Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Dette betyr årets trygdeoppgjør for deg

Vet du hvor mye du vil få utbetalt fra NAV fra og med 18. juni?

Ordinær alderspensjon øker med 4,99 prosent, og minstepensjon øker med 4,80 prosent med virkning fra 1. mai 2021.
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Ordinær alderspensjon øker med 4,99 prosent, og minstepensjon øker med 4,80 prosent med virkning fra 1. mai 2021. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Onsdag 19. mai ble trygdeoppgjøret lagt frem, og endelig ble det en positiv opplevelse for landets pensjonister.

Pensjonistforbundets seniorrådgiver Sindre Farstad har sett på hva årets oppgjør betyr for ulike grupper trygdemottakere, og her kan du lese om hvordan din pensjon påvirkes av endringene.

Vi har også laget en pensjonskalkulator du kan prøve.

Trygdeoppgjøret for deg

Alderspensjonen øker med 4,99 prosent med virkning fra 1. mai. På årsbasis gir dette en vekst i alderspensjonen på 3,58 prosent i 2021.

Din nye oppjusterte pensjonsutbetaling fra folketrygden blir utbetalt av NAV 18. juni, og da mottar du samtidig etterbetaling for det du skulle fått ekstra i mai måned. 

• Alderspensjon øker med 4,99 prosent fra 1. mai

• Minstepensjon øker med 4,80 prosent fra 1. mai

Ordinær alderspensjon øker med 4,99 prosent, og minstepensjon øker med 4,80 prosent med virkning fra 1. mai 2021. På årsbasis gir dette ordinær alderspensjon en årsvekst på 3,58 prosent, mens minstepensjon øker med 3,52 prosent.

Offentlig tjenestepensjon og AFP fra offentlig sektor øker med samme prosent som økningen av alderspensjon fra folketrygden, det vil si 4,99 prosent med virkning fra 1. mai 2021.

Enslige minstepensjonister får en ekstra økning på 5000 kroner fra 1. juli 2021, noe som gir denne gruppen pensjonister en samlet årsvekst på 5,38 prosent i 2021.

Økning fra 1. mai - hva betyr det?

Det oppgis to ulike tall på hva din pensjon øker med. Både hva pensjonen øker med på årsbasis, og hva økningen er fra 1. mai. Det er økningen fra 1. mai du merker når pensjonsutbetalingen din øker, og du får en ny oppjustert pensjon.

Du kan beregne din nye pensjon på følgende måte. Ta pensjonen du hadde i april 2021 før skatt, og gange det opp med 1 pluss veksten fra 1. mai for å finne ditt nye pensjonsbeløp. 

Eksempel: 20.000 kroner per måned i april 2021 og 4,99 prosent vekst fra 1. mai blir: 20.000 kr x 1,0499 = 20.998 kroner fra 1. mai.

En pensjon som var 20.000 kroner i måneden, før skatt, i april 2021, øker med 998 kroner til 20.998 kroner i måneden med virkning fra 1. mai 2021. 

Økningen fra 1. mai gjelder bare de resterende 8 månedene av året, og det gjør at årsveksten som regel blir noe lavere enn veksten fra 1. mai. Det er årsveksten vi sammenligner med lønnsveksten og prisveksten. Dersom årsveksten i pensjon er høyere enn prisveksten, så får man økt kjøpekraft. I år er årsveksten i pensjon 3,58 prosent, mens prisene er forventet å øke med 2,8 prosent. Det gir økt kjøpekraft med om lag 0,8 prosent i år. 

Grunnbeløpet og vekst i uføretrygden

Grunnbeløpet (G) øker fra 101.351 kroner til 106.399 kroner, en økning på 4,98 prosent fra 1. mai. Alderspensjon under opptjening og uføretrygd øker i takt med veksten i G, og øker dermed også med 4,98 prosent. 

• Uføretrygd øker med 4,98 prosent fra 1. mai 2021. 

På årsbasis er veksten i grunnbeløpet, uføretrygd og pensjon under opptjening, 3,8 prosent. Dette kommer av en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent for 2021, og i tillegg 1,4 prosentpoeng ekstra for et avvik mellom anslått og faktisk lønnsvekst i 2020.

I trygdeoppgjøret i fjor ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 1,7 prosent, mens faktisk lønnsvekst i ettertid er beregnet til 3,1 prosent.  

Nye satser for minstepensjon 

Satsene for minste pensjonsnivå (minstepensjon) og garantipensjon for alderspensjonister øker med 4,80 prosent, fra 1. mai. På årsbasis er veksten beregnet til 3,52 prosent.

Lav sats, som gjelder minstepensjonister med ektefelle som mottar pensjon, øker fra 158.621 kroner til 166.242 kroner.  

Ordinær sats, som gjelder når ektefelle mottar uføretrygd eller har inntekt over 2 G, øker fra 183.587 kroner til 192.408 kroner. 

Høy sats, som gjelder når ektefellen har inntekt under 2 G, øker fra 193.188 kroner til 202.470 kroner. 

Sats for enslige minstepensjonister, øker fra 208.690 kroner til 218.717 kroner.  

Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år, øker fra 300.704 kroner til 315.152 kroner. 

Nye minstesatser for uføretrygdede

Minste årlige sats for uføretrygdede øker med 4,98 prosent fra 1. mai. På årsbasis er veksten 3,83 prosent. For uføre er minstesatsene ulike om du er enslig eller bor sammen med ektefelle eller samboer. 

• Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er ny minstesats 342.590 kroner (2,28 G). 

• Er du enslig, er den årlige ytelsen 263.870 kroner (2,48 G). 

• Er du definert som «ung ufør» er satsen 283.021 kroner (2,66 G) om du bor sammen med ektefelle eller samboer, og 309.621 kroner (2,91 G) om du er enslig.  

Endelig behandling i Stortinget

Trygdeoppgjøret skal til endelig behandling i Stortinget, hvor et flertall bestående av SV, FrP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har varslet sin støtte til Pensjonistforbundets krav om en noe større økning enn det som er oppgitt her.

Det betyr at Stortinget kan overkjøre regjeringens økning på 4,99 prosent i løpende pensjon, og at vi får en økning på 5,36 prosent i stedet fra 1. mai, noe som betyr en årsvekst på 3,83 prosent.

Vi avventer den endelige behandlingen i Stortinget, men det betyr altså at pensjonene kan øke noe mer enn det som er oppgitt her.

Se video

I denne videoen fra Nav, ser du hvordan din pensjonsutbetaling endrer seg etter trygdeoppgjøret: