Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En skuffende lav økning av minstepensjonen

I verste fall kan minstepensjonister tape 1167 kroner i måneden som følge av budsjettenigheten mellom regjeringen og SV.

Det er fortsatt slik at staten gir med den ene hånda og tar med den andre, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.  (Foto: Per Christian Lind)

Det er fortsatt slik at staten gir med den ene hånda og tar med den andre, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. (Foto: Per Christian Lind)

Minstepensjon for enslige øker med 4000 kroner i 2023, etter budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV den 29. november.

– Et skuffende resultat, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

– Vi hadde forventet en sterkere økning av minstepensjonen, nå som prisene stiger i rekordtempo. Den økningen som det nå legges opp til, innebærer at de som har minst fortsatt vil ha det veldig trangt. Hvis vi skal nå målet om å løfte nivået opp over fattigdomsgrensen, må det tas kraftigere grep, sier Davidsen. 

Gir med en hånd, og tar med den andre

Det bør sikres at andre inntekter ikke avkortes når minstepensjonen øker. Pensjonistforbundet kan ikke se at forhandlingsresultatet mellom SV og regjeringen tar hensyn til dette. Dermed vil minstepensjonister som også mottar bostøtte, få redusert denne når minstepensjonen øker.

Det samme gjelder de som har en liten offentlig tjenestepensjon i tillegg til minstepensjonen. Når minstepensjonen øker, vil den offentlige tjenestepensjonen reduseres, som følge av samordningsreglene. 

Vi frykter at så mange som 30.000 av dagens om lag 80.000 enslige minstepensjonister vil få avkortet enten bostøtten eller tjenestepensjonen når minstepensjonen øker.

– Dermed er det fortsatt slik at staten gir med den ene hånda og tar med den andre, sier Davidsen. 

Kan miste strømstøtte

Bostøttemottakere får for tiden 1500 kroner i ekstra månedlig strømstøtte. Men dersom økningen av minstepensjon på 333 kroner i måneden gjør at retten til bostøtte faller helt bort, så vil man også gå glipp av strømstøtten på 1500 kroner.

I verste fall kan altså økningen på 333 kroner i måneden gi et tap på over 1500 kroner i bostøtte, slik at minstepensjonistene i sum taper 1167 kroner hver måned.

– Det er svært viktig å se helheten i de offentlige inntektsordningene for å unngå slike urimelige utfall, understreker Davidsen. 

I 2019 økte også minstepensjonen med 4000 kroner, men da ble det samtidig vedtatt at bostøtteregelverket skulle tilpasses, slik at økningen ikke medførte redusert bostøtte for de berørte pensjonistene. Dette bør på plass også i 2023.

Andre endringer i statsbudsjettet 2023:

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsboliger og sykehjem

I det opprinnelige statsbudsjettet var det ikke avsatt penger i 2023 til investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Pensjonistforbundet reagerte sterkt på dette, da det er nødvendig med kontinuerlig vedlikehold og bygging av nye omsorgsboliger og sykehjem for å møte utviklingen med flere eldre i årene som kommer.

– Vi er glade for at budsjettenigheten med SV innebærer at investeringstilskuddet blir videreført i 2023 på om lag samme nivå som i 2022, slik at kommunene kan søke tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem også neste år.

Engangsutbetaling til uføre på minstesats

Uføre som mottar minstesatsen skal få en engangsutbetaling på 3000 kroner neste år. Det er bra at det gis en ekstra sum til de som lever på lave inntekter, men beløpet skulle vært betydelig høyere.

– Vi er også bekymret for at de som også mottar bostøtte får denne redusert som følge av utbetalingen. Bostøttemottakere med uføretrygd risikerer å ikke få full nytte av økningen, på samme måte som minstepensjonister som mottar bostøtte.

Tannhelse

Regjeringen og SV er enige om å utvide en rabattordning på tannhelse for unge voksne. I dag er tannhelsetjenesten gratis for barn opptil 18 år, mens de som er 19 og 20 år ikke skal betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

21-22 åringer har hatt 50 prosent rabatt fra 1. januar 2022. Dette utvides nå til å også gjelde 23-26-åringer i 2023.

Pensjonistforbundet mener eldre også må få billigere tannhelsetjenester, og har et mål om at tannhelse skal inn i egenandelsordningen for alle, slik at personer med dårlig økonomi ikke lar være å oppsøke tannlege på grunn av høye kostnader.