Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet i Akershus

82 delegater fra 35 lokalforeninger var tilstede når Pensjonistforbundet Akershus gjennomførte sitt årsmøte på Olavsgaard 20. mars

Styreleder Sigmund Kristoffersen og avtroppende nestleder Gerd Møller var i godt humør!  Tekst og foto: John Granly

Styreleder Sigmund Kristoffersen og avtroppende nestleder Gerd Møller var i godt humør! Tekst og foto: John Granly

Rekordene strømmet på for årsmøtet i Pensjonistforbundet Akershus da det ble avholdt på Olavsgaard i slutten av mars: Medlemstallet i 2022 hadde steget med fem prosent til ca. 13.000 og Pensjonistforbundet Akershus er nå landets største i Pensjonistforbundet, og stiller med den største delegasjonen på kommende landsmøte i mai.

Sigmund Kristoffersen kunne hilse nærmere 100 deltakere på dette årsmøtet, 82 delegater og inviterte gjester fra forbund, helseutvalg og organisasjonsutvalg. Likevel var bare 35 av 45 foreninger representert, eller 70 prosent. Ikke alle har «fått opp dampen» igjen etter pandemiårene. Dette er fylkesforbundets store oppgave også i 2023.

OPTIMISMEN STIGENDE

Årsmøtedokumentene som møtedirigent Ellen-Karine Egner ledet forsamlingen gjennom med fylkessekretær Sigrid Bakken Karlsen som protokollfører, fikk enstemmige tilslutninger. Sin vane tro hadde styret i Pf Akershus nok en gang servert alt i illustrert form mellom to permer utsendt til delegatene i forkant.

Av årsberetningen gikk det fram at styret og arbeidsutvalget hadde avholdt 25 møter og behandlet til sammen 130 saker i fjor. Blant de viktigste hendelsene var at Liv O. Jakobsen gikk over i pensjonistenes rekker og Sigrid B. Karlsen ble ansatt som ny fylkessekretær. Videre ble helseutvalget for Akershus reorganisert og styret opprettet organisasjon- og verveutvalg. Dette utvalget samlet hele 135 tillitsvalgte til 11 regionale samtale- og informasjonsmøter, etter at fylkessekretæren hadde ringt og snakket med alle foreningene.

Styret har lagt stor vekt på å la den optimismen regionmøtene skapte stige videre i 2023.

Ragnhild M. Hagen fra Sentralstyret varmer opp med softis før sin innledning

Ragnhild M. Hagen fra Sentralstyret varmer opp med softis før sin innledning

STYRENE ER VIKTIGE

Velfungerende styrer, god oversikt over medlemsmassen i foreningene og orden på foreningenes økonomi – har styret hatt som mål i hele 2022, og lagt grunnlaget for å følge dette opp med hjelp i den grad foreningene ber om det.

Frafallet ved både bortgang og følelse av alderdom hos mange i foreningsstyrer gjennom pandemiårene, har gitt et tilbakeslag for aktivitet og pågangsmot. Mye er reparert i 2022, men det har krevd innsats fra mange modige som har sett behovet for å «rehabilitere» de lokale leddene i organisasjonen. Både årsberetning for fylkesforbundet, innberetning av foreningenes årsmøter, stemningen på regionmøter og sist, men ikke minst på fylkesårsmøtet, viser at Akershus har valgt riktig vei og gode virkemidler: Nær dialog med foreningene, åpent hus på fylkeskontoret, besøk ute i foreningene og tid til dialog og gode idéer for å komme videre!

OVERSKUDD IGJEN!

Trass i at styret høsten 2021 la opp til et ekspansivt budsjett for 2022 med kalkulert underskudd kr 305.000 på sin bunnlinje, ble det betydelig overskudd takket være den store medlemsøkningen og noen ekstra tilskudd. Kontingentinntektene ble nesten 500.000 mer enn budsjettert, og samlede driftsinntekter landet på 1,9 millioner. Overskuddet viste da ca 156.000 kroner, noe som betyr vi går inn i et nytt år med over to millioner i egenkapital.

Økonomien i Pensjonistforbundet Akershus tillot årsmøtet etter forslag fra styret enda et ekspansivt år med aktiviteter og rom for både regionmøter, hjelp til å starte nye og hjelpe gamle lokalforeninger videre. Det blir lederkonferanse til høsten – tradisjonen tro!

Salen var fylt til randen med delegater fra hele fylket

Salen var fylt til randen med delegater fra hele fylket

Satser mer på mangfoldet i Akershus

Pensjonistforbundet har signert «Mangfoldsplakaten» sammen med mange organisasjoner i Frivillighet Norge. Bakgrunnen er å få alle norske borgere uansett opphavsland med i de lokale foreningene. På årsmøtet støttet samtlige delegater en innsats for å styrke foreningenes sosiale og etniske profil.

Frivillig sektor i vårt innflytterfylke, har enormt stor betydning. Akershus er i ferd med å passere Oslo i folketall, det er snakk om mer enn 700.000 innbyggere. Selv om Akershus er et av de minste, norske fylkene, er det i ferd med å bli et av de mest folkerike – men likevel ikke tettest befolkede.

STOR INNFLYTTING

Spesielt er det store utfordringer for Pensjonistforbundet Akershus og de hittil 45 lokalforeningene med innflytting. Både utflytting fra Oslo og innflytting av flyktninger, bidrar til befolkningsøkningen, men også at mange fra hele landet er mer mobile i retning av sentrale strøk for utdannelse og jobbmuligheter.

Flytter de unge – skjer det også at de eldre kommer etter.

–Større etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen gir oss nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på, heter det blant annet i «Mangfoldsplakaten».

SELVE VEDTAKET

Styrets forslag til uttalelse i denne viktige saken, ble vedtatt slik:

«Etter at Pensjonistforbundet har signert Mangfoldsplakaten sammen med utallige andre organisasjoner i Norge, ber årsmøtet 2023 om at alle 45 foreningene i Pensjonistforbundet Akershus forplikter seg og sine ca. 13.000 medlemmer på å styrke etnisk og sosialt engasjement.

Akershus som et av de storbynære fylkene i Norge, har en helt spesiell utfordring i arbeidet med å skape tverrkulturelle og sosiale samlingsplasser for eldre – uansett etnisitet. Årsmøtet mener dette kan skape nye muligheter for opplevelser og kunnskaper sammen med nye landsmenn. Dette er en stor rikdom av kultur eldre mennesker gjensidig kan dra nytte og glede av.

På denne bakgrunn ber årsmøtet om at samtlige foreninger snarest råd iverksetter et arbeid for universell integrering av eldre i lokalforeninger og lokalsamfunn, men utgangspunkt i Mangfoldsplakaten.»

Stor takk til Gerd Møller

Et av de høytidelige øyeblikkene på årsmøtet var da styreleder Sigmund Kristoffersen, takket nestleder og mangeårig styremedlem samt vara til sentralstyret, Gerd Møller, for innsatsen.

Gerd Møller fikk Pensjonistforbundets nye hedersmerke som anheng i sølv, og til full takkeapplaus fra årsmøtet. Gerd har vært fast medlem av styret og arbeidsutvalget, og har dessuten sittet i helseutvalget, verveutvalget og møtt både i forbundets sentrale valgkomité, samt sentralstyre. Hennes lokale medlemskap og arena har i mange år vært i Kolbotn pensjonistforening.

Styreleder takker avtroppende nestleder Gerd Møller for innsatsen med en god klem!

Styreleder takker avtroppende nestleder Gerd Møller for innsatsen med en god klem!

Pf Akershus ber kommunene rydde opp!

Etter forslag fra styret, og dessuten understreket gjennom flere foreninger i Pf Akershus, ber årsmøtet enstemmig om at kommunene straks starter opprydding i sin eldreomsorg.

Følgende uttalelse ble vedtatt med bakgrunn i Brennpunkt-avsløringene på NRK i vinter.

«En virkelighet vi ikke vil ha!

Etter avsløringene i NRKs Brennpunkt tar vi alle innover oss en virkelighet ingen vil ha! Eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, beste demokratier og mest åpne samfunn har fått leve i skjul bak lukkede dører som følge av mangel på tydelig ledelse, ressurser og kompetanse.

Det faktum at Kirkens SOS stadig får henvendelser fra mange eldre om at de ønsker å dø framfor å leve i et vakuum av manglende eller dårlig omsorg, trakassering og i verste fall fysisk vold i nære relasjoner – viser at Norge får negativ omtale over hele verden. Omsorgen for mennesker har til nå vært vårt varemerke!

Pensjonistforbundet Akershus ber alle sine lokalforeninger med 13 .000 medlemmer om å kreve ALLE kort på bordet i sine kommuner. Ingen omsorg for medmennesker kan slippe unna vårt krav om en grundig gjennomgang – uansett alder for de som trenger hjelp og omsorg.

Pf Akershus tar fullstendig avstand fra at det skal legges opp til et klasseskille i norsk omsorg, ett nivå for de rikeste som kan planlegge og kjøpe seg det aller beste, og ett nivå der alle vi andre skal ta til takke med nedlatenhet, nedprioritering og psykiske eller fysiske overgrep i en omsorg politikere har lovet skal skinne!

Gjennom eldrerådene i kommunene må pensjonistforeningene øve innflytelse NÅ – før det er for seint! De politiske partienes ledere på alle plan må tas i øra – denne situasjonen i omsorgen vi er lovet gjennom generasjoner MÅ OPPHØRE STRAKS!»

Styreleder og fylkesskretær takker for godt oppmøte og engasjement!

Styreleder og fylkesskretær takker for godt oppmøte og engasjement!