Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Flere viktige delseire: Mer i pensjon for alle

Stortingsflertallet tar nå grep for å hindre flere år med tapt kjøpekraft for pensjonistene. Endringene kommer som følge av Pensjonistforbundets protest mot trygdeoppgjørene de siste årene, og gjennom vinterens gode samarbeid med partier på tvers av den politiske skalaen på Stortinget.

Pensjonistforbundet med forbundsleder Jan Davidsen (bildet) i spissen, SV og FrP gikk høsten 2020 sammen om et kompromissforslag for å komme ut av en fastlåst situasjon på Stortinget om utviklingen av pensjon. Nå ligger det an til et Stortingsflertall som gir oss mange viktige seire - og en motivasjon for å jobbe videre med våre kampsaker.

Pensjonistforbundet med forbundsleder Jan Davidsen (bildet) i spissen, SV og FrP gikk høsten 2020 sammen om et kompromissforslag for å komme ut av en fastlåst situasjon på Stortinget om utviklingen av pensjon. Nå ligger det an til et Stortingsflertall som gir oss mange viktige seire - og en motivasjon for å jobbe videre med våre kampsaker.

Arbeids- og sosialkomiteen behandlet 10. februar forslaget som ble fremmet av SV og FrP, og som ble laget i samarbeid med Pensjonistforbundet i fjor høst.

Innstillingen fra komiteen viser at Pensjonistforbundet har fått gjennomslag for flere viktige saker for landets pensjonister. I tillegg har vi i stor grad medvirket til å få i gang en stor og viktig debatt om pensjon på Stortinget – og synliggjort den urettferdige reguleringen av pensjoner som ble innført med pensjonsreformen i 2011.

Mange har hevdet at pensjonsreformen ikke lar seg rokke ved – nå har vi motbevist dette, og fått gjennomslag på flere viktige punkter i innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen;

  • Reguleringen av pensjon endres til en ny pensjonsmodell, hvor pensjonene skal øke i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten med virkning fra 2021. Det vil gi en bedre pensjonsregulering i år enn den gamle metoden med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.
  • I tillegg skal det kompenseres for differansen mellom lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent og gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020. Dermed skal alle pensjonister få en kompensasjon for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020. Denne etterbetalingen er forventet å komme i forbindelse med trygdeoppgjøret for 2021, men nærmere detaljer er ikke endelig avklart.
  • Stortinget vedtok før jul i 2020 å gi enslige minstepensjonister en engangsutbetaling på 4000 kroner. Denne summen blir nå omgjort til en varig økning av den årlige satsen. Økningen blir gitt med virkning fra 1. januar 2021. Pengene vil bli utbetalt senere, men da med etterbetaling for perioden fra 1. januar.
  • Enslige minstepensjonister skal i tillegg få økt pensjonen sin med 5000 kroner på årsbasis med virkning fra 1. juli 2021. Og før den tid vil det være et trygdeoppgjør som kommer alle pensjonister, også minstepensjonister til gode.
  • Ordet «forhandling» er gjeninnført i trygdeoppgjørene, ved at vi skal få rett til å forhandle om «spørsmål med betydning for pensjonister». Dette er ikke nærmere konkretisert og heller ikke tallfestet, men vi forutsetter at det her er snakk om friske midler som kommer i tillegg til den ordinære pensjonsøkningen.
  • Trygdeoppgjøret skal igjen behandles av Stortinget på våren, og det skal etableres kvartalsvise møter mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen.

Oppdatert:

Etter den formelle voteringen i Stortinget 16. februar, var det flertall for innstillingen. Forslaget Pensjonistforbundet laget i samarbeid med SV og FrP var resultat av et kompromiss, som vi anså som viktig for å komme oss ut av en fastlåst situasjon på Stortinget når det gjaldt temaet pensjon.

Nå gleder vi oss over viktige delseire, og jobber videre med våre hovedkrav fram mot Stortingsvalget til høsten!