ÅRSMØTE I AVERØY PENSJONISTFORENING

Årsmøte/gjensynstreff i Averøy Pensjonistforening ble arrangert på Anne Marits Catering den 6.mai 2021.

Årsmøte/gjensynstreff i Averøy Pensjonistforening ble arrangert på Anne Marits Catering den 6.mai 2021.

Lederen ønsket alle 36 frammøtte velkommen og spesiell velkomst til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes og Konrad Nerland med trekkspillet. «Kom mai du skjønne milde» ble sunget, og vi fikk ord for dagen v/Jorun Lystad som leste diktene «Sommernatt» av Karstein Eliassen og «Et sted ved hav» av Kjell Pettersen.

Lederen mintes så de 2 medlemmene som var gått bort i 2020. Det var Einar Bratberg og Laila Snefrid Adolfsen. Hun mintes også Gerd Helset og Bjørg Junge, våre 2 medlemmer som er gått bort i 2021. De ble hedret med 1 minutts stillhet.

«Å leva det er å elska» ble sunget, Ordfører Ingrid Rangønes fikk ordet for å orientere om byggeprosjektet på aldersheimstomta på Langøya. Grunnen til at byggeprosjektet ikke ble godkjent i forvaltningsutvalget var utnyttings-graden, og at kommunen ville forsikre seg om at de tolv boligene skulle forbeholdes eldre og funksjonshemmede. Ordføreren fortalte at kommunen har god dialog med Mosnesgruppen v/Pål Erik Forsnes som står som utbygger av prosjektet «Levetunet Rosenhaugen», og hun hadde god tro på at de nå ville finne en god løsning på prosjektet.

I sekretærens fravær leste Synøve Folland referatet fra møtet 3. desember som var siste møte i foreningen. Referatet ble enstemmig godkjent.

Bordverset ble sunget, og forsamlingen fikk servert lapskaus med riskrem og kaffe. Severingen var gratis da foreningen hadde fått tilskudd av midlene som var bevilget over statsbudsjettet til tiltak for eldre.

Etter pausen gikk foreningen over til behandling av årsmøtet. Etter forslag fra styret ble John Sigurd Roaldsøy valgt til dirigent for årsmøtet, og leder Anne Marie Folde valgt til sekretær. Inger Marie Bjerkelund og Liv Roksvaag ble valgt til å underskrive proto- kollen. Årsmøtet var innkalt via SMS til samtlige medlemmer 23. april. Dirigenten refererte styrets forslag til årsmelding som ble enstemmig godkjent. Dirigent/kasserer refrerte styrets forslag til revidert årsregnskap som ble enstemmig godkjent. Det ble videre orientert om medlemskontingenten, og godtgjøring til leder ble vedtatt til kr 2000,-. Valgkomiteens innstilling ble referert.Lederen hadde frasagt seg gjenvalg, men da valgkomiteen ikke hadde lykkes med å skaffe ny leder, hadde Anne Marie Folde sagt seg villig til å stå i vervet fram til neste årsmøte. Hun ble enstemmig valgt som leder for 1 år. Jorun Lystad ble enstemmig valgt som styremedlem for 2 år. I tillegg består styret av nestleder Synøve Folland, kasserer John Sigurd Roaldsøy og sekretær Berit Botten Som varamedlemmer ble valgt Nansy Bøe, Liv Roksvaag, Dagny Bjørshol og Sverre Kleven, alle for 1 år. Til revisor ble valgt Peder Folland m/ Ragnar Vassgård som vara. Einar Roksvåg og Margot Kippernes m/Roar Juvik som vara ble valgkomite for neste år. Anne Marie Folde og John Sigurd Roaldsøy ble valgt til å representere foreningen på fylkesårsmøte som i år avholdes digitalt 8. juni. Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet.

Dirigenten takket så for seg og lederen tok over. Foreningen har 2 medlemmer som har gjort seg fortjent til hedersbevis. Det er Helene Myrset som har vært medlem i 20 år og Peder Folland som har vært medlem i 15 år, derav 12 år som revisor. Peder Folland fikk overrakt forbundets hedersbevis og gullnål samt orkide. Han takket for påskjønnelsen. Lederen skulle sørge for at Helene Myrset som ikke kunne være til stede får sin påskjønning fra foreningen senere. John Sigurd Roaldsøy som har vært kasserer i 15 år og dirigent på årsmøtene i mange år fikk overrakt orkide. Også han takket for påskjønnelsen.

Forsamlingen sang «No livnar det i lundar» og Konrad Nerland underholdt med vitser, trekkspill og sang fram til vi måtte foreta trekning. Synøve Folland fortalte som vanlig noen vitser før hun foretok trekning av de mange gevinstene. Til slutt refererte lederen noen lagssaker, og oppfordret medlemmene til å gå inn på de nye nettsidene til Pensjonistforbundet hvor de vil finne mye nyttig informasjon. Hun takket for frammøtet og opplyste at neste møte blir 3. juni hvor Ann Kristin Fiskarstrand fra kommunen vil orientere om velferdsteknologi. Møtet ble avsluttet med «Fagert er landet».

ANNE MARIE FOLDE referent