Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Er innholdet i Hurdalsplattformen glemt.

Pensjonistforeningen aksepterer ikke at noen fratar lokalsykehusene nødvendige oppgaver for lokalsykehusene.

SYKEHUSSAKEN, HELSE NORD OG HURDALSPLATTFORMEN

Narvik og Omegn Pensjonistforening finner det rimelig å minne om regjeringens Hurdalsplattform, og løftene som ligger der ang sykehusstruktur side 60. Der står det blant annet:

”Sykehus og helsepersonell i Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling på sykehus. I en sterk, offentlig og solidarisk helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og den ressursen vi må ta best vare på.

. · Sikre at nye sykehus bygges med tilstrekkelig kapasitet ut ifra behovet i befolkningen. · Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen. · Få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter koronapandemien. · Holde egenandeler på et lavt nivå. · Nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet. · Sørge for at støttepersonell tas i bruk for å sikre effektive pasientmøter.”

Vi støtter dessuten Arne O. Holms debattinnlegg i Fremover 16. okt. der han viser til Totalberedskapskommisjonens oppfordring til regjeringa om å styrke helseberedskapen i nord..  Lange avstander, rasutsatte områder, innstilte fly og stengte veier er andre argumenter som brukes av kommisjonen.

Svaret fra Helse Nord er en mulig nedleggelse av akuttberedskapen ved fem nordnorske sykehus!

Helse Nord velger å ignorere anbefalingene. I stedet setter foretaket i fullt alvor i gang et utredningsarbeid som nærmest har som mandat å fjerne akuttkirurgien ved et eller flere sykehus i Kirkenes, Narvik, Lofoten og på Helgeland.

Arne O. Holm viser til at kommisjonen slår fast at ”helseberedskap er et område som krever spesiell oppmerksomhet i nordområdene, både som følge av regionens avhengighet av flytransport og regionens sikkerhetspolitiske betydning”.

Av samme grunn vil kommisjonen ha en gjennomgang av forholdet mellom eierstyring, altså i dette tilfellet Helse Nord, og myndighetsstyring, altså den politiske ledelse.

Vi er enig i Arne O. Holms når han skriver dette:

”Alt dette og mere til ignorerer både Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet. Å sikre helseberedskapen i nord, på grensa til Russland, kan aldri bli et overskuddsforetak. Stadige nedskjæringer og helsepolitiske omkamper skaper heller ikke trygge arbeidsplasser og overkommelige arbeidsoppgaver.

Totalberedskapskommisjonen er tydelig i sitt budskap om klare nasjonale føringer for helseberedskapen i nord.

Så skulle man kanskje tro at Helse Nord grep mulighetene som ligger i kommisjonens anbefalinger. At det statlige foretaket slo neven i bordet overfor eieren i stedet for å sende en knyttneve inn i nordnorske lokalsamfunn.

Det må føre til at Helse Nord allerede nå stoppes i sitt forsøk på å bygge ned akuttberedskapen i nord.”

Narvik og Omegn Pensjonistforening

Knut Nilsen, leder

Dagny Pettersen, nestleder

Narvik 25. oktober 2023