Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

De eldste faller ut av ordningen

På ti år er antall eldre mottakere av bostøtte redusert fra 34.000 til 11.000.

For om lag 11.000 husstander med eldre mennesker er bostøtten avgjørende for å møte moderate boutgifter. (Illustrasjonsfoto: iStock)

For om lag 11.000 husstander med eldre mennesker er bostøtten avgjørende for å møte moderate boutgifter. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Det er i dag over 70.000 alderspensjonister som lever under fattigdomsgrensen i Norge. De aller fleste er enslige, og har en svært begrenset pensjon å betale sine utgifter med.

Likevel er det mange som klarer seg uten bostøtte, enten fordi de eier egen bolig eller har lavere boutgifter enn gjennomsnittet.

For om lag 11.000 husstander med eldre mennesker er bostøtten avgjørende for å møte moderate boutgifter.

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er kommunene som registrerer søknader og har all kontakt med søkere.

Evaluering av bostøtteordningen

En ekspertgruppe oppnevnt i desember 2020 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal evaluere dagens bostøtteordning og hvordan den virker sammen med andre statlige og kommunale velferdsordninger. 

Ekspertgruppen skal også foreslå innretning på den fremtidige bostøtteordningen, og den skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. mai 2022.

Departementet har nå oppnevnt en referansegruppe til ekspertgruppen, bestående av bruker- og interesseorganisasjoner. I denne referansegruppen sitter Pensjonistforbundets rådgiver Margrethe Gaassand, som deltok i gruppens første møte 22. september.

– Utvalgslederen lyttet til våre innspill og vi håper dette vil reflekteres i forslagene til ny bostøtteordning som blir lagt frem neste år, sier Gaassand.

Pensjonistforbundet opplever at det er en manglende evne til å se på helheten i en husholdningsøkonomi når pensjon og trygd reguleres, og ber om at ekspertgruppen ser på sammenhenger mellom trygdeytelser, inntekt og bostøtte i deres vurderinger.  

De eldste faller ut

Pensjonistforbundet er en del av Bostøttealliansen og støtter seg til anbefalingene som er lagt frem i Bostøttealliansens utredning gjennomført i 2020 av Menon Economics. 

Denne utredningen slår fast at takene for inntekt og boutgifter er altfor lave slik de er satt i dag, og er uforholdsmessig lave i forhold til de faktiske inntekter og utgifter som folk har.

Dette gjelder også mange pensjonister og eldre, og bostøttestatistikken viser dette tydelig: De eldste i bostøtteordningen har falt ut, og gjennom de siste ti årene ser vi at gruppen bostøttemottakere blant de eldre har krympet fra om lag 34.000 til 11.000.

Samtidig vet vi at utgiftene til den samme gruppen i perioden har økt kraftig, og at boutgifter generelt har økt mer enn det takene i ordningen åpner for. 

Får pensjonsøkning, mister bostøtte

Når minstepensjonistene får 4000 kroner i økt pensjon, men på grunn av denne økningen mister litt over 1800 kroner i bostøtte, sitter denne gruppen igjen med bare litt over halvparten av pensjonsøkningen. Dette til tross for at de fortsatt har en inntekt som ligger langt under EUs fattigdomsgrense.

Tapte halve etterbetalingen

Enslige minstepensjonister fikk i mai etterbetalt 4000 kroner som følge av at den årlige satsen for deres pensjon ble økt fra mai 2020. En kjærkommen økning for de som har minst penger å rutte med, men nå viser det seg at etterbetalingen gjør at mange som er avhengige av bostøtte, mister støtten.

Mange enslige minstepensjonister mistet nemlig bostøtten sin i mai, da det ble gitt hele 7637 avslag til eldre søkere. Tall fra Husbanken viser at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte for folk over 67 år i april var på 1838 kroner. Antall søknader i april og mai var omtrent likt, altså var det over 7600 søkere som mistet drøyt 1800 kroner i bostøtte i mai.

Ytterligere et eksempel fra juni i år, er at svært mange mistet deler av eller hele sin bostøtte som følge av etterbetaling av økningen i trygdeoppgjøret. I månedene etter, har de som mottar bostøtte gjerne fått denne redusert med om lag 500 kroner, altså blir økningene i pensjon spist opp av boutgifter som tidligere har vært avhjulpet med bostøtte. 

Pensjonistforbundet påpeker overfor ekspertgruppen nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at dette bildet illustrerer uforutsigbarheten for de med sårbar økonomi. Pensjonistforbundet fremhever at det er svært urimelig at minstepensjonistene mister hele eller deler av sin bostøtte, også av den grunn at vi i alderdommen ikke har reelle muligheter til å få økt inntekt. 

Tall hentet fra Husbankens statistikkbank: