Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Anárjohka nasjonalpark

Formålet med parken er å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et representativt utvalg av naturtyper som forekommer i parken.

Naturparkforvalteren foredrar om parken

Naturparkforvalteren foredrar om parken

Nasjonalparkforvalter Jørgen Eira Solbakke hadde på Karasjok pensjonistforenings medlemsmøte, en orientering om Anárjohka nasjonalpark. Forvaltningen av parken ble overført til lokal forvaltning i 2018, nasjonalparken har et politisk styre, med to medlemmer fra Karasjok og Kautokeino kommuner, 2 for Sametinget og 1 medlem oppnevnt av fylkestinget .

Nasjonalparken er åpen for alminnelig ferdsel, organiserte friluftsaktiviteter er uønsket. Fiske er tillatt etter de regler som gjelder til enhver tid. 

Det er ikke tillatt å utføre forundersøkelser av mineralforekomster, som senere kan føre til inngrep i nasjonalparken 

Parken skal ha en forvaltningsplan som nå er påbegynt, denne planen skal blant annet forenkle kommunikasjonen mellom forvaltere og brukerne. 

Etter søknad skal utøvere av lovlig reindrift gis tillatelse til å bruke motorisert kjøretøy på vinterføre.

En lyttende forsamling

En lyttende forsamling