Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

– Det er dessverre liten oppmerksomhet om dette

15. juni er Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Dagen markerer avstand mot vold som rammer eldre verden over.

Det er rapportert om et høyt antall eldrevoldssaker i nyere tid, dette gjelder både i private hjem og i institusjon.  
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Det er rapportert om et høyt antall eldrevoldssaker i nyere tid, dette gjelder både i private hjem og i institusjon. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Verdens befolkning blir stadig eldre, og det er beregnet at 20 prosent av befolkningen vil være over 60 år i 2050. Mange eldre rammes dessverre av vold og overgrep, og dette problemet vil trolig øke i takt med en aldrende befolkning. 

Eldre verden over utsettes for fysiske, psykiske, følelsesmessige overgrep, og FN ønsker bruke dagen til å rette søkelyset mot dette tabubelagte temaet.  

Pensjonistforbundet har i mange år arbeidet med eldrevoldsproblematikk, og løfter tematikken på ulike plan i forbundet. 

Blant annet har forbundet uttrykt frykt for økt risiko for vold og overgrep mot eldre under koronapandemien.

Meldeplikt

Gjennom de siste tre årene har særlig tematikken rundt meldeplikt og systemer for å melde ifra vært aktuell, og dette har blant annet vært løftet i Pensjonistforbundets innspill til statsbudsjettene for årene 2019-2022. 

Nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldsaker har vi foreløpig ikke i Norge. Dette mener Pensjonistforbundet at vi må få på plass raskest mulig, slik at helsepersonell har kan håndtere saker på en hensiktsmessig måte. 

En meldeplikt på lik linje med den vi har i barnemishandlingssaker må også på plass. 

Vedtak i Stortinget

Et enstemmig storting fattet 25. mai vedtak: 

"Stortinget ber regjeringen etablere nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker."

"Stortinget ber regjeringen etablere meldeplikt til tilsynsmyndighetene når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep."

Årsaken til at Stortinget vedtar dette nå, er at det er rapportert om et høyt antall eldrevoldssaker i nyere tid, dette gjelder både i private hjem og i institusjon.

Det er også store mørketall, og flere tiltak som dette vil forhåpentlig bidra til å avdekke og forebygge voldstilfeller i fremtiden. 

Liten oppmerksomhet

– Både hjemmeboende eldre og eldre i institusjoner utsettes for vold og overgrep fra nærstående personer og personer de er i et tillitsforhold til. Det er dessverre liten oppmerksomhet om dette både blant helsepersonell og i samfunnet for øvrig, og det gjør at eldre lider unødig fordi en ikke får forhindret eller stoppet volden, skriver Wenche Malmedal og Anja Botngård i en kronikk i dag.

Malmedal er leder av det sentrale helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet samt førsteamanuensis ved Institutt for Samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU).

– Eldre personer utsettes for vold og overgrep i et mye større omfang enn vi hittil har hatt kunnskap om, og problematikken må få den oppmerksomhet den fortjener. 

43.000 utsettes for vold årlig

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) la i desember 2018 fram en rapport med data fra en norsk, nasjonal forekomststudie blant hjemmeboende eldre mellom 66-90 år. 

Resultatene viste at 5% av de som deltok i studien rapporterte å ha vært utsatt for en eller form for vold og overgrep i løpet av det siste året. Dette tilsvarer i overkant av 43.000 personer på landsbasis.

De fleste opplevde å bli utsatt for vold fra en nærstående person (i ni av ti tilfeller) og det var psykiske overgrep som var hyppigst, men alle typer vold og overgrep var rapportert.

Pilotprosjekt videreføres

TryggEst er en ny modell for forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne. Modellen ble prøvd ut som et pilotprosjekt i ti kommuner i perioden 2018-2020.

Resultatene viser at pilotkommunene i gjennomsnitt har avdekket seks til åtte ganger flere volds- og overgrepssaker mot voksne, enn hva de gjorde før innføringen av TryggEst.

Nå inviteres alle kommuner til å starte med TryggEst.

Hva krever Pensjonistforbundet?

Pensjonistforbundet og SAKO krever at det i statsbudsjettet for 2022 settes av midler til å stoppe vold og overgrep mot eldre.

En landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold ble etablert i 2008 (tlf nr. 800 30 196). Tilbakemeldinger fra helsepersonell og de eldre selv tilsier at denne tjenesten fortsatt er lite kjent for mange.

I tillegg til den nasjonale kontakttelefonen finnes det i dag Vern for eldre i bare tre kommuner; Oslo, Trondheim og Bærum (www.vernforeldre.no). 

Det har vært et krav fra blant annet Pensjonistforbundet at tilbud som Vern for eldre skal bygges ut og gjøres tilgjengelig over hele landet.