Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Askim rådhus torsdag 4. mai 2023.

Referat fra «Åpent møte» i Askim rådhus – «De eldres plass i Indre Østfold kommune».

Ordføreren taler

Ordføreren taler

Per Gathen ønsket velkommen, og redgjorde kort for bakgrunnen for møtet. De eldre er ikke en homogen gruppe, emn har forskjellige behov.

Ordfører Saxe Frøshaug holdt en innledning der han bl.a. kom inn på følgende punkter:

 • Ant. Eldre øker – men færre ansatte pr. eldre.
 • Det må tenkes nytt – endre prioriteringer.
 • De eldre har bedre helse nå enn tidligere.
 • Mobilisere de eldre til aktiviteter.
 • Skape et demensvennlig samfunn.
 • Frivilligheten er blitt en viktig faktor, og er helt nødvendig.
 • Bo lenger hjemme – krever flere ansatte i hjemmetjenesten.
 • Fokus på boformer – tilpasses de eldre.

Gathen overlater ordet til Grethe Tennefoss – leder av samarbeidsutvalget for pensjonistforeningene i Indre Østfold. Redegjorde for etableringen av utvalget, og annonserte møtet 24 august, der politikerne skal utspørres.

Ida Blågestad – helse og mestring. (Temaplan)

 • Er sykepleier som bl.a. koordinerer arbeidet med planen.
 • Tre arbeidsgrupper arbeider med planen.
 • Nasjonale og lokale føringer legges til grunn for planen.
 • Hovedutfordringer er bl.a. endret forsørgerbyrde, færre yrkesaktive pr. eldre, antall over 80 år dobles fra 2021 til 2030, økning av demens.
 • Også økning av antall i institusjoner, og antall ansatte.
 • Hvordan arbeide videre for gode kommunale tjenester.

Irene Teigen Paulsen – Leve hele livet – reformen 2020 - 2023

 • Prosjektleder Øivind Olafsrud.
 • Omhandler alle over 65 år.
 • Spørreundersøkelse i 2022
 • 10 anbefalinger
 • Status juni 2023

1; Utvikle infokanaler – lag/foreninger

2: Behov for «Frivillighetskoordinator.»

3: Utvikle møteplasser og sosiale arenaer.

4: Arbeidsgruppe som ser på innhold i helsestasjons- og aktivitessenter.

5: Videreutvikle det gode måltidet for hjemmeboende.

6: Sikre systematisk ernæringsarbeid.

 • Gjøre Flex-ordningen bedre kjent.
 • Utfordringer i nærmiljøet.
 • Gjennomført pårørendeundersøkelse (landsdekkende) – 194 svar-
 • Generasjonslekene – gjennomføres i Spydeberg 2/9
 • «Bo trygt hjemme»-reformen 2023 – tilhørighet (Se for øvrig planen)

Sølvi Bruflat og Sondre Stjern – Mat og måltider.

 • Institusjonskjøkken i Indre Østfold – slått sammen (Bruflat – leder og Stjern er kokk)
 • 125 får middag fra ERH
 • Måltidsperm
 • Årshjul – også for hjemmeboende.
 • Lokalmat-dag
 • Kort video som viste forskjellig anreninger.

PAUSE

Bjørn Eriksen – leder av Pensjonistforbundet Østfold.

 • Roste Indre Østfold for etableringen av samarbeidsutvalg. Har bragt dette videre til Davidsen, som hilser tilbake og ønsker lykke til videre.

Linn Haraldstad

 • Boligplanen
 • Økning av fattigdom, også for de eldre.
 • Nesten 1000 eldre fattige i Indre Østfold

Helhetlig boligplan

 • Boligmarkedet
 • Boformer
 • Stabil og trygg bosituasjon
 • Ivareta de mest utsatte
 • Samarbeid

Margaret Aadalen – Frivillighetsplan

 • Legges ut på høring i 6 uker (8/6)
 • Mange ønsker å være frivillig
 • Ta gjerne kontakt med Margaret. Kontor på Kulturtorget på Mysen.

Per Gathen avsluttet møtet med fokus på teknologi.

Etter møtet ble det en kort samling av samarbeidsutvalget der arbeidsoppgaver i forbindelse med politikermøtet 24. august ble fordelt.

Askim minnet også om stands som skal holdes i Spydeberg og Askim lørdag 13. mai. De ønsker at utvalgets medlemmer bidrar på dette. Kl. 10.00 i Spydeberg og kl. 11.00 i Askim.

Mysen har ikke fastsatt dato for stand. Antagelig lørdag 10 juni.

Ingar Huseby

referent