Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Beregningsmetoden strider mot stortingsvedtak

Pensjonistforbundet reagerer på at pensjonister i gjennomsnitt vil tape 4250 kroner med departementets forslag til regnemåte.

Departementet presenterer en beregningsmetode som vi mener strider mot Stortingets vedtak, og som gir en lavere pensjonsregulering enn vi forventer.  (Illustrasjonsfoto: iStock)

Departementet presenterer en beregningsmetode som vi mener strider mot Stortingets vedtak, og som gir en lavere pensjonsregulering enn vi forventer. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Trygdeoppgjøret nærmer seg, hvor årets pensjonsøkning bestemmes. Pensjonistforbundet mener at departementets beregningsmetode for pensjonsutbetaling vil gi lavere vekst enn Stortingsflertallet forutsatte da de besluttet en bedre pensjonsregulering i år.

Siden 2011 har pensjonene blitt oppregulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent.

I 2021 er det vedtatt at pensjonene skal øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten.

I tillegg er det vedtatt at pensjonistene skal få en særskilt kompensasjon for det dårlige trygdeoppgjøret i 2020.

Stikk i strid med stortingsvedtak

Til tross for at pensjonsreguleringen er bestemt gjennom folketrygdloven, så foreslår departementet å ikke endre denne delen av folketrygdloven nå.

De foreslår heller å endre forskriften om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden på en slik måte at det fastsettes en «særskilt lønnsvekst» i 2021 som gir et resultat der «lønnsvekst fratrukket 0,75-prosent» gir en økning i tråd med endringene som er vedtatt.

Departementet presenterer en beregningsmetode som vi mener strider mot Stortingets vedtak, og som gir en lavere pensjonsregulering enn vi forventer.

I vårt høringssvar kritiserer vi derfor departementets beregningsmetode og presenterer vårt syn på hvordan pensjonene skal oppreguleres i 2021, på en måte som er i henhold til de vedtak som er fattet av flertallet på Stortinget.

Full korrigering

Pensjonistforbundets beregninger gir en vekst i ordinær pensjon under utbetaling på 6,53 prosent fra 1. mai 2021 (med de anslagene på lønns- og prisvekst for 2021 som presenteres i høringsnotatet).

Departementets beregningsmetode gir til sammenligning en vekst på 4,83 prosent fra 1. mai 2021.

Vi kjemper for at pensjonistene skal få en pensjonsregulering i 2021 som er i tråd med de vedtakene som er fattet, og med full korrigering for at det ble lagt til grunn en for lav lønnsvekst i trygdeoppgjøret i 2020.

Her er regnestykket som viser forskjellen:

  • En gjennomsnittspensjon på 250.000 kroner per år vil øke til 266.325 kroner fra 1. mai 2021 med Pensjonistforbundets metode.
  • Med departementets foreslåtte metode vil pensjonen øke til 262.075 kroner fra 1. mai 2021.
  • Differansen utgjør 4250 kroner i årlig pensjon.

Gjenstår å se hva som skjer

Selve trygdeoppgjøret skal gjennomføres 20. mai, så først da vet vi endelig fasit på hva pensjonsreguleringen blir i år.

Pensjonistforbundet har levert skriftlig høringssvar til departementet, du kan laste ned en kopi i vår oversikt over innsendte høringssvar.