Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Det haster å finne en løsning på fastlegekrisen

Pensjonistforbundets landsstyre uttrykker bekymring for både fastlegesituasjonen og lærerstreiken i to uttalelser fra siste landsstyremøte.

Fastlegekrisen rammer mange eldre. Denne krisen må politikerne løse nå, krever landsstyret i Pensjonistforbundet. (iStockfoto)

Fastlegekrisen rammer mange eldre. Denne krisen må politikerne løse nå, krever landsstyret i Pensjonistforbundet. (iStockfoto)

Landsstyret i Pensjonistforbundet forventer at regjeringen og Stortinget finner en løsning på fastlegekrisen.

Mangelen på fastleger er økende og det er nå hele 235.000 nordmenn som ikke har fastlege. I gjennomsnitt har hver fastlege rundt 1100 pasienter på sin liste, noe som tilsier at det mangler 200-250 fastleger i Norge.

At ikke alle har tilgang på fastlege skaper problemer for den enkelte, men det fører også til et todelt helsevesen. De med god råd kan kjøpe private tjenester, men de som ikke har råd, eller bor i distrikter uten private tilbud, har ikke de samme mulighetene. Dette rammer svært mange eldre.

Det må settes inn effektive tiltak - og det haster! Både stat og kommune må gjøre sitt, slik at det blir mer attraktivt å bli fastlege.

Pensjonistforbundet foreslår:

  1. Antall leger utdannet i Norge må økes. Halvparten av nye leger utdannes i utlandet. Der blir de i stor grad lært opp til å bli sykehusleger.
  2. Nyutdannede leger må raskt kunne starte legespesialisering og det må bli flere utdanningsstillinger innen spesialisering i allmennmedisin.
  3. Flere fastleger bør få tilbud om å bli ansatt i kommunene.
  4. Basistilskuddet må økes, slik at legene kan ha færre pasienter på listene og dermed få en mindre belastende arbeidshverdag.
  5. Legenes oppgaver må avbyråkratiseres, blant annet gjennom redusert attestskriving.
  6. I samråd og samarbeid med fastlegen, bør annet helsepersonell som helsesekretærer, helsefagarbeidere o.l. i større grad kunne avlaste med egnede arbeidsoppgaver.

Det var enighet på Stortinget om fastlegereformen. Nå bør det bli en enighet om å løse fastlegekrisen.

Pensjonistforbundet er bekymra for konsekvensane av lærarstreiken

Landsstyret i Pensjonistforbundet ser med aukande uro på dei konsekvensane lærarstreiken får for stadig fleire barn og unge. I ei fråsegn ber dei KS ta ansvar og bidra til å finne ei løysing:

"Landsstyret i Pensjonistforbundet ser med aukande uro på dei konsekvensane lærarstreiken får for våre barn og unge. Lærarar med godkjend lærarutdanning er nødvendig for å ivareta ein god skule for alle elevar.

Det er alvorleg når barn og unges utdanningstilbod vert svekt og elevane ikkje får den utdanninga dei har krav på. Det er alvorleg om vi mister fleire lærarar og om rekrutteringa til yrket vert stadig dårlegare.

Framtidas skule og elevane treng gode og motiverte lærarar. Som arbeidsgjevar må KS ta ansvar, bygge tillit og bidra til å skape løysing i ein fastlåst sitiuasjon."