Årsmelding

Årsmelding og rekneskap 2020

ÅRSMELDING 2020 FOR LÆRDAL OG BORGUND PENSJONISTLAG

Styret:

Leiar : Dagfinn Tufte

Kasserar: Svanhild Lindesteg

Skrivar: Anne Marie Hovland

Styremedlem: Ingrid Bjørkum

Varafolk:

Anna Kristine Damstuen

Solveig Gram

Kåre Øyri

Valnemnd: Ada Walla og Marit Lyngset

Arbeid i laget 2020:

Trass i utvida frist har me ikkje fått halde årsmøte for 2020 då det har vore strenge restriksjonar på arrangement

På grunn av koronaen har det vore liten aktivitet i laget etter årsmøtet i februar . Me hadde eitt styremøte i februar og medlemsmøte 10.mars.

Dagfinn Tufte, Ingrid Bjørkum og Anne Kristine Damstuen deltok på motivasjons-samling i Årdal 22.10.2020

Sidan har det vore stilt. Noko skuldast pandemien, men og mangel på høvelege møtelokale då det er strenge krav til arrangement

Medlemstal: Talet på medlemmar er stabilt, per 141220 hadde laget 66 medlemmar. Me har likevel få aktive medlemmar, mellom 15 og 22 møter på medlemsmøta.

Styret håpar at hausten 2021 og neste år skal verta betre.