Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Er pensjonene trygge når børsene faller?

Aksjekursene på børsene verden over har falt betydelig den siste tiden, men de aller fleste pensjonsutbetalingene i Norge er heldigvis upåvirket av børsnedgangen. De økonomiske konsekvensene som følge av korona-viruset er store, men forhåpentligvis midlertidige.

De aller fleste pensjonsutbetalingene i Norge er heldigvis upåvirket av børsnedgangen som følge av koronakrisen.
(Illustrasjonsfoto: iStock)

De aller fleste pensjonsutbetalingene i Norge er heldigvis upåvirket av børsnedgangen som følge av koronakrisen. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Opprinnelig publisert 03. april 2020 – av Sindre Farstad

Aksjekursene på børsene verden over har falt betydelig den siste tiden, og ulike lands myndigheter senker rentene og innfører tiltak for å stimulere økonomien. Mye av pensjonssparingen er plassert i aksjer og rentepapirer, og blir på den måten også påvirket av situasjonen. Men de aller fleste pensjonsutbetalingene i Norge er heldigvis upåvirket av børsnedgangen. 

Alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon 

Pensjonen du mottar fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon er for deg som pensjonsmottaker ikke påvirket av nedgangen på børsen. Disse pengene utbetales av staten eller pensjonskassen, og den årlige utviklingen følger lønnvekst før man har startet pensjonsuttaket, og lønnsvekst som deretter fratrekkes 0,75 prosent for pensjon under utbetaling.  

Tjenestepensjon fra privat sektor 

Ytelsespensjon og fripoliser

Dersom du mottar pensjon fra en ytelsespensjonsordning eller en fripolise fra privat sektor, er også din pensjon garantert, slik at den ikke kan synke i verdi. Den årlige oppreguleringen er imidlertid avhengig av avkastning, og når renter og aksjemarkedene faller er det en fare for at den årlige oppreguleringen blir lav eller null. Mange av disse pensjonene har allerede en lav aksjeandel, og er dermed mindre utsatt for svingningene i aksjekursene. Det har vært en utfordring selv i gode tider å få tilstrekkelig avkastning til å oppregulere disse pensjonene, blant annet som følge av et lavt rentenivå. 

Dersom man har en "fripolise med investeringsvalg" har man ingen garanti om at pensjonen ikke kan synke i verdi.

Fripoliser med investeringsvalg vil i likhet med innskuddspensjon følge utviklingen i børs og rentemarkedet. Utviklingen vil avhenge av hvilken spareprofil/fond fripolisen er investert i. 

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon følger utviklingen i børs og rentemarkedet på en annen måte enn de garanterte pensjonene. Innskuddspensjon har som hovedregel ingen garanti om årlig utbetaling, og er dermed utsatt for svingninger i aksje- og rentemarkedene. De fleste pensjonsleverandører reduserer aksjeandelen automatisk for kundene etter hvert som de blir eldre, noe som reduserer risikoen for store svingninger når man er pensjonist og pensjonen utbetales. 

Det er viktig å minne om at store økonomiske tilbakeslag i aksjemarkedene historisk sett har blitt etterfulgt av børsoppgang. Det kan derfor være fornuftig å ikke redusere aksjeandelen på innskuddspensjonen nå når børsen allerede har falt mye, siden man da kan risikere å gå glipp av en eventuell børsoppgang som kan komme raskt. 

Siden innskuddspensjonen er langsiktig sparing og utbetales over en lang periode, er det ikke nødvendig å gjøre drastiske grep når aksjemarkedene faller. Man kan forholde seg rolig gjennom slike nedgangsperioder, og det er noe av grunnen til at aksjemarkedene gir høyere forventet avkastning på lang sikt enn å ha penger i banken; at man får ekstra betalt fordi man tar en slik risiko.  

Hva skjer med pensjonen til ansatte i bedrifter som går konkurs 

eller nedbemanner? 

Privat tjenestepensjon

Den pensjonsopptjeningen som arbeidsgiver allerede har innbetalt til pensjonsleverandøren, vil være sikret og skal ikke bli berørt dersom bedriften går konkurs. Man vil da få utstedt et pensjonskapitalbevis dersom man har innskuddspensjon, eller en fripolise dersom man har ytelsespensjon, for den pensjonen som er opptjent frem til bedriften gikk konkurs. 

Dersom arbeidsgiver går konkurs, har man i henhold til lønnsgarantiloven også krav på å få dekket lønn som ikke er utbetalt og pensjon som er opptjent, men ikke innbetalt fra arbeidsgiver til pensjonsleverandøren. Garantien er begrenset oppad til 2 G, som er om lag 200 000 kroner. Man skal da søke om utbetaling av garantibeløp hos arbeidsgiver. Hvis kravet bestrides må arbeidstaker gå til sak mot arbeidsgiver. (kilde: DNB og Lønnsgarantiloven).  

AFP i privat sektor 

Når det gjelder AFP fra privat sektor er det strenge vilkår man må oppfylle på å ha rett til AFP. For eksempel må man stå i stilling når man fyller 62 år. Dersom bedriften man jobber i går konkurs like før man fyller 62 år kan dette få konsekvenser, siden man da ikke lenger fyller vilkårene. Det finnes et unntak dersom man allerede har fylt 62 år, eller fyller 62 år i løpet av oppsigelsestiden. (kilde: www.afp.no).  

Vi gir ikke privatøkonomiske råd

Vi vil understreke at Pensjonistforbundet ikke gir råd om hva folk bør gjøre med sparepengene eller pensjonssparingen sin. Har du spørsmål kan du ringe vår økonomitelefon.