).

• Mer forskning på eldres helse (brukermedvirkning, og brukerinvolvering).

• Økt midler til grasrot-prosjekter (tilskudd fra Dam- stiftelsen).

• Kunnskapsspredningen (inkludere også de som har lav digital kompetanse).

• Strukturelle virkemidler (strømavgifter, tannbehandling, egenandeler, skatter og avgifter). 

• Tilsynsmyndighetenes mulighet til å vurdere folkehelsearbeidet som en del av sine tilsyn.

Vedlegg

Last ned Pensjonistforbundets innspill her:

Høringsinnspill til den neste folkehelsemeldingen.pdf