Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte august 2021

Referat fra årsmøte i Eidsberg Pensjonistforening, 21.august 2021

Vi må holde sammen

Vi må holde sammen

Årsmøte ble åpnet ved at lederen i vår forening, Ragnhild Bratli, ønsket velkommen til et forsinket årsmøte. Deretter ble de som har gått bort siden siste årsmøte minnet med ett minutts stillhet. Det spesielle ved dette årsmøte var at alle fremmøtte ble tilbudt en gratis lunch med kaffe og kake. Dette ble bekostet med midler bevilget fra et fond som Fylkeslaget hadde til rådighet. Det var muligens hovedårsaken til at hele 96 pensjonister møtte denne gangen.

Sakslisten ble godkjent enstemmig. Som dirigent ble Finn Pedersen valgt, Per Gathen ble utpekt som referent. Einar Antonsen og Lisbeth Rohde ble valgt til å underskrive protokollen.

En kort årsmelding ble lest opp av styrets sekretær før regnskapet for 2020 ble gjennomgått av styrets kasserer. Det var ingen innsigelser til regnskapet, den forslåtte godtgjørelsen til styremedlemmene eller kontingenten for 2022. Det var ingen andre innkomne forslag.

Avslutningsvis ble forslaget fra valgkomiteen til valg av nytt styre og forlaget om medlemmer som var villige til å ta andre arbeidsoppgaver enstemmig vedtatt.

Nytt styre:

Leder: Finn Pedersen

Nestleder: Ingar Huseby

Kasserer: Eva Boehm Svendstad

Sekretær: Per Gathen

Styremedlem: Wenche Johannessen

Styremedlem: Anne-Jorun Elvestad

Varamedlem: Kari Hylander

Før dette årsmøte ble hevet gikk den avgåtte lederen, Ragnhild Bratli, på talestolen og holdt et innlegg der hun takket for 10 gode år som leder for Eidsberg Pensjonistforening. Hun ble møtt med stående applaus, noe som tydelig viste at forsamlingen har satt pris på Ragnhilds ledelse i alle disse årene.